Komunálna politika a pravicový extrémizmus

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Friedrich Ebert Stiftung

Nemecká demokratická verejnosť vníma problematiku pravicového extrémizmu ako vážne ohrozenie pre politický a spoločenský život krajiny. Je preto samozrejmé, že ide o problematiku, ktorej sa Nadácia Friedricha Eberta (FES), politická nadácia blízka sociálnej demokracii, venuje systematicky a dlhodobo. Od roku 2005 rozbehla dokonca zvláštny projekt venovaný len tejto téme pod názvom „Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus“ (Spor s pravicovým extrémizmom). V rámci tohto projektu usporadúva rôzne odborné, ale aj pre širšiu verejnosť určené, podujatia a rovnako sa venuje aj politickému vzdelávaniu. Okrem toho je projekt zameraný aj na aktivizáciu občanov a ich participáciu pri potieraní extrémizmu. Ďalšou zložkou činnosti je podpora vedecky fundovaných výskumov v tejto oblasti a vydávanie odbornej ale aj vzdelávacej literatúry vo vzťahu k téme. Bližšie podrobnosti je možné nájsť na príslušnej web stránke http://www.fes.de/rechtsextremismus/ (text len v nemčine).

Jedným z produktov tejto široko zameranej proti extrémistickej činnosti je aj najnovšia publikácia FES "Handbuch für die kommunale Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus" (Príručka pre komunálne spory s pravicovým extrémizmom, vid celý text na http://library.fes.de/pdffiles/do/06431.pdf), ktorú zostavili odborný pracovník FES Dieter Molthagen a spolupracovník berlínskeho Senátu Lorenz Korgel. Príručka je zostavená z textov veľmi širokej skupiny odborníkov a aktivistov, ktorí sa zaoberajú pravicovým extrémizmom ako takým, spôsobmi boja s ním, ale aj pomocou obetiam extrémistov. Sú medzi nimi právnici, sociológovia, politológovia, novinári, ale aj starostovia a praktici z rôznych mimovládnych organizácií. Publikácia je skutočne koncipovaná ako príručka pre politikov a pracovníkov z komunálnej sféry a zároveň aj pre občanov a aktivistov. Snaží sa podchytiť všetky oblasti problémov s pravicovým extrémizmom v mestách a obciach a ponúknuť možnosti riešení alebo legálnych postupov.

Na úvod sa venuje definícii problému z pohľadu komunálneho života a politiky a v dvoch obsiahlejších interview so starostom menšej obce a primátorom väčšieho mesta rozoberá situáciu a konkrétne možnosti a postupy, ako sa pravicovému extrémizmu postaviť. Ďalšia časť je venovaná otázkam ako zaobchádzať s trestnou a násilnou činnosťou extrémistov. Rozoberá možnosti prevencie, pomoci obetiam a otázky ako zaobchádzať s delikventami a násilníkmi z pravicovo-extrémistickej scény, všetko samozrejme s ohľadom na možnosti komunálnej politiky a s odvolaním na konkrétne príklady. Nasledujúca kapitola rozoberá problematiku vzťahu pravicového extrémizmu a verejného priestranstva. Autori sa tu venujú možnostiam ako sa spoločensky ale aj právne postaviť proti demonštráciám a iným verejným vystúpeniam týchto skupín, akým spôsobom bojovať proti lokálom, v ktorých sa títo ľudia stretávajú a aj ako im zabrániť, aby v obciach získavali pre ne vhodné nehnuteľnosti.

Publikácia analyzuje a poskytuje rady aj vo vzťahu k hudbe a koncertom extrémistických kapiel, ako často sa vyskytujúcemu problému. Ďalším problémom, ktorý rozoberá príručka, sú otázky spojené s problematikou prenikania extrémne pravicových strán a skupín do verejného a politického života krajiny a obcí, vrátane konkrétnych postupov a opatrení proti ich zástupcom v obecných radách a mestských parlamentoch. Záverečná časť je venovaná široko chápanej otázke prevencie. Zaoberá sa vzdelávaním, osvetou, ale aj problematikou podpory participácie občanov na verejnom dianí a ich aktivizáciou. Dôležitou zložkou prevencie je podpora „multi“ kultúrnej komunikácie a spolupráce. Rozsiahla 350 – stránková publikácia obsahuje aj množstvo odvolaní sa na ďalšiu literatúru, ako aj obsiahly zoznam kontaktných a internetových adries so vzťahom k problematike.

Aj keď je príručka zameraná samozrejme na nemeckú situáciu a vychádza z nemeckých reálií (a je opäť k dispozícii len nemeckom jazyku), mohla by byt v mnohom inšpiratívna aj pre slovenských komunálnych politikov a aktivistov. Minimálne by možno stálo za to uväzovať o zostavení podobnej publikácie pre Slovensko.

Na záver len poznámka k práci FES. V oblasti boja proti pravicovému extrémizmu leží ťažisko našej činnosti samozrejme v aktivitách na domácej pôde v Nemecku, ale pod tlakom vývoja politickej situácie, mimo iné aj v strednej Európe, sme nútení venovať sa tejto problematike aj v našej medzinárodnej sieti. V tomto roku začala naša nadácia pod vedením budapeštianskej kancelárie FES práce na projekte „Pravicový radikalizmus a jeho vplyv na demokraciu v nových demokratických krajinách SVE“. O prvých výsledkoch tohto projektu by sme vás chceli informovať koncom tohto roku.