Pracovné podmienky žien v odevných fabrikách v Poľsku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

aspekt

 

I. Úvod

Vo všetkých častiach sveta sú v odevnej výrobe zamestnané predovšetkým ženy. Podobne globálnym javom je aj zvyšovanie zisku prostredníctvom porušovania štandardov práce, ktoré definuje medzinárodné právo. Zamestnanci a zamestnankyne sú pod tlakom veľkých spoločností nútení pracovať v zlých pracovných podmienkach. Poľsko nie je v tomto ohľade výnimkou, a preto sa naň zameral aj tento výskum.

Prvú fázu výskumu, ktorá skúmala práva zamestnankýň, uskutočnili Clean Clothes Campaign a Karat Coalition v roku 2004. Výskum v štyroch fabrikách ukázal, že pracovné podmienky žien, ktoré v nich pracovali, boli neraz v rozpore so štandardmi stanovenými Medzinárodnou organizáciou práce (ILO). Vážnymi prekážkami v úsilí presadiť dodržiavanie práv zamestnankýň a zamestnancov je ekonomická situácia v Poľsku (vysoká nezamestnanosť) a pasivita odborov. Ženy v skúmaných fabrikách sú často nútené pracovať nadčas, a ak nadčasy odmietnu, sú potrestané preradením na menej platenú prácu, nedostanú inak zvyčajné príplatky, či dokonca riskujú prepustenie. Zamestnankyne a zamestnanci nie sú vopred informovaní o práci nadčas, neexistuje ani možnosť kompenzovať nadčasy voľnom. Práca sa organizuje ako úkolová práca a keďže normy stanovené na jednu pracovnú zmenu sú privysoké, zamestnankyne v práci zostávajú dlhšie než 8 hodín bežného pracovného času. Základnou zložkou platu je zvyčajne minimálna mzda, ďalšie časti zárobku sa počítajú podľa množstva vyrobených výrobkov. Vyplácanie mzdy často mešká (niekedy aj 16 dní). Pracovné podmienky vo väčšine fabrík sú veľmi zlé, zlé technické vybavenie je príčinou častých poranení (napr. poranení prstov, popálenín).

Tieto varujúce výsledky poukazujú na potrebu sledovať pracovné podmienky v poľskom odevnom priemysle. Preto aj v roku 2005 Karat Coalition spoločne s Clean Clothes Campaign pokračovali v ich sledovaní v rámci projektu Zlepšovanie pracovných podmienok žien pracujúcich v odevných fabrikách v Poľsku (Improving Work Conditions of Women Working in Clothing Factories in Poland). Realizáciu projektu umožnila finančná podpora od Nemeckej komisie Ženského svetového dňa modlitieb (Der Weltgebetstag der Frauen).

V prezentovanom výskume sme robili rozhovory so ženami z 10 fabrík a pokúsili sme sa zistiť, či sa v nich dodržiava 8 základných štandardov Zákonníka pracovných praktík pre odevný priemysel včítanie výroby športových odevov (Code of Labour Practices for the Apparel Industry Including Sportswear). Prvé štyri štandardy vychádzajú z dohovorov Medzinárodnej organizácie práce. Ďalšie štyri vyplývajú z tých pracovných práv, ktoré sa v odevnom priemysle najčastejšie porušujú.


Celý text štúdie bol uverejnený na stránke www.aspekt.sk vo februári 2006.