Brusel by nemal niesť kľúčovú zodpovednosť za integráciu Rómov na Slovensku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Na Slovensku pretrváva nejednoznačné a nejasné definovanie toho, kto je cieľovou skupinou politiky zameranej na integráciu Rómov,“ konštatujú autorky. Poukazujú pritom na splývanie politických iniciatív na podporu rómskej menšiny a odstraňovanie socio-ekonomickcých problémov plynúcich z marginalizácie segregovaných rómskych komunít. Chýba im projekt, ktorý by sa zameral na prekonávanie stereotypov na strane majoritného obyvateľstva. „V domácej debate mimo odborných kruhov sa ešte vždy neusídlila potreba prezentovať tému integrácie Rómov ako cieľ v záujme celej slovenskej spoločnosti, nielen marginalizovaných skupín.“ Podľa nich v tomto prípade ide najmä o národnú záležitosť a EÚ tu môže mať len veľmi malý vplyv.

Za pozitívny prínos považujú najmä otvorený pracovný trh, eurofondy a rámec pokrývajúci ľudskej práva. Na druhej strane varujú, že využívané prostriedky nevedú k systémovým zmenám. Okrem toho pretrvávajú problémy v kompetenciách a zodpovednosti za integračnú politiku.

Spoločná európska stratégia integrácie Rómov môže byť podľa nich prínosom len v prípade, že EÚ bude mať reálne kompetencie a od členských štátov požadovať reálne výsledky. „V opačnom prípade hrozí, že sa aj tento inštitút stane ,poličkou na horúci zemiak´. V žiadnom prípade však nie je opodstatnené spoliehať sa na to, že Brusel, resp. európske inštitúcie môžu alebo by mali niesť kľúčovú zodpovednosť za integráciu Rómov na Slovensku.“

V závere poukázali aj na nedostatočnú politickú reprezentáciu rómskej komunity, ktorá by hájila ich záujem. „V súčasnosti však stále platí, že téma integrácie Rómov naďalej zostáva agendou nikoho, majoritné politické strany nemajú vôľu vziať si ju za svoju.“ Na druhej strane rómske politické strany opakovane zlyhávajú vo vysokej politike a nedokážu si získať dôveru a podporu voličov. Autorky preto odporúčajú, aby začali spolupracovať s majoritnými stranami.

„Európska únia v tomto opäť môže len vytvárať spoločný priestor na zdieľanie a vymieňanie skúseností rómskych politikov a političiek z jednotlivých členských krajín. Zvyšovanie politickej participácie a reprezentácie Rómov však závisí predovšetkým od podmienok, ktoré im budú vytvorené na Slovensku, a od nich samých.“


Kompletné znenie analýzy nájdete na tomto odkaze.