Východ: regióny idú spoločne riešiť rómsky problém

Krátka správa 

Po voľbách do regionálnej samsprávy v roku 2006 iniciovali viaceré kraje vytvorenie poradných orgánov – rád pre rozvoj miest a obcí. Ich poslaním je koordinácia regionálneho rozvoja a efektívna komunikácia medzi župou a obcami pri riešení spoločných cieľov regionálnej politiky. V Košiciach ide tiež o „istý druh servisu v oblasti strategického finančného poradenstva a pri vypracovávaní rozvojových projektov“.

Minulý týždeň sa v tomto roku druhý raz stretla Rada pre rozvoj miest a obcí Košického samosprávneho kraja. Mikroregiónov a regionálne združenia samospráv experti zo župného úradu informovali o situácii okolo Národného strategického referenčného rámca a aj o štyroch operačných programoch, ktoré sú tesne pred schválením. Neobišla sa téma pripravenosti samosprávneho kraja na implementačný proces v rámci Regionálneho operačného programu. Na októbrové regionálne zastupiteľstvo sa pripravuje krajská koncepcia rozvoja športu a stratégia rozvoja vidieka. V Košickom kraji chystajú tiež koncepciu energetickej politiky.

„Navrhujeme, aby z rozpočtu kraja boli na podporu športu vyčlenené ročne dve percentá, čo je okolo 70 miliónov korún. Očakávame pri tom podporu, zapojenie a konkrétne kroky miestnej samosprávy. Chceme, aby obce a mestá hľadali aj vlastné projekty, v ktorých vieme skĺbiť spoločné sily, pretože niekedy to nie je len otázka peňazí, čo brzdí rozvoj športu, uviedol na zasadnutí predseda samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa.“

V kraji sa začalo s rekonštrukciami ciest II. a III. triedy. V tomto roku do nich smeruje podľa slov košického župana 550 miliónov korún. „Sú to prostriedky z úveru od Európskej investičnej banky, ale aj z PPP projektov a rozpočtu kraja. V budúcom roku budeme pokračovať a do troch rokov by sme mali mať opravených 600 kilometrov ciest v celom kraji,“ upozornil členov rady šéf kraja Zdenko Trebuľa.

Z analýzy činnosti a hospodárenia kultúrnych inštitúcií vyplynulo, že „v mnohých prípadoch zaspali vo vývoji a majú nádych socialistických čias“. Odbor kultúry pripravil akčný plán, ktorý zahŕňa koncepciu tradičnej ľudovej kultúry, stratégiu a koncepciu rozvoja kultúry. 

Členovia Rady pre rozvoj miest a obcí diskutovali o pripravovanom rozvojovom programe, ktorý je zameraný na riešenie problémov marginalizovaných skupín. Na Slovensku podľa sociogeorafických údajov za rok 2004 žije asi 414 tisíc Rómov, v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji je to vyše 342 000. Pri tomto počte vznikajú problémy s rómskymi osadami a getami. Preto dnes tieto tri kraje Jeho cieľom je rozvoj komunitnej sociálnej práce v obciach, podpora skupín a jednotlivcov dlhodobo vystavených sociálnemu vylúčeniu.

„Podpis memoranda je prvým krokom k spoločnému projektu, ktorý bude zameraný na vytvorenie nástrojov komunitnej práce s profesionálnym charakterom, ktorý by riadila priamo miestna samospráva vo vybraných mestách a obciach. V každom kraji by malo pracovať 25 až 30 takýchto komunitných centier,“ uvádza sa v memorande.

Kraje vytvoria spoločnú komisiu a pracovné tímy na prípravu programového viacročného projektu v hodnote asi 450 miliónov korún. Cieľom programu je rozvoj komunitnej práce v obciach a mestách tak, aby pomáhali odstraňovať príčiny sociálneho vylúčenia Rómov. V Košickom kraji sa na projekte bude aktívne podieľať Rada Rómov a nadviažu na pozitívne skúsenosti z obcí Nálepkovo či Kecerovce, kde sa podarilo dosiahnuť konkrétne pozitívne výsledky.

„Doterajšie riešenia boli veľmi málo efektívne. Nemalé zdroje skončili tak, kde nemali. Toto je prvý a veríme že aj úspešný pokus o integráciu síl a zdrojov medzi obcami, vyššími územnými celkami, vládou a Európskou komisiou. Bez takejto vertikálnej integrácie sa nám to nemôže podariť vyriešiť. Urobiť stratégiu od stola je ľahké, ale pohnúť sa pri riešení a implementovať ju do života, je doteraz neriešiteľná úloha,“ konštatoval predseda BBSK Milan Murgaš.

Koordinátor nového projektu Dušan Šlosár doplnil, že pre každú zapojenú komunitu vznikne projekt šitý na mieru, presne podľa stavu komunity a záujmu miestnej samosprávy na riešení. „Len tak dostaneme reálny nástroj na prácu. Počítame s profesionalizáciou pracovníkov komunitných centier, ku ktorým pribudnú aj terénni pracovníci, zdravotní a sociálni asistenti, spadajúci do kompetencie ministerstiev práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotníctva, školstva, výstavby a regionálneho rozvoja,“ uzatvára D. Šlosár.