Štrnásť miliónov eur pre mimovládne organizácie

SIA včera (15. júna) vyhlásila výzvu zameranú na zvyšovanie profesionalizácie, udržateľnosti mimovládnych organizácií (MVO) a ich ľudských zdrojov, za účelom zvýšenia kvality služieb MVO a posilnenie kapacít pri účasti na tvorbe a implementácii verejných politík.

Cieľom výzvy je aj podporiť sieťovanie neziskových organizácií (posilnenie budovania znalostí, prenosu a výmeny skúseností a vnútroštátneho sieťovania medzi neziskovými organizáciami) a zvýšiť efektivitu poskytovaných služieb zlepšením vzájomnej komunikácie, spolupráce a budovania partnerstiev.

Žiadateľom/prijímateľom pomoci v rámci výzvy sú subjekty mimovládneho neziskového sektora, registrované na území SR v súlade s platnou legislatívou SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených aktivít, a sú to:

 • občianske združenia v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov,
 • nadácie založené v súlade so zákonom NR SR č. 34/2002 Z. z. o nadáciách,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, založené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov
 • účelové zariadenie cirkvi v súlade so zákonom SNR č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona z 31. októbra 2000 číslo 394/2000 Z. z., napr. Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia a pod.;
 • Slovenský Červený kríž v súlade so zákonom NR SR č. 84/1994 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža

Oprávnenými cieľovými skupinami sú

 • zamestnanci pracujúci na pracovnú zmluvu,
 • zamestnanci pracujúci na Dohodu o pracovnej činnosti,
 • dobrovoľníci (pracujúci na základe písomnej Zmluvy/Dohody o dobrovoľníckej činnosti) a
 • zamestnanci partnerov projektu pracujúci na pracovnú zmluvu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov (zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a príspevku z rozpočtu SR), vyčlenených na danú výzvu je 14 miliónov eur.

 • Minimálna výška pomoci jednému žiadateľovi je 20 000 eur.
 • Maximálna výška pomoci 225 000 eur.
 • Pomoc poskytnutá jednému prijímateľovi nesmie presiahnuť 95% celkových oprávnených výdavkov a minimálny podiel prijímateľa na spolufinancovaní je 5% oprávnených výdavkov.

Výzvu vyhlásila Sociálna implementačná agentúra v rámci Prioritnej osi 4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy, Opatrenia 4.1. Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami, Rámcovej aktivity 4.1.3. Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 17. augusta 2009 o 16.00 hod.