UNICE proti harmonizácii pracovného práva

 

Pozadie:

Existuje všeobecná dohoda o tom, že ak má dôjsť k udržaniu a zvýšeniu konkurencieschopnosti Európy, musí sa jej pracovná sila stať flexibilnejšou. Otázkou však zostáva, ako dosiahnuť tento cieľ a súčasne udržať a prípadne posilniť sociálne zabezpečenie pracovníkov. Odpovede na tieto otázky sú v jednotlivých krajinách EÚ rôzne.

S cieľom začať diskusiu o možných spoločných prístupoch k vyššie uvedeným výzvam pripravuje generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnosť príležitostí komuniké s názvom „Pracovať v Európe – pracovné miesta, konkurencieschopnosť a sociálna spravodlivosť na európskom trhu práce“. Komisia tiež plánuje spustiť pred koncom roka verejnú konzultáciu. Kópia návrhu zelenej knihy, pripravenej pre konzultačnú procedúru, sa dostal na nahliadnutie EurActivu.

Otázky:

Zelená kniha o „adaptovaní pracovného práva tak, aby došlo k zabezpečeniu flexibility a bezpečnosti pre všetkých“ si stanovuje za cieľ „spustiť verejnú diskusiu v EÚ o tom, ako môže byť aktualizované pracovné právo tak, aby odpovedalo na kľúčovú výzvu väčšej adaptability pracovníkov a podnikov.“ Zelená kniha sa zameriava skôr na jednotlivcov než na kolektívny rámec pracovného práva a analyzuje situáciu v členských štátoch, rovnako ako na úrovni EÚ.

V knihe sa tvrdí, že „národné vlády čelia výzve, ako zaviesť na pracovný trh väčšiu flexibilitu“, ale ďalej tiež tvrdí, že reformy „mali tendenciu zaviesť viac flexibility „na okrajoch““, teda zaviedli viac flexibilných foriem zamestnania s nižšou ochranou proti prepusteniu, aby podporili vstup na trh práce zo strany novo vstupujúcich osôb a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a aby umožnili tým, ktorí to chcú, väčšiu možnosť voľby nad formou ich zamestnania. Výsledkom je vznik čoraz viac segmentovaných trhov práce.

Zelená kniha poukazuje na Kokovu správu z novembra 2004, ktorá „pozorovala, že sa môže objaviť dvojúrovňový trh práce medzi osobami so stálym zamestnaním a neformálne zamestnanými „outsidermi““. Zelená kniha zdieľa toto vnímanie a ilustruje ho množstvom príkladov a čísel. Definuje „kľúčovú výzvu“ ako vytvorenie „flexibilného a inkluzívneho trhu práce“.

Otázky, ktoré budú predložené na vyjadrenie verejnosti v priebehu verejnej konzultácie, sú:

 1. Potrebuje celkový rámec pracovného práva ako na národnej, tak na úrovni EÚ, prehodnotenie a adaptáciu?
 2. Za akých okolností sťažujú alebo stimulujú existujúce normy podniky a zamestnancov, pokúšajúcich sa o realizáciu príležitostí na zvýšenie produktivity a prispôsobenie sa zavedeniu nových technológií?
 3. Ako by mohol súčasný rámec pracovného práva, pokiaľ ide o pravidelné, stále a dočasné pracovné kontrakty, mohol byť adaptovaný, aby bola znížená segmentácia trhu práce a došlo k zjednoteniu hľadania väčšej flexibility s adekvátnymi štandardmi bezpečnosti v zamestnaní a sociálnej ochrany pre všetkých, nezávisle od legálnej normy, vyjadrujúcej pracovný vzťah?
 4. Ako môže pracovné právo podporiť progresívne zmeny zamestnania v priebehu plne aktívneho pracovného života?
 5. Je potrebná väčšia jasnosť v právnych definíciách zamestnania a sebazamestnania v členských štátoch , aby bol uľahčený prechod medzi zamestnaním a sebazamestnaním?
 6. Existuje potreba pre „prah práv“, ktoré by mali byť stanovené tak, aby chránili pracovné podmienky všetkých pracovníkov bez ohľadu na formu ich pracovnej zmluvy? Ak áno, ktoré práva by to mali byť?
 7. Myslíte si, že zodpovednosť rôznych častí trojuholníkového zamestnaneckého vzťahu by mali byť regulované, aby si zamestnávatelia ctili záväzky, poskytnuté zamestnancom, výmenou za ich funkčnú flexibilnosť?
 8. Existuje potreba zabezpečiť, že užívateľský podnik ponesie subsidiárnu zodpovednosť, týkajúcu sa ustanovení pracovného a sociálneho zabezpečenia, v prípade neplnenia zo strany poskytovateľa práce, ktoré by sa týkalo pracovníkov, vykonávajúcich činnosti pre tento podnik?
 9. Existuje potreba objasniť zamestnanecký status pracovníkov pracovných agentúr na dočasný úväzok?
 10. Vidíte potrebu viac konvergujúcich definícií „pracovníka“ v smerniciach EÚ za účelom zabezpečiť ochranu práv pracujúcich v cezhraničnom kontexte?
 11. Aké konkrétne kroky by mohli byť podniknuté ministrami práce a inšpekčnými agentúrami, v spojení so sociálnymi partnermi, aby bolo zabezpečené plnenie pracovného práva Spoločenstva?

EurActiv príde s podrobnou správou. Komentáre čitateľov k návrhu zelenej knihy sú vítané.

Pozície:

V liste predsedovi Komisie José Manuelovi Barrosovi a v kópiách zaslaných komisárovi pre zamestnanosť Vladimírovi Špidlovi a ďalším komisárom lisabonskej skupiny, vyjadrila organizácia európskych zamestnávateľov UNICE svoje „hlboké obavy z obsahu tohto dokumentu“ a vyzvala Barrosa, aby „opätovne zvážil ako obsah zelenej knihy, tak aj načasovanie jej zverejnenia“. UNICE pokračovala: „Cítime, že súčasný návrh podáva negatívny obraz flexibilných foriem práce a sebazamestnania, ktoré nie sú opodstatnené. Naznačuje skrytú agendu harmonizácie pracovného práva, ktorá by podkopala rast a zamestnanosť a je v protiklade s prístupom „flexicurity““.

Ďalšie kroky:

 • Zelená kniha bude prediskutovaná na stretnutí lisabonskej skupiny komisárov 4. októbra 2006.
 • Verejná konzultácia je naplánovaná na jeseň 2006.