Skončilo sa prijímanie žiadostí o rozdelenie 320 mil. Sk

Sociálna implementačná agentúra rozdelí 320 mil. Sk medzi projekty podporujúce ľudské zdroje a skvalitňovanie služieb neziskových organizácií. Prostriedky  pochádzajú z Európskeho sociálneho fondu. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok mohli mimovládne organizácie podať do 7. mája 2008. O podporu sa mohli uchádzať tie projekty, ktorých hodnota bola v rozpätí 1-10 mil. Sk, pričom európske peniaze môžu pokryť až 95% oprávnených nákladov.

Žiadatelia odovzdali celkovo 168 žiadostí. Najviac ich podali mimovládne organizácie sídliace v Bratislavskom samosprávnom kraji. Detailný prehľad v grafoch je prístupný na tejto linke. Základný prehľad podľa samosprávnych krajov je nasledovný:

 • Bratislavský samosprávny kraj (BSK): 44 žiadostí (25%),
 • Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK): 28 žiadostí (17%),
 • Prešovský samosprávny kraj (PSK): 24 žiadostí (14%),
 • Košický samosprávny kraj (KSK): 22 žiadostí (13%),
 • Nitriansky samosprávny kraj (NSK): 16 žiadostí (10 %),
 • Trenčiansky samosprávny kraj (TSK): 13 žiadostí (8%)
 • Žilinský samosprávny kraj (ŽSK): 11 žiadostí (7%),
 • Trnavský samosprávny kraj (TTSK): 10 žiadostí (6%).

Už teraz je zrejmé, že prostriedky z ESF nepokryjú všetky projekty – neziskové organizácie predložili žiadosti o poskytnutie príspevkov v celkovej výške 1,12 mld. Sk. Detailný prehľad hodnoty projektov a príslušných oprávnených nákladov je prístupný na tejto linke.

Hodnoty predložených projektov podľa jednotlivých samosprávnych krajov:

 • BSK: 332,6 mil. Sk (30%),
 • PSK: 167,3 mil. Sk (15%),
 • BBSK: 149,7 mil. Sk (13%),
 • KSK: 128,8 mil. Sk (11%),
 • NSK: 101,7 mil. Sk (9%),
 • TSK: 95,8 mil. Sk (9%),
 • ŽSK: 78,3 mil. Sk (7%),
 • TSK: 66,1 mil. Sk (6%).

Z hľadiska celkových oprávnených výdavkov je poradie podľa jednotlivých samosprávnych krajov rovnaké a ako poradie hodnoty predložených projektov. Približne zodpovedá aj percentuálny podiel v rámci celého balíka.

Výzva bola vyhlásená dňa 25. februára 2008 v rámci Prioritnej osi 4. – Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy, Opatrenie 4.1: Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami, Rámcová aktivita 3. – Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami.