V medzinárodných rozvodoch v EÚ má byť poriadok

Po uľahčení samotnej procedúry rozvodov medzinárodných párov, prišlo aj na majetkové vysporiadanie. Podľa čísiel Európskej komisie je takýchto manželstiev v EÚ približne 16 miliónov, približne 650 tisíc každoročne končí rozvodom.

Rozdielne úpravy rozvodov v členských štátoch umožňujú, aby sa jeden z manželov rýchlo obráti na ten súd, od ktorého očakáva pre seba najvýhodnejší rozsudok. Zvyčajne ide o toho bohatšieho. 

Európska komisia prichádza s návrhom dvoch nariadení, ktoré na základe ktorých bude možné jednoznačne stanoviť, ktoré zákony sa vzťahujú na vlastnícke práva páru a v právomoci ktorého súdu je rozhodovanie v ich veci.

Znamenalo by to tiež automatické uznávanie a vymáhanie vykonávania rozsudkov týkajúcich sa majetku páru vo všetkých členských štátoch EÚ v rámci jedného konania. Sem patria aj prípady, kedy majú manželia rovnakú štátnu prílsušnosť, no vlastnia majetok v zahraniční. Legislatíva je jedným z prvých výstupov správy Komisie o občianstve z októbra, v ktorej sa uvádza 25 hlavných praktických prekážok, ktorým Európania v každodennom živote ešte stále čelia.

„Smrť manžela alebo manželky alebo rozvod je pre každého náročným obdobím. Občania by nemali byť okrem toho zaťažovaní ešte aj komplikovanými administratívnymi alebo právnymi postupmi, ktoré ich stoja čas a peniaze,“ povedala podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová, zodpovedná spravodlivosť. „Je to dobrá správa pre medzinárodné páry a taktiež dobrá správa pre ich peňaženky – nové pravidlá môžu znížiť dodatočné náklady o približne 400 miliónov eur ročne.“ Komisia odhaduje, že páry môžu ušetriť okrem času v priemere 2 000 až 3 000 eur v dôsledku možnosti zlúčenia niekoľkých právnych konaní do jedného súdneho konania.

Prvé nariadenie o registrovaných partnerstvách 

Komisia predložila dva návrhy. Jeden sa týka pravidiel vzťahujúcich sa na manželské páry a druhý pravidiel vzťahujúcich sa na registrované partnerstvá. Reflektuje tým rozličnú situáciu v členských štátoch:

  • V piatich krajinách EÚ môžu manželstvo uzavrieť osoby opačného aj rovnakého pohlavia (v Holandsku od roku 2001, Belgicku od roku 2003, Španielsku od roku 2005, vo Švédsku od roku 2009 a v Portugalsku od roku 2010).
  • Registrované partnerstvo je novší právny inštitút uznávaný v 14 členských štátoch EÚ (Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo a Švédsko).
  • Zatiaľ čo všetkých 14 krajín umožňuje uzatvoriť registrované partnerstvo osobám rovnakého pohlavia, Belgicko, Francúzsko, Luxembursko a Holandsko povoľujú uzatvoriť registrované partnerstvo osobám rovnakého aj opačného pohlavia.

Navrhovaná legislatíva zabezpečí rovnaké zaobchádzanie manželstvám osôb rovnakého a manželstvám osôb opačného pohlavia. To isté platí pre registrované partnerstvá. Ich majetkové vzťahy sa budú upravovať právom štátu, kde bolo registrované. V prípade manželstiev medzinárodných párov  bude príslušnosť súdu určovať „súbor pravidiel na základe objektívnych kritérií“.

„Našim cieľom však nie je vytvoriť jednotné pravidlá vzťahujúce sa na rozdielne sociálne a právne tradície, ktoré sa v blízkej budúcnosti pravdepodobne nezmenia,“ vyhlásila komisárka Redingová. „Registrované partnerstvá sa postupne stávajú súčasťou vnútroštátnych právnych predpisov. Európska komisia sa preto dnes rozhodla, že sa nebude venovať len aspektom medzinárodného súkromného práva medzinárodných manželských párov, ale v historicky prvom návrhu nariadenia EÚ o registrovaných partnerstvách posilní aj právnu istotu medzinárodných registrovaných partnerstiev.“

Legislatíva vyžaduje jednomyslený súhlas členských štátov. Európsky parlament vystupuje v konzultačnej úlohe.