SIA vyzýva k predkladaniu žiadostí o NFP na podporu tvorby a udržania pracovných miest

Sociálna implementačná agentúra (SIA) dnes 26.3. 2009 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritnej osi 1: Podpora rastu zamestnanosti , Opatrenia Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, Rámcovej aktivita 1: Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov (pod kódom DOP – SIA – 2009/1.2.1/01).

Žiadateľom pomoci sú subjekty súkromného sektora registrované na území SR v súlade s platnou legislatívou SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených aktivít. Jedná sa o fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v súlade s ustanovením § 2 Obchodného zákonníka, alebo v súlade so Živnostenským zákonom, a to konkrétne:

  • stredné podniky – s počtom zamestnancov od 50 a menej ako 250 osôb, pričom ročná výška obratu nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná bilančná hodnota nepresahuje 43 miliónov EUR (definícia je prevzatá z odporúčania Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o definícii mikro, malých a stredných podnikov[1]);
  •  
    veľké podniky – s počtom zamestnancov od 250 osôb, pričom ročná výška obratu presahuje 50 mil. EUR a/alebo celková  ročná  bilančná hodnota presahuje  43 mil. EUR.

Medzi oprávnené aktivity patrí všeobecné a špecifické vzdelávanie v zmysle aplikovanej schémy štátnej pomoci, ak výsledkom tohto vzdelávania nie je zvýšenie stupňa vzdelania.

Termín vyhlásenia výzvy je 23. 3. 2009, termín ukončenia je 03. 06. 2009.

Všetky ďalšie potrebné informácie vrátane príloh možno nájsť na webovej stránke SIA na tejto linke.