SIA zverejnila upravený harmonogram výziev na rok 2009

Harmonogram obsahuje časový plán a charakteristiku výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v roku 2009 na dopytovo-orientované projekty spolufinancované z ESF prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Okruhy oprávnených aktivít, žiadateľov a výdavkov budú špecifikované priamo v plnom znení jednotlivých výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Časový harmonogram výziev ich definuje len rámcovo.

Harmonogram výziev sa môže aktualizovať a meniť:

  • v závislosti od výšky alokovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých prioritných osí,
  • výšky nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúcej výzvy a
  • dĺžky zverejnenia výzvy.