SIA posunula uzávierku predkladania žiadostí o NFP na koniec júna

SIA vydala Usmernenie č. 1 k výzve DOP-SIA-2009/1.2.1/01, v ktorom informovala žiadateľov o  posune termínu uzávierky predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 30. jún 2006 do 16:00. Dôvodom presunu uzávierky je zadanie merateľných ukazovateľov vo výzve v súlade s ITMS. Obsahom tohto usmernenia je aj aktualizácia relevantných častí Príručky pre žiadateľa.

Výzva DOP-SIA-2009/1.2.1/01 patrí do Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Zameriava sa na podporu tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, podporu adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov.

Žiadateľom pomoci sú subjekty súkromného sektora registrované na území SR v súlade s platnou legislatívou SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených aktivít. Ide o fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v súlade s ustanovením § 2 Obchodného zákonníka, alebo v súlade so Živnostenským zákonom, a to konkrétne:

  • stredné podniky – s počtom zamestnancov od 50 a menej ako 250 osôb, pričom ročná výška obratu nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná bilančná hodnota nepresahuje 43 miliónov EUR.
  • veľké podniky – s počtom zamestnancov od 250 osôb, pričom ročná výška obratu presahuje 50 mil. EUR a/alebo celková  ročná  bilančná hodnota presahuje  43 mil. EUR

Viac informácií nájdete po kliknutí na túto linku.