Únia posilňuje svoju sociálnu tvár. Napríklad v úprave súladu práce a rodiny

Európsky pilier sociálnych práv

Eurokomisárky Marianne Thysenová a Vera Jourová, zdroj: Európska komisia

Európska komisia zverejnila svoju predstavu o tom, ako by EÚ mohla byť lepšia v sociálnej oblasti.

Nejde o jeden konkrétny návrh, vo väčšine prípadov skôr o usmernenia pre členské štáty, keďže ide prevažne o ich právomoci.

Celkovo obsahuje materiál 20 kľúčových zásad a práv na podporu spravodlivých a fungujúcich trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia. Primárne je myslený pre eurozónu, ale môžu ho uplatňovať všetky členské štáty EÚ, ktoré sa tak rozhodnú.

V niektorých prípadoch ale navrhuje aj legislatívu.

Ženy na trhu práce

Komisia vníma problém menšej účasti žien na trhu práce. Ako jeden z dôvodov vidí menšie možnosti pre mužov prebrať zodpovednosti za rodičovstvo.

Tu sa okrem rodičovskej dovolenky pozerá aj na flexibilné pracovné podmienky a dostupnosť formálnej starostlivosti o deti.

Navrhuje novú smernicu upravujúcu rodičovskú a po prvý krát aj opatrovateľskú dovolenku. Návrh obsahuje napríklad:

  • právo pre otcov vziať si minimálne 10 pracovných dní voľna v čase narodenia dieťaťa
  • návrh, aby sa existujúce právo na štyri mesiace rodičovskej dovolenky mohlo využiť až do 12-teho roku veku dieťaťa, v porovnaní s doposiaľ iba nezáväzným usmernením týkajúcim sa veku 8 rokov
  • rodičovská dovolenka by sa mala stať individuálnym právom matiek a otcov bez možnosti previesť túto štvormesačnú dovolenku na druhého rodiča, čo je silný impulz pre mužov, aby túto možnosť takisto využili
  • po prvý raz sa zavádza tzv. opatrovateľská dovolenka v trvaní päť dní do roka, ktorá umožňuje starostlivosť o priameho rodinného príslušníka v prípade choroby
  • možnosť pre rodičov detí vo veku do 12 rokov a opatrovateľov požiadať o pružné formy organizácie práce, ako sú napr. skrátený alebo pružný pracovný čas, či flexibilitu na pracovisku.

Ide o minimálne požiadavky na členské štáty. Krajiny však môžu ísť aj nad tento rámec.

Európska komisia sa bude na to, ako krajiny pristupujú k problému zosúladenia pracovného a rodinného života aj v rámci tzv. Európskeho semestra. Je to mechanizmus na koordináciu rozpočtových a ekonomických politík v EÚ a eurozóne.

Juncker: Plníme sľuby

Predseda EK Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol, že ako šéf exekutívy EÚ sa snaží dostať sociálne priority do centra úsilia v Európe.

“Európskym pilierom sociálnych práv a prvým balíkom iniciatív, ktoré ho sprevádzajú, plníme naše sľuby a začíname písať novú kapitolu. Chceme ju písať spoločne: s členskými štátmi, inštitúciami EÚ, so sociálnymi partnermi a so zástupcami občianskej spoločnosti, ktorí všetci musia prijať svoj podiel zodpovednosti,” uviedol Juncker. A dodal, že si praje, aby tento pilier odsúhlasili na najvyššej politickej úrovni – na summite EÚ – ešte do konca tohto roka.

Pilier vypracovala EK pod vedením podpredsedu Valdisa Dombrovskisa a eurokomisárky pre zamestnanosť Mariane Thyssenovej v úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami na všetkých úrovniach. Pilier potvrdzuje práva už zakotvené v legislatíve EÚ a medzinárodných právnych normách a dopĺňa ich s cieľom zohľadniť nové skutočnosti.

Zásady a práva zakotvené v pilieri sú rozdelené do troch kategórií:

  • rovnaké príležitosti a prístup na trh práce
  • spravodlivé pracovné podmienky a sociálna ochrana
  • začlenenie

Sociálny rozmer v budúcnosti

Spolu s pilierom Európska komisia otvára diskusiu o budúcnosti európskej sociálnej politiky do roku 2025. Ide o súčasť diskusných okruhov, ktorý avizovala pri zverejnení Bielej knihy o budúcnosti EÚ.