Pomer závislosti v kontexte demografických zmien

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

AKO, partner

Verejné a politické debaty o dlhodobej finančnej udržateľnosti dôchodkových systémov sa do veľkej miery zakladajú na demografických argumentoch. Budúce zmeny vo vekovej štruktúre obyvateľstva sa pritom veľmi často (dez)interpretujú ako zmeny pomeru dôchodcov k zárobkovo činnému obyvateľstvu. Na základe prognóz, v ktorých je očividný nárast miery ekonomickej závislosti starších ľudí, sa simuluje ohrozenie schopnosti financovať (verejný) dôchodkový systém.2 Zároveň sa často vytvára dojem, že demografické prognózy na obdobie štyridsať až päťdesiat rokov vykazujú vysokú mieru spoľahlivosti.  

Napríklad The Economist z 9. 4. 2011 vo svojej rozsiahlej a viacerými ilustráciami obohatenej Mimoriadnej prílohe o dôchodkoch vykresľuje, do akej miery sa v najbližších desaťročiach bude posúvať „pomer závislosti“. Pri výpočte tohto ukazovateľa sa porovnáva počet osôb vo veku nad 65 rokov s počtom osôb v produktívnom veku. V texte Mimoriadnej prílohy sa to však prezentuje úplne inak: Píše sa, že vizualizácie zobrazujú vzťah medzi dôchodcami a zárobkovo činnými osobami. Skutočnosť, že veľká časť ľudí v produktívnom veku nie je v súčasnosti zamestnaná (v roku 2010 je európsky priemer 36 %), sa ignoruje. Preto neprekvapí, že pri tomto už od počiatku zmätočnom zobrazení s desivým titulkom „70 alebo bankrot! Prečo treba zvýšiť vek odchodu do dôchodku“ sa ako jediná odpoveď na demografické zmeny ponúka zvýšenie hranice dôchodkového veku.  

Aby sa v budúcnosti dalo lepšie oponovať podobným zavádzajúcim vyhláseniam, AK Viedeň naprogramovala „kalkulačku miery závislosti“. V tomto príspevku by som chcel pomocou tohto nástroja na základe údajov zo Slovenska poukázať, ako dôležité je jasne rozlišovať medzi čisto demografickým a ekonomickým pomerom závislosti. Rovnako chcem upozorniť na zásadný význam trhu práce pre perspektívny vývoj výstižnejšieho z týchto dvoch ukazovateľov – ekonomického pomeru závislosti.

Celú analýzu nájdete na tejto linke.