Zamestnať či nezamestnať (mladých)?

Krátka správa

Mladí Európania vo veku 15-24 rokov majú problém zamestnať sa. V roku 2006 pracovalo len 35,9% z nich. Pre porovnanie, v USA bolo v tom čase zamestnaných 54,2%, v Kanade 58,7% a v Japonsku 41,4% ich rovesníkov. O problémoch EÚ integrovať najmladšiu časť populácie do pracovného prostredia hovorí správa Zamestnanosť v Európe 2007, ktorú vydala Komisia 26. novembra.

Príčinou je predovšetkým nedostatočná kvalifikácia. Tá má dva dôvody. Mnoho mladých ľudí nedokončí svoje štúdium a teda nemá doklad o svojich vedomostiach a zručnostiach. Na druhej strane firmy preferujú zamestnávanie ľudí, ktorí sa už na pracovnom trhu nachádzajú. Čerstvý absolvent školy má problém nájsť prácu v dôsledku nedostatočných praktických skúseností.

Programy EÚ zamerané na zamestnávanie staršej populácie („active ageing strategies“) prinášajú na druhej strane prvé výsledky. V roku 2000 bolo zamestnaných len 36,6% zo všetkých práceschopných ľudí vo veku 55-64 rokov. V roku 2006 sa tento podiel zvýšil na 43,6%. Zdá sa, že cieľ pôvodnej Lisabonskej stratégie z roku 2000 dokáže byť naplnený. Hovorí o tom, že v EÚ musí byť zamestnaných aspoň polovica tejto vekovej kategórie.

Programy na zamestnávanie staršej populácie sú významné najmä z dlhodobého hľadiska. Očakáva sa, že do roku 2050 bude až 36% populácie vo veku rovnom a vyššom ako 60 rokov. Správa dodáva, že na celkovom raste zamestnanosti za posledných 6 rokov sa starší obyvatelia podieľali až jednou tretinou. K zamestnaniu sa ich motivujú predovšetkým finančné stimuly spojené s garanciou vyššieho dôchodku, možnosťou celoživotne sa vzdelávať a flexibilným prispôsobením pracovného času.

Pre udržanie a zlepšenie celkového trendu sú nevyhnutné reformy. Naliehavosť štrukturálnych zmien v systéme pramení predovšetkým z vplyvu globalizácie. Tá so sebou prináša nové fenomény ako flexibilita foriem organizácie práce alebo prístup k už spomenutému celoživotnému vzdelávaniu.

Vladimír Špidla, komisár pre sociálne veci, sa vyjadril k dokumentu nasledovne: „Naša nová správa ukazuje, že úsilie o politiku zamestnanosti [..] začína prinášať svoje ovocie. V porovnaní s predchádzajúcim rokom má prácu viac ľudí v Európe. Akokoľvek, ak EÚ chce dosiahnuť ambiciózne ciele zamestnanosti, ktoré sme si stanovili, neexistuje priestor pre uspokojenie sa. Vidíme, že správne nastavené reformy zamestnanosti pracujú a musíme zabezpečiť, aby sme sa učili z pozitívnych skúseností mnohých členských štátov.“