Štáty EÚ urobia viac pre integráciu Rómov

Ministri všetkých 28 členských štátov v pondelok (9.12.) jednomyseľne prijali odporúčanie Rady, ktoré je historicky prvým právnym nástrojom Európskej únie na začleňovanie Rómov. Hoci odporúčanie nie je právne záväzné, ministri súhlasili s realizáciou cielených opatrení zameraných na vyrovnanie rozdielov medzi Rómami a ostatným obyvateľstvom.

Podľa komisárky pre spravodlivosť dohoda „vysiela silný signál o ochote členských štátov popasovať sa s integráciou Rómov. Ministri prijali jednomyseľný záväzok zlepšiť situáciu rómskeho obyvateľstva v praxi.“

Viviane Reding dodala: „Členské štáty majú teraz v rukách kľúčové nástroje na integráciu Rómov a je na nich, aby slová premenili na skutky. Ich záväzky im budeme pripomínať a dohliadneme na to, aby uvedené opatrenia naozaj realizovali.“

Horizontálne i špecifické opatrenia

„Prijatie odporúčania predstavuje významný spoločný záväzok členských štátov investovať viac a efektívnejšie do ľudského kapitálu s cieľom zlepšiť životné podmienky rómskeho obyvateľstva v celej Európe,“ uviedol komisár pre zamestnanosť, sociálne veci a začlenenie László Andor. 

„Nemôžeme ich sklamať. Členské štáty majú teraz možnosť z rozpočtu EÚ na roky 2014- 2020 vyčleniť významný balík finančných prostriedkov, ktoré po doplnení zdrojmi z národných rozpočtov môžu použiť na to, aby pomohli rómskemu obyvateľstvu realizovať plný potenciál a aby na všetkých úrovniach prejavili politickú vôľu zabezpečiť náležité vynaloženie finančných prostriedkov,“ reagoval Andor na prijatie odporúčaní, ktorých súčasťou sú osobitné pokyny, ktoré majú členským štátom pomôcť posilniť a zintenzívniť ich úsilie.

Komisia vydala koncom júna pravidelnú správu o pokroku v integrácii Rómov na základe hodnotenia vnútroštátnych stratégií, ktorých rámec krajiny Únie dohodli ešte v roku 2011. Zároveň predstavila aj návrh včera prijatého odporúčania krajinám EÚ, v ktorých predložila špecifické  opatrenia vrátane pozitívnej diskriminácie a tiež horizontálne politické opatrenia vrátane miestnych akcií.

Odporúčanie sa zameriava na štyri oblasti, v ktorých sa lídri EÚ zaviazali k dosiahnutiu spoločných cieľov v oblasti integrácie Rómov: prístup k vzdelávaniu, pracovným miestam, zdravotnej starostlivosti a bývaniu.

Peniaze: fondy EÚ, štátne, súkromné, neziskové

Na realizáciu cielených opatrení majú členské štáty vyčleniť nielen fondy EÚ, ale aj vnútroštátne a súkromné fondy a fondy tretieho sektora.

Aj dnes môžu členské štáty môžu čerpať prostriedky na projekty sociálnej integrácie, vrátane projektov na lepšiu integráciu rómskeho obyvateľstva v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, bývania a zdravotnej starostlivosti, zo štrukturálnych fondov. V rokoch 2007 – 2013 bolo na tieto projekty vyčlenených celkovo takmer 26,5 miliárd eur.

Podľa návrhu Komisie na nasledujúce finančné obdobie by sa integrácia marginalizovaných spoločenstiev mala stať osobitnou investičnou prioritou. Súčasťou jej návrhu bola špecifická podmienka ex ante na zabezpečenie toho, aby bola podpora EÚ súčasťou balíka súhrnnej stratégie na integráciu Rómov. Na dosiahnutie primeraných finančných zdrojov musia členské štáty vyčleniť najmenej 20 % prostriedkov pridelených z Európskeho sociálneho fondu (ESF) na sociálnu inklúziu.

Európsky parlament vyjadril svoju podporu odporúčaniu Rady na lepšiu hospodársku a sociálnu integráciu Rómov v hlasovaní Výboru pre občianske slobody 5. decembra, pričom vyzdvihol úlohu miestnych a regionálnych orgánov pri rozvoji a realizácii politík týkajúcich sa Rómov, ako aj význam prideľovania primeraných finančných zdrojov na tieto aktivity.

OP Ľudské zdroje – dve prioritné osi

Efektívnejšie čerpanie fondov EÚ na aktivity v rómskych komunitách v novom programovom období 2014 – 2020 bolo tiež témou minulotýždňového stretnutia splnomocnenca vlády pre rómske komunity Petra Polláka s rómskymi starostami a obecnými poslancami v Banskej Bystrici. Vláde adresovali výzvu na zodpovedné využívanie budúcich štrukturálnych fondov. Upozornili na potrebu vyvarovať sa doterajších chýb a prostriedky vynakladať na aktivity, ktoré majú zmysel a predovšetkým v kritických lokalitách.

V rámci nového Operačného programu Ľudské zdroje majú byť  dve samostatné prioritné osi zamerané na integráciu rómskych komunít. Prioritná os zo zdrojov ESF bude zameraná na podporu neinvestičných opatrení práve v štyroch oblastiach odporúčania Rady, teda vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania. Realizovať sa majú primárne formou národných projektov terénnej sociálnej práce, komunitných centier,  terénnych zdravotných asistentov a národného  projektu zameraného na podporu predškolského vzdelávania s aktívnym zapojením rodičov maloletých detí a legalizácie pozemkov.

Druhá prioritná os zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa zameria na podporu investičných opatrení, ako je napríklad výstavba a modernizácia predškolských zariadení, podpora svojpomocnej výstavby, prístup k pitnej vode či podpora sociálnych podnikov.