Vyššie územné celky môžu požiadať o príspevok z ESF

Do konca novembra môžu vyššie územné celky (podľa zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v rámci cieľa Konvergencia) žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľom výzvy (kód DOP2009-SIP003) je poskytnutie podpory na systematické a koordinované riadenie a implementáciu inovačných nástrojov v regiónoch, vo väzbe na štátne inovačné politiky a stratégie.

Indikatívna výška pomoci vo forme nenávratného finančného príspevku (spolufinancovanie sa uskutočňuje systémom refundácie alebo systémom zálohových platieb) je 10 miliónov eur.  Prostriedky pochádzajú z Európskeho sociálneho fondu a rozpočtu SR). Minimálna výška pomoci pre jeden projekt je 500 000 eur a maximálna výška pomoci je 1 400 000 eur.

Výzvu včera (15. júna 2009) vyhlásilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako riadiaci orgán pre OP ZaSI, v gescii Sociálnej implementačnej agentúry, ktorá je sprostredkovateľským orgánom.  Prijímanie žiadostí sa končí 30. novembra 2009.

Adresa na doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:
Sociálna implementačná agentúra, Špitálska 6, 816 43 Bratislava.

Viac informácii a dokumentáciu k výzve nájdete na stránke SIA.