Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom fondov Európskej únie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Vo všeobecnosti sa prostriedky z fondov Európskej únie pre regionálny rozvoj v rámci štrukturálnej politiky prideľujú na základe zaradenia jednotlivých regiónov alebo krajín podľa cieľov 1, 2, 3.

Pokračujúca vysoká priorita Cieľa 1

Sem patrí pomoc zaostalým regiónom, ktorých HDP je nižší ako 75% priemeru EÚ. Tieto regióny sa boria s najvážnejšími ťažkosťami v oblasti príjmov, zamestnanosti, výrobného systému a infraštruktúry. Treba poznamenať, že ich priemerná miera nezamestnanosti je o 60 % vyššia než je priemer v EÚ. V niektorých uvažovaných regiónoch je viac než štvrtina pracovnej sily nezamestnaná.

Dôraz sa kladie na integrovaný prístup v rozvoji štrukturálne zaostalých regiónov. Úspech úsilia v rámci partnerstva s členskými krajinami závisí od vhodnej koordinácie všetkých fondov štrukturálnej pomoci, či už z Regionálneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho fondu (EAGGF – Usmerňovacia sekcia), Sociálneho fondu alebo finančných nástrojov pre usmerňovanie rybolovu (FIFG).

Každý región sa posudzuje z pohľadu jeho špecifických potrieb a zároveň priorít spoločenstva. Programy zohľadňujú vo veľkej miere priority, ktoré si určili samotné regióny. Pritom sa kladie špeciálny dôraz na zlepšenie konkurencieschopnosti, ktorá sa meria mierou tvorby a udržania nových pracovných miest, ďalej rozvojom infraštruktúry, inovácie, rozvojom malého a stredného podnikania a ľudských zdrojov.

Znovuzadefinovanie Cieľa 2 – ekonomická a sociálna reštrukturalizácia

Cieľ 2, venovaný ekonomickej a sociálnej reštrukturalizácii, obsahuje opatrenia pre regióny zápasiace so štrukturálnymi problémami. Ide o oblasti, prechádzajúce ekonomickou zmenou (v priemysle alebo v službách), vidiecke oblasti, krízové oblasti závislé od rybolovu alebo mestské časti s problémami. Všetky tieto oblasti zápasia so štrukturálnymi problémami, s vysokou mierou nezamestnanosti, alebo vyľudňovaním.

Rozvoj stratégie pre ľudské zdroje: nový Cieľ 3

Rozvoj ľudských zdrojov je kľúčovým prvkom pre regióny v Cieľoch 1 a 2, ako aj v ostatných častiach únie. Na zmodernizovanie pracovných trhov je vynakladané úsilie v oblasti riešenia zamestnanosti v zmysle odporúčaní

Amsterdamskej zmluvy. Prioritou je rast zamestnanosti, rozvoj celoživotného vzdelávania a podporovanie lokálnej zamestnanosti, vrátane územných dohovorov zamestnanosti.

Slovenská republika po vstupe do EÚ bude zaradená v rámci štrukturálnej politiky a jej nástrojov ako územie Cieľa 1 (okrem regiónu Bratislava): Toto zaradenie určuje okrem iného aj režim programovania a spôsob čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ pre rozvoj regiónov a vidieka.

Podľa tohto režimu bude mať SR prístup k rôznym zdrojom určeným pre podporu a rozvoj poľnohospodárstva a vidieka. Tieto zdroje je v zásade možné rozdeliť do štyroch skupín, podľa spôsobu programovania a financovania z rôznych zložiek jedného zo štrukturálnych fondov určeného pre tento sektor, a to Európskeho fondu poľnohospodárskeho usmernenia a záruk (v anglickom origináli – European Agriculture Guidance and Garantee Fund, EAGGF). Uvedený fond má dve sekcie, z ktorých každá má presné určenie a rozsah opatrení, ktoré sa ich prostredníctvom podporujú.

1. Sekcia záruk je finančným zdrojom pre:

 • Spoločnú poľnohospodársku politiku – SPP – prvý pilier. Z tejto časti sa vyplácajú priame platby farmárom a platby za neobrábanie pôdy (v SR je pre túto časť určená čiastka celkovo 161,2 mil. EUR za obdobie rokov 2004-2006), cenové nástroje pre jednotlivé komodity, exportné dotácie (v SR určená čiastka celkovo 114,3 mil. EUR). Pre túto časť fondu sa nezostavuje programový dokument a celý rozpočet je z prostriedkov EÚ bez spolufinancovania SR. Všetky prostriedky z tejto časti fondu sú určené farmárom. Riadiacim orgánom je ministerstvo poľnohospodárstva členskej krajiny.
 • Rozvoj vidieka – druhý pilier SPP, v ktorom sa podporujú tzv. sprievodné opatrenia SPP, a to znevýhodnené oblasti, agro-environmentálne schémy, zalesňovanie, skorý odchod farmárov do dôchodku a samozásobiteľské farmy (v SR sa pre túto časť plánuje čiastka 352 mil. EUR na obdobie rokov 2004-2006, zároveň sa vyžaduje spolufinancovanie SR, a to pomerom 80:20%, pritom 352 mil. EUR predstavuje 80%). Prostriedky sa programujú programovým dokumentom, ktorý sa nazýva Plán rozvoja vidieka a všetky sú určené výhradne farmárom.

2. Sekcia usmernenia je nástrojom štrukturálnej politiky zameranej na rozvoj vidieckych oblastí a programuje sa ako súčasť Národného rozvojového plánu v rámci Sektorového operačného plánu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. V SR je určených pre SOP pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pre roky 2004-2006 – 252,07 mil. EUR, čo prestavuje 24% všetkých prostriedkov EÚ určených na štrukturálnu politiku pre našu krajinu, spoločne s prostriedkami pre SOP pre dopravu a telekomunikácie, ekonomický rozvoj, ľudské zdroje, životné prostredie a pre Regionálny operačný program SR (ROP) určený pre rozvoj regiónov. V tejto časti sa v SR plánuje spolufinancovanie štátneho rozpočtu v pomere 70:30%, pričom v prípade SOP pre vidiek čiastka 252,07 mil. EUR predstavuje 70%.

V rámci SOP pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka budú v SR podporované nasledovné opatrenia pre určenú skupinu užívateľov:

Priorita 1: Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárskeho priemyslu

 • Investície do poľnohospodárskych podnikov (poľnohospodári)
 • Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov (potravinári)
 • Lesné hospodárstvo (súkromní vlastníci lesov)
 • Rybné hospodárstvo (podnikatelia v rybnom hospodárstve)

Priorita 2: Rozvoj vidieka

  • Pozemkové úpravy (MP SR)
  • Diverzifikácia poľnohospodárskych činností (poľnohospodári, lesníci a ich združenia s nepoľnohospodárskymi a nelesníckymi)
  • Renovácia a rozvoj obcí a zachovanie dedičstva vidieka (obce, združenia obcí, MVO sektor)
  • Obnova poľnohospodárskeho výrobného potenciálu poškodeného prírodnými pohromami a vhodné nástroje na prevenciu (poľnohospodári)

Priorita 3: Rozvoj aktivít

  • Vzdelávanie (poľnohospodári, lesníci a spracovatelia)
  • Technická pomoc (MP SR)

Okrem hlavných programov podporovaných z fondu EAGGF, usmerňovacej sekcie, ktoré podporujú presne vymedzeného užívateľa, existuje ešte európska iniciatíva, ktorá je tiež pokrytá z prostriedkov tohto fondu a ktorá sa nazýva program LEADER. Alokácia finančných zdrojov predstavuje spoločne s tromi ďalšími iniciatívami EÚ 5% z rozpočtu vyššie uvedeného fondu. Program LEADER je jediným nástrojom integrovaného rozvoja vidieka v rámci vidieckej politiky EÚ. Integrovaným sa stal preto, že podporuje finančne verejno-súkromné partnerstvá v určitom definovanom vidieckom priestore (napríklad ako naše tri mikroregióny spolu) a ich rozvojové programy. V partnerstvách sa nenachádzajú iba farmári, ale aj iné sociálne skupiny vidieka – podnikatelia v ľahkom priemysle, službách, cestovnom ruchu, predstavitelia občianskeho života, samosprávy, kultúry a pod. Všetci spolu tvoria partnerstvo a zostavia program rozvoja, ktorý môže byť podporený z programu LEADER. Partnerstvo následne nato rozhoduje, ktoré súkromné alebo verejné projekty sú v danom území financované. Tento nástroj umožňuje lepšie ako ostatné nástroje koordinovať sociálno-ekonomický rozvoj, podporuje súlad rozhodovania a investovania, zvyšuje administratívne, manažérske a programovacie schopnosti ľudí a pomáha budovať občiansku spoločnosť na vidieku.

SR nemá v súčasnosti plnohodnotný prístup k tomuto programu, keďže EÚ považuje obdobie rokov 2004-2006 za príliš krátke, aby sa program zadministroval na národnej úrovni, ale má možnosť zapracovať podobné opatrenie do SOP poľnohospodárstvo a vidiek.

Zhrnutie

Z uvedeného odpočtu je vidieť, že z EÚ naozaj bude možné využiť veľký objem finančných prostriedkov. Avšak zďaleka nie všetky budú dostupné širokej škále sociálnych skupín a vidieku. Vlastne iba prostriedky vyčlenené v rámci SOP vidieka budú môcť čerpať iní užívatelia ako poľnohospodári. Pritom najefektívnejší a najtrvalejší spôsob rozvoja vidieka – integrovaný prístup vlastne podporovaný z uvedených zdrojov nie je. Obyvateľom vidieka ostane naďalej možnosť individuálneho prístupu k zdrojom. Ak sa budú chcieť spájať na lokálnej úrovni a tvoriť toľko propagované partnerstvá, budú prácne zostavované stratégie, programy sociálno-ekonomického rozvoja alebo Agendy 21 opäť vysoko rizikové a často neudržateľné lebo budú závisieť od zdrojov, ktoré sú vzdialené a často veľmi obmedzene dostupné (z rôznych dôvodov – nedostatok informácií, kapitálu, vzdelania a pod.) pre obyvateľov vidieka.


Autorka pôsobí v Agentúre pre rozvoj vidieka