Modely nového sociálneho štátu založené na skúsenostiach nových členských štátov?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Autor článku tvrdí, že post socialistické sociálne štáty sú rozdielne od sociálneho štátu v starých členských krajinách a nie sú totožné so žiadnym zo štyroch existujúcich Európskych modelov. Sociálne štáty EÚ-10 sú oveľa menšie ako v západnej časti kontinentu a všeobecne demonštrujú silnejší dôraz na redistribúciu, ktorá znižuje chudobu. EÚ-10 ako skupina je v značnej miere vnútorne diferencovaná. Popisujeme parametre sociálnych štátov v nových členských krajinách podľa troch dimenzií: množstvo výdavkov na sociálne zabezpečenie, redistribučný efekt sociálnych transferov a relatívne redistribučné efekty založené na pomere medzi predchádzajúcimi dvoma premennými.

Veľkosť a čiatočne aj tvar sociálneho štátu v nových členských krajinách je silne prepojená s dvoma faktormi: rozmery šoku, ktorý zažila ekonomika počas transformácie na trhovú ekonomiku a etnická heterogénnosť, hlavne vo vzťahu k jasnej definícií marginalizovaných menšín. Vychádzajúc z týchto zistení, navrhujeme provizórne rozdelenie sociálnych štátov v Strednej a Východnej Európe do piatich skupín. Provizórna typológia je založená na troch dimenziách sociálneho štátu, ktoré boli identifikované vyššie a pozícia každej sociálnej skupiny pozdĺž týchto troch dimenzií je spojená s potenciálnymi determinantami, ktoré boli prediskutované vyššie.