Diskriminácia v zamestnaní na základe sexuálnej orientácie na Slovensku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

aspekt

 

V roku 2002 uskutočnila skupina lesbických teoretičiek, gejských aktivistov a ich spolupracovníčok a spolupracovníkov výskum vnútri menšinovej komunity občanov a občianok s homosexuálnou orientáciou s cieľom zmapovať životnú skúsenosť lesbických žien, gejov, bisexuálov a bisexuálok s diskrimináciou, násilím, obťažovaním a vylučovaním z väčšinovej spoločnosti. Zámerom výskumu bolo ponúknuť diferencovaný pohľad na diskrimináciu, ktorú sexuálne inak orientované ženy a muži zažívajú, a upozorniť tak na rozsah a konkrétne fakty negatívneho zaobchádzania s gejmi a lesbami v rodinách, školách, zamestnaní, službách, armáde, na verejnosti a kdekoľvek inde. Úplný text správy nájdete na diskriminacia.altera.sk.

Výskumný súbor tvorí spolu 251 respondentov, z toho 87 žien (35 %) a 164 mužov (65 %). Z celkového počtu mužov sa ako gej identifikuje 82 % a 18 % sa identifikuje ako bisexuál. Zo žien sa 70 % identifikuje ako lesba a 30 % ako bisexuálka. 90 % respondentov je vo veku od 18 do 40 rokov, pričom najpočetnejšiu skupinu (50 %) tvoria respondenti vo veku 18 – 25 rokov.

Diskriminácia pri prijímaní do zamestnania

Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie sa v našom súbore vyskytla aj pri vstupe do zamestnania. 3 % z odpovedajúcich uvádza, že im niekedy bolo odmietnuté pracovné miesto z dôvodu sexuálnej orientácie a ďalších 7 % respondentov má také podozrenie.

Odmietnutie pracovného postupu alebo povýšenia

Postup alebo povýšenie z dôvodu sexuálnej orientácie bolo odmietnuté 4 % respondentov. Ďalších 8 % respondentov má podozrenie, že sa tak stalo na základe sexuálnej orientácie.

Prepustenie alebo zbavenie funkcie kvôli sexuálnej orientácii

Varovaniu o prepustení alebo zbavení funkcie muselo čeliť 7 % respondentov. Alarmujúce je, že celých 6 % respondentov bolo z dôvodu sexuálnej orientácie prepustených, zbavených funkcie alebo donútených odísť zo zamestnania. Tieto čísla sú dôkazom, že diskriminácia v zamestnaní na základe sexuálnej orientácie na Slovensku existuje.


Celý text analýzy bol uverejnený na portáli ASPEKT.sk v decembri 2005.