SIA upozorňuje na elektronické vypracovanie žiadosti

Sociálna implementačná agentúra dnes (11. júna) upozornila žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, že pred podaním žiadostí na riadiaci alebo sprostredkovateľský orgán Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) je potrebné žiadosť vypracovať v rámci verejnej časti portálu ITMS (IT monitorovací systém) prostredníctvom elektronického formulára. Ak bude spracovanie žiadostí o NFP ukončené, je potrebné ju následne vytlačiť ako súčasť originálu odovzdávanej dokumentácie.

V prípade, že žiadosť nebude pre autentickosť vytlačená z portálu ITMS, odovzdaná a podpísaná nebudú ju akceptovať a vylúčia ju z ďalšieho hodnotiaceho procesu.

Viac informácií nájdete na tomto linku.
Informácie o Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia nájdete tu.