Dopady vstupu Slovenska do EÚ z pohľadu riešenia nezamestnanosti a možnosti využívania pomoci EÚ pre Slovenskú republiku pri znižovaní miery nezamestnanosti

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Nezamestnanosť je aj občanmi vnímaná ako závažný problém a z tohto dôvodu je pri rozhodovaní o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie pre občanov jednou z kľúčových otázok možný vývoj nezamestnanosti po vstupe do EÚ. Občania pritom vnímajú túto problematiku pomerne rozporuplne. Podľa prieskumov verejnej mienky sa otázka nezamestnanosti ocitá na popredných miestach. V odpovedi na otázku „O akých oblastiach by ste chceli byť informovaný z pohľadu vstupu Slovenska do Európskej únie?“ až 39% (október 2002) uviedlo „Dôsledky vstupu SR do EÚ na vývoj nezamestnanosti“, čo bola štvrtá najčastejšia odpoveď a zároveň prvá naozaj konkrétna odpoveď (na prvých miestach boli odpovede ohľadne všeobecných výhod a nevýhod vstupu a o dopade vstupu ne celkovú životnú úroveň). Na deviatom mieste potom respondenti ešte uvádzali pracovné možnosti našich občanov v zahraničí.

Z dôvodu nízkej informovanosti o problematike sú veľmi rozdielne názory aj na prínosy a negatíva vstupu Slovenska do EÚ z pohľadu riešenia výšky nezamestnanosti. Z hľadiska očakávaných výhod vstupu sa na štvrtom mieste nachádza odpoveď, že vstup SR do EÚ bude viesť k vytvoreniu nových pracovných príležitostí (21% respondentov) a na piatom mieste možnosť pre našich občanov pracovať v niektorej krajine EÚ (19% respondentov). Na druhej strane, na popredných miestach sa objavuje obava z rastu nezamestnanosti v Slovenskej republike (10% respondentov).

Cieľom štúdie je upozorniť na problém nezamestnanosti ako jeden z kľúčových problémov Slovenskej republiky a najmä zaoberať sa vplyvom vstupu Slovenska do Európskej únie z pohľadu zmien v tejto oblasti.

Stručne opisuje súčasný stav nezamestnanosti na Slovensku ako východiskový stav, za ktorého Slovenská republika vstupuje do Európskej únie. Následne sa venuje faktorom, ktoré úroveň nezamestnanosti na Slovensku ovplyvňujú ako aj možným dopadom vstupu Slovenska do Európskej únie na tieto faktory a ich budúci vývoj. V ďalšej časti sa zaoberá samotnou politikou Európskej únie v boji proti nezamestnanosti, vrátane konkrétnych príkladov projektov, ktoré predstavujú základný a hlavný nástroj európskej politiky zamestnanosti. V posledná časť sa venuje doterajším ako aj najbližším krokom, ktoré sa dotýkajú priamej a konkrétnej podpory Slovenska pri riešení nezamestnanosti.


Tu si môžete prečítať celý text štúdie.

Ďalšie analýzy nájdete na internetovej stránke Fair Analyses.