Záruka pre mladých vytvára „nebezpečnú ilúziu“

Zdroj: TASR

Nástroj únie Záruka pre mladých má zabezpečiť, aby mladí ľudia do 25 rokov dostali v lehote štyroch mesiacov od skončenia formálneho vzdelania pracovnú ponuku „dobrej kvality“.

Zavedenie záruky Rada EÚ členským štátom iba odporučila, nakoľko v oblasti politík zametnanosti nemá EÚ výslovné kompetencie.

Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič vraví, že by táto iniciatíva mohla byť „prvou pomocou“ v pracovnom živote mladého človeka. „Väčšinou to býva tak, že nájsť si prvé zamestnanie je najťažšie,“ povedal Šefčovič v rozhovore pre denník Pravda.

Niektoré kritiky Záruky pre mladých sa zjavili už keď EK návrh vo februári 2013 predstavila. Nástroju sa často vyčíta jeho obmedzené trvanie, či nedostatok zdrojov. Je nejasné aj to, ako po uplynutí jeho trvania zareagujú zamestnávatelia. Existuje tiež obava, že v záujme získania podpory pri zamestnaní mladého pracovníka stratia prácu tí starší.

Zavedenie na Slovensku

Mnoho krajín únie sa s vytváraním vlastnej verzie Záruky pre mladých neponáhľa. Slovensko zaslalo Európskej komisii prvú pracovnú verziu svojej úpravy 15. októbra 2013. Finálnu verziu predstavilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v januári.

Včera mala byť informácia o stave zavádzania Záruky pre mladých na Slovensku na programe rokovania vlády. Materiál bol z rokovania vypustený.

Národná stratégia má pripraviť systém pozostávajúci z podporných opatrení, ktorý zohľadní národné, regionálne a miestne okolnosti.

„Záruka by mala prispieť k naplneniu troch cieľov stratégie Európa 2020, a to v SR dosiahnuť 72 % zamestnanosť u ľudí vo veku od 20 do 64 rokov, predchádzať predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a sociálnemu vylúčeniu mladých ľudí“, uvádza sa vo vládnom materiáli.

Na Slovensku je výška nezamestnanosti mladých nadpriemerná – až 34 %. Je zároveň najvyššia spomedzi krajín V4.

Cieľom Záruky pre mladých budú predovšetkým mladí ľudia, ktorí nie sú ani zamestnaní, ani nepokračujú v procese vzdelávania či odbornej prípravy (tzv. NEET- Not in Employment, Education or Training). Na Slovensku do tejto kategórie spadá 101 tisíc osôb, z nich 72 tisíc nepracuje.

Opatrenia na podporu zamestnávania mladých ľudí budú mať dve fázy – prevenčnú a nápravnú. V prevenčnej fáze má byť uľahčený prístup k získavaniu novej kvalifikácie a zavedený systém uznávania ďalšieho vzdelávania. Podporiť by sa mali aj dobrovoľnícke služby.

Prevencia a náprava?

V druhej fáze zvažujú ministri zavedenie príspevku na podporu vytvorenia prvého pracovného miesta, prehodnotenie absolventskej praxe i spôsoby ľahšej identifikácie ohrozených osôb.

Na realizáciu Záruky bude mať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravený rozpočet vyše 72 miliónov eur.

Podľa odborníkov má program boja proti nezamestnanosti mladých v EÚ má niekoľko zásadných nedostatkov. Podľa Martina Kahanca z Central European Labour Studies Institute (CELSI) vytvára pripravovaná politika nebezpečnú ilúziu záruky uplatnenia po škole, problémom na trhu práce nepredchádza a plytvá finančnými zdrojmi.

„Pre úspech politiky záruk je kľúčové, aby boli len dočasným riešením. Situácia na slovenskom trhu práce a súčasné politiky trhu práce však takéto predpoklady nevytvárajú. Omnoho pravdepodobnejší je scenár cyklenia stáží a vzdelávacích kurzov bez reálnej šance vymaniť sa z pasce závislosti na politike záruk", uviedol pre EurActiv.sk. 

Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti podotýka, že „najväčším problémom nezamestnanosti Slovenska je dlhodobá nezamestnanosť“.

V rámci dlhodobej nezamestnanosti sú „najviac znevýhodnení“ mladí ľudia a špeciálne mladí ľudia z marginalizovaných rómskych komunít. Páleník dodáva, že „chýba výrazný záväzok posunúť Bolonský proces do realizácie a zabezpečiť uplatniteľnosť bakalárov v praxi“.