Študujúci rodičia potrebujú podporu

Krátka správa

Európsky parlament prijal v utorok (19. jún 2007) iniciatívnu správu gréckej konzervatívnej europoslankyňe Marie Panayotopoulos-Cassiotou o tom, prečo závisí budúcnosť európskej ekonomiky, konkurencieschopnosti a zamestnanosti na vzdelaní.

Podľa Panayotopoulos-Cassiotou jed nes väčšina mladých ľudí vo veku 20-24 rokov stále zapojená do vzdelávania, preto začínajú ľudia svoje profesionálne kariéry neskôr a rodí sa menej detí. To má negatívny dopad populačný trend a udržateľnosť dôchodkových systémov, ako aj celej ekonomiky. Poukázala na zásadný rozdiel medzi Švédskom, kde si buduje rodiny až 41% študentov, a napríklad Rakúskom, či Lotyšskom, kde to urobí len 10%. „Rodinný život musí byť zharmonizovaný nie len s profesionálnym, ale aj študentským životom“, tvrdí europoslankyňa.

Socialistická europoslankyňa Lissy Gröner zas poukázala na to, ako na každom stupienku akademickej kariéry odpadáva veľké percento žien – v Európe platí, že medzi študentami je žien väčšina, no len 43% medzi akademickými pracovníkmi a len 15% medzi profesormi. V Nemecku je dokonca podiel žien medzi profesormi len 8%. „Ktokoľvek, kto sa dnes odváži vychovávať deti, musí byť buď veľmi bohatý, alebo veľmi skromný“, dodala liberálna europoslankyňa Karin Resetarits.

Inštitúcie vyššieho vzdelávania by podľa Parlamentu mali zobrať na vedomie finančnú situáciu mladých mužov a žien s rodinou pri vypočítavaní nákladov na školskú dochádzku a poskytnúť im vhodnú podporu.

Členské štáty by okrem iného mali podľa EP prijať aj opatrenia, ktoré by študujúcim rodičom umožnili prístup k ubytovaniu prispôsobenému ich potrebám a prístup k adekvátnej starostlivosti o deti podľa rovnakých kritérií výberu, ako majú rodičia, ktorí pracujú. V tejto oblasti by štáty mali plne využívať možnosť fondov Spoločenstva, najmä Európskeho sociálneho fondu.

Poslanci prijali aj pozmeňujúci návrh, ktorý žiada, aby sa zásada spoločnej rodičovskej zodpovednosti mohla uplatňovať aj na „mladé ženy a mužov, ktorí žijú spolu na základe inom ako oficiálne manželstvo“.

Komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy, ktorý zastupoval neprítomného Vladimíra Špidlu, súhlasil s tým, že u žien je väčšia pravdepodobnosť, že nebudú po tehotenstve pokračovať v štúdiu, než u mužov. Pripomenul, že rovnaký problém sa týka ľudí – opäť väčšinou žien – ktorí sa starajú o závislých dospelých, alebo o príbuzných s postihnutím. Trval však na tom, že vzdelávacia a rodinná politika spadá pod úplnú kompetenciu členských krajín.

V roku 2008 chce Komisia zverejniť Oznámenie o konkrétnych návrhoch ako zvýšiť dostupnosť, kvalitu a znížiť cenu starostlivosti o deti.