Stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa v Parlamente

Krátka správa

Výbor EP pre zahraničné vzťahy sa začal zaoberať Oznámením Komisie k stratégii EÚ v oblasti práv dieťaťa. Za spravodajkyňu bola určená slovenská europoslankyňa Irena Belohorská (NI).

Komisia navrhuje vytvorenie jednotnej stratégie EÚ na účinnú podporu a ochranu práv dieťaťa vo vnútorných a vonkajších politikách Únie a na podporu úsilia členských štátov v tejto oblasti. Deti sú v dokumente definované v súlade s Dohovorom OSN o právach dieťaťa (UNCRC) ako osoby mladšie než 18 rokov. Tvoria až tretinu svetovej populácie.

Práva detí sú súčasťou ľudských práv. Členské štáty zaväzujú k ich dodržiavaniu medzinárodné dohody (Dohovor OSN o právach dieťaťa, Miléniové rozvojové ciele), ako aj Európsky dohovor o ľudských právach. EÚ uznala práva detí aj v Európskej charte základných práv, zaručila im celé spektrum ľudských práv. Je však dôležité, aby sa práva detí uznali za samostatnú oblasť, a nie zaraďovali do širšej snahy o presadzovanie ľudských práv všeobecne. Niektoré práva sa totiž vzťahujú výlučne alebo osobitne na deti.

Komisia preto definuje osobitné ciele stratégie EÚ v oblasti práv detí:

  • využívanie existujúcich činností pri riešení naliehavých potrieb
  • určenie priorít pre budúce opatrenia EÚ
  • presadzovanie práv detí v opatreniach EÚ
  • zavedenie mechanizmov účinnej koordinácie a konzultácie
  • posilnenie právomoci a odbornosti v oblasti práv detí
  • účinnejšie informovanie o právach detí
  • podpora práv dieťaťa v oblasti vonkajších vzťahov

Komisia vyhlásia práva detí za jednu z priorít aj v strategických cieľoch na obdobie 2005-2006. Okrem iného sa tam píše: „Osobitnou prioritou musí byť účinná ochrana práv detí pred hospodárskym vykorisťovaním aj všetkými formami zneužívania, pričom Únia má byť pre ostatný svet lúčom svetla“6. V tejto súvislosti sa skupina komisárov pre základné práva, nediskrimináciu a rovnaké príležitosti rozhodla v apríli 2005 začať osobitnú iniciatívu na urýchlenie podpory, ochrany a plnenia práv detí vo vnútorných a vonkajších politikách EÚ.