Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Boj s chudobou a sociálnym vylúčením je jednou z priorít Rozvojového programu OSN (UNDP). Na Miléniovom summite v septembri 2000 sa členské štáty OSN zaviazali venovať prioritnú pozornosť trvalo udržateľnému rozvoju a boju proti chudobe. Výsledkom iniciatívy je prijatie Miléniových rozvojových cieľov (Millenium Development Goals), ktoré nadväzujú na dohody a rezolúcie OSN z predchádzajúceho desaťročia.

Aj na Slovensku existujú zraniteľné, vylúčené a marginalizované skupiny, ktoré nemajú príležitosti na rovnakú participáciu na ekonomickom a sociálnom rozvoji. U niektorých skupín má vylúčenie dlhodobý charakter, iné sa „prepadli“ do chudoby v dôsledku transformačných spoločenských pohybov. Národná správa Miléniových rozvojových cieľov pre Slovensko z roku 2004 konštatuje, že „na Slovensku pretrvávajú výrazné regionálne rozdiely v miere chudoby, nezamestnanosti, priemerných mzdách ako aj ukazovateľoch vzdelania a zdravotného stavu … a … možno hovoriť o ostrovoch hlbokej chudoby uprostred pomerne bohatej spoločnosti. Podmienky v izolovaných rómskych osadách naznačujú, že tieto ostrovy chudoby sa prekrývajú so životom veľkej časti rómskeho obyvateľstva“.

Správa, ktorú práve držíte v rukách je pokračovaním úsilia UNDP o kvantifikáciu dát o chudobe a špecificky o chudobe Rómov v krajinách strednej a východnej Európy. Štúdia, ktorú vypracoval tím nezávislých konzultantov a odborníkov Regionálneho centra UNDP v Bratislave, bola pripravená na základe dát z rozsiahleho dotazníkového prieskumu rómskych rodín a rómskych spoločne hospodáriacich domácností na Slovensku. Predmetný prieskum sa uskutočnil aj za podpory Svetovej banky v roku 2005. UNDP chápe túto analýzu ako krok, ktorý vytvára priestor na ďalšie hĺbkové mapovanie sociálnej a ekonomickej situácie Rómov na Slovensku. Najmä v súvislosti so zmenami sociálnej politiky po roku 2004, správa pomáha poodhaliť ako sú rómske komunity citlivé na zmeny štruktúry v systéme sociálnej pomoci a čo je možné urobiť, aby sa s týmito zmenami ľahšie vyrovnali.


Plné znenie štúdie nájdete v PDF verzii na týchto linkách:

Správa vyšla v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung Slovensko a s použitím finančných prostriedkov Erich Brost Stiftung