Rodina ako odpoveď na demografické výzvy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Vo svojej práci „Odpoveď na demografické výzvy: posilňovanie Európskej rodinnej politiky“ Emilie Gouger vysvetľuje, že starnutie populácie má na Európu dôsledky v nasledovných oblastiach: trh práce, produktivita, ekonomický rast, sociálna ochrana a taktiež verejné financie.

Podľa autorky je potrebné, aby Európa vzhľadom na situáciu nielen rozvíjala politiku stimulujúcu rast miery pôrodnosti, ale je nevyhnutné definovať aj nové národné politiky rodiny reflektujúce súčasné zmeny generačného zloženia spoločností.

Aj keď boli takéto iniciatívy odštartované už Európskou komisiou, Radou a Parlamentom, zatiaľ ešte nebola sformovaná spoločná ucelená Európska politika rodiny.

Popisujúc nepriame kroky Komisie na tomto poli, Gouger tvrdí, že tieto aktivity žiaľ neponúkajú väčšie množstvo inovatívnych riešení týkajúcich sa napríklad podpory študentov. Takýto stav je podľa autorky spôsobený v prvom rade nedostatkom kompetencií exekutívy EÚ v tejto oblasti. Taktiež Parlament nemá v tejto oblasti žiadne významnejšie právomoci. Na druhej strane sa ale zdá, že súčasné Nemecké predsedníctvo vyvíja aktivity smerujúce k novej Európskej politike rodiny. Reflektuje tak závery Ekonomického a sociálneho výboru (EESC), ktorý ešte v roku 2006 vydal svoje stanovisko s názvom „Rodina a demografické zmeny.“ Tento dokument by mohol byť začiatkom ucelenej politiky rodiny na úrovni EÚ.

Zhrňujúc všetky tieto skutočnosti, doterajšie aktivity a výsledky, autorka navrhuje dve riešenia, ako prostredníctvom rodinnej politiky čeliť demografickým výzvam:

  • EÚ by mala podporovať v prvom rade kompletnú rodinu ako celok a nie jednotlivcov. Takýto prístup si vyžaduje zosúladenie profesného a rodinného života, aby si vzájomne nekonkurovali.
  • Je potrebné znovu ohodnotiť systém finančnej pomoci študentom, najmä prostredníctvom európskych programov mobility.

Kompletný text analýzy vo francúzskom jazyku si môžete prečítať na tejto linke.