Stratégie integrácie Rómov v Banskobystrickom kraji

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Priatelia Zeme - CEPA

Pri bilancovaní výsledkov doterajších politík integrácie Rómov na Slovensku sa objavujú pochybnosti a verejnosť hľadá odpovede na otázky: Kde je výsledok takýchto investícií? Ako sa zmenil život najchudobnejších Rómov v osadách? Sú Rómovia vzdelanejší a čo pre seba urobia oni sami? Dostali sa peniaze k cieľovým skupinám? Akým spôsobom bude spoločnosť postupovať v budúcich obdobiach?

Aj skúseností ekonomicky vyspelých krajín svedčia o tom, že uskutočniť zmeny v kvalite života ľudí, zvlášť u tých, ktorí sa nachádzajú na okraji spoločnosti, je dlhodobý a náročný proces. Obsahuje vytváranie vhodných ekonomických nástrojov, často boj s diskrimináciou a intoleranciou, podnecovanie vlád a politických reprezentácií k relevantným stratégiám. Významnou podmienkou takéhoto procesu je určovanie jasných vízií, ktoré vychádzajú z dostatočného poznania problematiky, zo zváženia možností ako aj zo zabezpečenia účasti zástupcov cieľovej skupiny, v tomto prípade Rómov, pri príprave koncepcií a postupov. Ďalším podstatným hľadiskom je partnerská spolupráca organizácií z rôznych sektorov.

Princípom zdola nahor v spolupráci so všetkými dôležitými partnermi je dosiahnuť na regionálnej a lokálnej úrovni čo najvhodnejšiu kombináciu existujúcich programov, finančných ako aj ľudských zdrojov.

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity podoporil vypracovanie Stratégie sociálnej a ekonomickej integrácie rómskych komunít v Banskobystrickom samosprávnom kraji na obdobie rokov 2007 – 2013.

Výstupom je analýza stavu, formulácia postupu ako zlepšiť životné podmienky rómskych komunít v kraji a načrtnúť podnety pre čo najlepšie a najefektívnejšie využitie finančných prostriedkov na tento účel.

Dokument vznikal počas dvojročnej spolupráce neformálneho medzisektorového regionálneho partnerstva. Jeho prípravu facilitovali organizácie Partners for Democratic Change Slovakia (Bratislava) a Priatelia Zeme–CEPA (Ponická Huta). Na spracovaní dokumentu sa podieľali rôzne inštitúcie štátnej správy, regionálna a miestne samosprávy, odborné inštitúcie a mimovládne organizácie pôsobiace v Banskobystrickom kraji. Tieto organizácie vytvorili Riadiacu skupinu zloženú z 31 odborníkov, ktorá vytýčila tieto prioritné oblasti:

  • vzdelávanie
  • zamestnanosť
  • zdravie a spôsob života
  • bývanie a infraštruktúra
  • kultúra a sebauvedomovanie Rómov
  • vzájomné akceptovanie Rómov a majority
  • rozvoj rómskych iniciatív a osobností
  • udržateľná sieť inštitucionálnych kapacít
  • prevencia protispoločenskej činnosti

Vzhľadom na množstvo chýbajúcich vstupných údajov sa uskutočnilo niekoľko dodatočných prieskumov, ktorých závery sú súčasťou dokumentu.

Aby sa zo stratégie nestal iba jeden z ďalších „šuplíkových materiálov“, je potrebné zabezpečiť, aby sa realizácia stanovených cieľov aj akčných plánov dobre koordinovala, priebežne monitorovala a vyhodnocovala a aby sa závery stratégie v prípade potreby aktualizovali.  Koordinujúca inštitúcia by mala prevziať zodpovednosť za komplexnosť a odbornú úroveň materiálov, ale nemôže zodpovedať za výsledky práce partnerov. Za takú inštitúciu považujú Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity – jej regionálne kancelárie v Banskej Bystrici a Rimavskej Sobote.


Dokument je k dispozícii na týchto odkazoch: