Porovnanie integračných programov v rámci EÚ: Trendy a nedostatky

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CEPS, logo

 

Táto správa ponúka prehľad integračných programov pre imigrantov vo vybranej skupine členských štátov EÚ. Do hĺbky hodnotí a porovnáva trendy a podobnosť v rámci nich. V dokumente sa tvrdí, že na národnej úrovni sa objavuje odlišné smerovanie integračných programov so záväzným charakterom. Povinná účasť v takýchto programoch je spoločnou črtou aj imigračnej, aj občianskej legislatívy a podmienkou pre zaistenie stáleho právneho statusu. Prvá kapitola kladie nasledovný typ otázok: Kto sú cieľové skupiny? Aký je rozsah integračných programov? Aká miera vynútiteľnosti a sankcionovateľnosti je s nimi spojená? Aký je vzťah medzi imigráciou, integráciou a občianstvom? Aký dopad, či už pozitívny, alebo negatívny pramení z tohto vzťahu? Druhá kapitola sa pozerá na vývoj európskeho rámca integrácie imigrantov, kde sa odohráva boj v dvoch paralelných oblastiach. Prvý sa týka kompetencie určovať politiky v tejto oblasti – národná verzus európska úroveň (princíp subsidiarity). V druhom spore ide o celkový prístup. Tu sa objavujú významné rozdiely medzi európskym imigračným rámcom a jeho Spoločnými základnými princípmi politiky integrácie imigrantov (mäkký prístup) a v súčasnosti platnými právnymi predpismi (tvrdý prístup).


Plné znenie dokumentu nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.