Špidlov boj proti „demografickej kríze“

špidla

 

Pozadie

Európania žijú v týchto dňoch dlhšie a majú menší počet detí, európske krajiny musia preto riešiť problém „demografického starnutia“. Má to aj vážne hospodárske dôsledky, pretože menej pracujúcich podporuje ekonomicky neaktívnych obyvateľov. Podľa Komisie by do roku 2050 mala pracujúca populácia Európy poklesnúť o 48 miliónov ľudí. Ak sa nezmení dnešná politika, bude to mať vážne dopady na hospodársky rast a verejné financie.

Na tieto výzvy sa snaží odpovedať komisár pre sociálne záležitosti Vladimír Špidla v oznámení „Demografická výzva – šanca pre Európu“, ktoré predložil 12. októbra 2006. Oznámenie je rozpracovaním Zelenej knihy o demografických zmenách z roku 2005, ktorá vyprovokovala reakcie širokého spektra spoločenských aktérov.

Oznámenie bolo predstavené na spoločnej tlačovej konferencii Špidlu a komisára pre hospodárske a ekonomické záležitosti Joaquina Almuniu, ktorý sa zameral na dlhodobú udržateľnosť verejných financií v EÚ vo svetle týchto trendov.

Európa nie je jediným starnúcim kontinentom. Veľké rastúce ekonomiky ako India a Čína nesú so sebou tiež vážnu „časovanú bombu starnutia“. Demografickú krízu treba vnímať aj z globálnej perspektívy – svetová populácia rastie a v roku 2050 má podľa údajov OSN dosiahnuť 9,1 miliardy.

Otázky

Stratégia Komisie stojí na piatich pilieroch:

  • Podpora demografickej obnovy – inými slovami politika podporujúca rodenie sa nových detí. Komisia si pritom uvedomuje, že by takáto politika mala byť spojená s lepším prístupom k bývaniu, dostupnými cenami kvalitnej starostlivosti o deti a s rovnováhou medzi pracovným a rodinným životom. Európska komisia začala so sociálnymi partnermi konzultovať otázku zladenia pracovného, súkromného a rodinného života.
  • Podpora zamestnanosti: vytvorenie väčšieho počtu pracovných miest a dlhší pracovný život, podpora „aktívneho starnutia“ a zlepšenie verejného zdravia.
  • Zvýšenie produktivity Európanov v práci.
  • Prijímanie a integrácia prisťahovalcov.
  • Zabezpečenie zdravých verejných financií a garancia adekvátnej sociálnej ochrany a rovnosti medzi generáciami.

„Zdrojom problémov“, tvrdí Komisia, „nie je dlhšie priemerné dožitie ako také ale neschopnosť súčasnej politiky prispôsobiť sa demografickej situácii a neochota podnikateľskej sféry a občanov zmeniť očakávania a postoje, najmä na trhu práce.“

„Demografická výzva“ by mala byť podľa Komisie zahrnutá do každého aspektu európskych a národných verejných politík. Je však otázne, či bude tento pokus o horizontálnu integráciu politiky do iných oblastí úspešnejší, než predchádzajúce pokusy s inými prierezovými prioritami (Lisabonská stratégia, udržateľný rozvoj).

Stratégia Komisie dáva málo pozornosti výsledkom výskumov, ktoré poukazujú na pozitívnejšie dopady demografických zmien – zlepšenie postavenia žien v spoločnosti, menej intenzívne využívanie prírodných zdrojov a teda redukcia „environmentálnej stopy“ Európy, či nové spotrebiteľské vzory správania sa starších generácií, ktoré vytvárajú nové trhové možnosti.

Pozície

Komisár Špidla poukázal na potrebu reforiem. „Verejná politika by mala byť prispôsobená novému demografickému poriadku. Napríklad: stále viac žien medzi 30. a 45. rokom života musí niesť trojité bremeno: starostlivosť o deti, rozvoj kariéry a starostlivosť o starnúcich rodičov. Pri prístupe berúcom do úvahy celý životný cyklus musíme urobiť naše systémy vzdelávania a spôsoby práce flexibilnejšími, aby sme podporovali tých, ktorí chcú mať deti v čase, keď to chcú oni.“

Strana európskych socialistov tiež považuje „viac práce“ za riešenie „penzijnej krízy“. V prvej reakcii na najnovšie Oznámenie Komisie žiadal prezident SES Poul Nyrup Rasmussen „stratégiu koordinovaných investícií na naštartovanie rastu a aktívnu politiku trhu práce, aby sa do pracovného procesu zapojilo viac ľudí“.