Zdravotníctvo bez hraníc

kyprianou

 

Pozadie:

Poskytovanie zdravotných služieb bolo vyňaté spod smernice o službách. Preto sa EK rozhodla navrhnúť rámec pre tieto služby, aby posilnila cezhraničný prístup k zdravotnej starostlivosti v rámci EÚ. EK verí, že tento rámec je potrebný pre zabezpečenie právnej istoty pre občanov EÚ pri vyhľadaní zdravotnej starostlivosti v ostatných členských krajinách, ktorá je však pokrývaná zdravotným poistením ich vlastnej krajiny. Takéto právo v súčasnosti garantujú viaceré rozhodnutia Európskeho súdneho dvora len v špecifických prípadoch.

Komisári sa radili k tejto téme 5. septembra 2006.

Otázky:

Komisia prijala Oznámenie  k pripomienkovaniu vytvorenia rámca o zdravotných službách v EÚ, ktorým by sa posilnila ich cezhraničná dostupnosť a tak sa zabezpečila vysokokvalitná a efektívna starostlivosť. Dôvodom pre tento rámec je garancia právnej istoty cezhraničných pacientov a posilnenie kooperácie národných zdravotných systémov členských krajín.

 „Európske právo zabezpečuje pacientom právo aj na cezhraničnú starostlivosť, ale potrebujeme jasný, praktický rámec aby sme uviedli do súladu slobodnú voľbu s prístupom k zdravotnej starostlivosti všade,“ vysvetlil komisár pre zdravotníctvo Markos Kyprianou.

V rámci Slovenska a jeho susedov je táto téma aktuálna hlavne v prihraničných regiónoch, ktoré majú horšiu dostupnosť do okresných miest, ktoré sú vybavené nemocnicou alebo klinikou príslušného stupňa. Bližšie sa môže nachádzať potrebné zariadenie na území susedného štátu. Tiež sa táto téma dotýka rýchlej zdravotnej služby, kde by bolo možné, aby po vyžiadaní dispečing vedel vyslať najbližšie lokalizované vozidlo. V rámci euroregiónov sa o takejto spolupráci vedú diskusie už dlhšie obdobie.

Oznámenie o začatí verejného pripomienkovania pre opatrenie Spoločenstva k zdravotnej starostlivosti bolo prijaté 26. septembra 2006. Očakávajú sa podnety a návrhy členských krajín, EP, pacientskych organizácii, odborných zdravotníckych pracovníkov, užívateľov zdravotných služieb (sociálne poisťovne) a ich poskytovateľov, ako aj regionálnych a štátnych zdravotníckych inštitúcií.

Komisia by uvítala komentáre a podnety k týmto špecifickým otázkam:

  • Kde je potrebná väčšia právna istota, aby sa cezhraničná zdravotná starostlivosť uľahčila v praxi (napr. podmienky a predpoklady za ktorých je možné povoliť a financovať cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, predpisy ktorej krajiny sa budú uplatňovať a čo sa stane pri vzniku škody?)
  • V akých oblastiach podporia členské krajiny európske opatrenia, napr. zasieťovaním referenčných centier a uskutočnením inovačného potenciálu?
  • Aké nástroje by boli vhodné, aby sa tieto rôzne otázky prejednávali na úrovni Únie – záväzné právne nariadenia, nezáväzné nariadenia alebo iné prostriedky?
  • Aký dopad má v súčasnosti cezhraničná zdravotná starostlivosť na kvalitu, finančnú udržateľnosť systému zdravotnej starostlivosti, ako aj v domovskej a ďalšej krajine na pacientov

Ďalšie kroky:

  • Verejné pripomienky  je už možné adresovať po zverejnenení oznámenia na adresu Komisie do 31. januára 2007
  • Následne v roku 2007 Komisia príde s konkrétnym návrhom opatrenia pre túto oblasť