Slovensko vystúpi z programu potravinovej pomoci EÚ

Zámer ministerstva súvisí s medializovanou kauzou spoločnosti Euromills Trade, ktorá mala dodať, ale nedodala 3500 ton potravín.

„Za hlavné negatívum realizácie programu pre rok 2011 treba považovať prístup dodávateľa, ktorý v rozpore s platnou zmluvou s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou nedodal celý ponúknutý objem potravín určených na distribúciu oprávneným osobám v SR," zdôvodňuje sa v materiáli agrorezortu Implementácia programu potravinovej pomoci v SR, ktorý by mala na svojom zasadnutí prerokovať vláda SR.

Ministerstvo podalo v súvislosti s kauzou trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. „Všetky skutočnosti, ktoré v tomto okamihu máme k dispozícii totiž naznačujú, že jestvuje vážne podozrenie z podvodu, pokiaľ ide o nakladanie z múkou a cestovinami určené ľudom s nízkymi príjmami na Slovensku,“ vyhlásil premiér Robert Fico.

Z nesplnenia ustanovení nariadení Európskej komisie na strane dodávateľa vyplýva podľa ministerstva povinnosť vydať rozhodnutie o prepadnutí časti zábezpeky v sume 1,2 milióna eur, ktorá je viazaná na množstvo približne 3500 ton, ktoré dodávateľ v termíne do 29. februára 2012 nedodal do určených skladov. V prípade, že by tento postup nebol dodržaný, Slovensku by mohli hroziť aj finančné sankcie.

Program potravinovej pomoci sa v EÚ realizuje od roku 1987. Formou distribúcie potravín umožňuje pomoc rôznym kategóriám osôb žijúcim v chudobe, vrátane rodín v ťažkej situácii, starším ľuďom s nedostatočnými finančnými prostriedkami, bezdomovcom, zdravotne postihnutým osobám, deťom v ohrození, chudobným pracujúcim, migrujúcim pracovníkom a žiadateľom o azyl.

Slovensko sa do programu po prvý krát zapojilo v roku 2011 a to na základe listu ministerstva pôdohospodárstva z 12. januára 2010. Podľa ministerstva rozviezla Potravinová banka Slovenska 11 381 ton potravín ľuďom, ktorí sú odkázaní na potravinovú pomoc.

Program je založený na komoditách v intervenčných zásobách (obilniny, maslo, sušené mlieko) a výrobkoch z nich, ktoré môžu byť za určitých okolností nahradené výrobkami nakúpenými na voľnom trhu. Počnúc programom na rok 2012 sa však nákup na voľnom trhu stal plnohodnotným zdrojom potravín a nielen prechodným riešením v prípade dočasného nedostatku intervenčných zásob.

(EurActiv/TASR)