Spoločne proti chudobe

„Súčasné schémy pre boj s chudobou často nefungujú,“ myslí si komisár Vladimír Špidla, zodpovedný za sociálne veci. „Sociálne vylúčenie je dôsledkom početných problémov, od nedostatku práce alebo nedostatočnej kvalifikácie až po nízky štandard bývania, sociálnu izoláciu a rozpad rodiny. Musíme prijať integrovaný prístup a ponúknuť ľuďom skutočné východisko z chudoby. Znamená to opäť integrovať na trh práce tak veľa ľudí, ako to bude možné a súčasne zabezpečiť, aby tí, ktorí nemôžu pracovať, mali primeraný prístup k zdrojom pre živobytie a dôstojný život,“ dodal.

Európska komisia v tejto súvislosti prijala 3. októbra spoločné princípy pre boj s chudobou. Mali by pomôcť členským krajinám správne sa pohybovať v rámci svojich národných stratégií pre odstraňovanie tohto pálčivého spoločenského problému. Text, ktorý má charakter odporúčania, vychádza z troch kľúčových aspektov:

  • adekvátna miera podpory príjmu najohrozenejších skupín,
  • inkluzívny trh práce,
  • zabezpečenie prístupu ku kvalitným službám.

Exekutíva EÚ pozýva vlády v členských krajinách, aby v blízkej budúcnosti prehodnotili svoje sociálne politiky a definovali nástroje „aktívnej inklúzie.“

Chudoba je vážnym svetovým problémom, ktorý neobchádza ani EÚ. Približne 16% Európanov sa zaraďuje do skupiny, ktorá je ňou priamo ohrozená. Percentuálny podiel narastá, pokiaľ sa jedná o deti (19%). Najohrozenejšími skupinami sú dlhodobo nezamestnaní, ktorí tvoria 3% populácie v produktívnom veku, a študenti, ktorí opustia vzdelávacie zariadenia pred ukončením štúdií, teda nemajú ani výučný list, ani maturitné vysvedčenie. Školy v Európe predčasne opúšťa asi 15% mladých ľudí.