Zaměstnání v rozšířené EU – Španělsko

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Prechodné obdobie

Španielsko neotvorí svoj pracovný trh pre občanov pristupujúcich krajín okamžite po rozšírení Európskej únie v máji 2004. Na voľný pohyb pracovníkov bude z celkovej dĺžky prechodného obdobia (2 + 3 + 2 roky) aplikované najmenej dvojročné prechodné obdobie. V zásade to znamená, že súčasný systém, pri ktorom občania nových členských štátov musia získať pracovné povolenie na prácu v EÚ, bude naďalej platiť minimálne do roku 2006.

Počas prvých dvoch rokov po rozšírení únie bude Španielsko prijímať pracovníkov z nových členských štátov podľa svojich vnútroštátnych pravidiel, nie podľa pravidiel Spoločenstva o slobodnom pohybe osôb. Po uplynutí daného obdobia, to jest v roku 2006, vypracuje Európska komisia správu o situácii na pracovnom trhu EÚ a Španielsko, vrátane ostatných členských štátov, budú musieť stanoviť systém, ktorý budú v nasledujúcom období používať. Prístup na pracovný trh od roku 2006 získajú občania všetkých členských štátov rozšírenej EÚ a Španielsko si udrží len „ochranu“. To znamená, že môže v prípade neočakávanej nerovnováhy na trhu práce alebo v niektorom regióne či povolaní dočasne zaviesť systém pracovných povolení.

Rozhodnutie zaviesť prechodné obdobie na voľný pohyb pracovníkov je výsledkom obavy španielskej vlády o svoj pracovný trh po vstupe desiatich krajín do EÚ. Rozhodujúcim faktorom je najmä vysoká miera nezamestnanosti Španielskeho kráľovstva, ktorá sa v súčasnosti pohybuje okolo 11,2 %, čo je najvyššia hodnota spomedzi krajín eurozóny.

Španielsko sa za posledných dvadsať rokov zmenilo z krajiny vysielajúcej pracovnú silu na krajinu prijímajúcu, hoci počet imigrantov je stále neporovnateľný s ostatnými krajinami EÚ, najmä s Veľkou Britániou, Luxemburskom, Nemeckom či Rakúskom.

Španielska vláda a imigrácia

V druhej polovici roku 2001 uzatvorilo Španielsko bilaterálne dohody o regulácii migračných tokov s Poľskom a Rumunskom. Vláda stanovila kvótu na udelenie dočasného pracovného povolenia pre občanov týchto krajín. Španielsko tak prejavilo záujem o pomoc kandidátskym krajinám v procese rozširovania EÚ. Podobný postoj voči pracovníkom z kandidátskych krajín vláda oficiálne deklaruje približne od roku 2000. Z pôvodných členských krajín EÚ prevažujú imigranti z Veľkej Británie, Nemecka, Portugalska, Francúzska a Talianska (poradie menovaných krajín zodpovedá počtu pracovníkov v Španielsku, od najvyššieho počtu k najnižšiemu). Z pristupujúcich krajín sú vďaka bilaterálnej dohode na prvom mieste Poliaci, nasledovaní pracovníkmi z ostatných krajín východnej Európy, ktoré však nevstúpia do EÚ tento rok (Rumunsko, Bulharsko, Rusko, Ukrajina a Bielorusko).

Španielska vláda prijala v rámci prípravy na rozšírenie EÚ niekoľko významných rozhodnutí týkajúcich sa migračných tokov z pristupujúcich krajín. Každoročne tak umožní legálny vstup na svoj pracovný trh určitému počtu pracovníkov z nečlenských krajín EÚ (El Contingente de trabajadores no comunitarios). V roku 2003 španielska vláda poskytla pracovné povolenie celkovo 24.247 osobám (z toho 10.575 ponúk sa týkalo trvalého pracovného pomeru a 13.762 dočasného). Pokiaľ ide o jednotlivé profesie, najvyšší počet imigrantov sa zamestnali v poľnohospodárstve (47,7 %), v hotelierstve (13,7 %), v službách (11,2 %), v stavebnom priemysle (9,3 %) a napokon v sektore dopravy (5,2 %).

Kvóta pracovných povolení naplánovaná na rok 2004 pre pracovníkov pristupujúcich krajín sa oproti roku minulému zvýšila o 6.731 pracovných ponúk, čo predstavuje celkový počet 30.978 ponúk (10.908 za účelom trvalého pracovného pomeru a 20.070 pre pracovné miesta dočasného charakteru). Zmena oproti minulému roku sa týka pracovníkov z pristupujúcich krajín EÚ, od ktorých španielska strana nebude od mája 2004 vyžadovať vízum pri dočasnom pracovnom pomere, kedy celková doba práce nepresiahne 180 dní. Zrušenie tejto vízovej povinnosti je novým opatrením v rámci pokračujúceho procesu zjednodušenia celkovej procedúry udeľovania pracovných povolení cudzincom, ktorý sa začal realizovať minulý rok. Čo sa týka rozdelenia miest podľa profesií, na prvom mieste je opäť poľnohospodárstvo (18.244 ponúk), nasledované hotelierstvom (3.255), stavebníctvom (2.722), priemyslom (1.641) a končiac službami (1.505).

Španielska vláda sa domnieva, že práve Rakúsko bude v oblasti prílivu imigrantov čeliť podobnej situácii ako Luxembursko v druhej polovici osemdesiatych rokov 20. storočia, kedy do EÚ vstúpili krajiny Pyrenejského polostrova. V máji 2003 vláda Ľudovej strany J. M. Aznara uskutočnila v poradí už tretiu legislatívnu reformu Imigračného zákona (Ley de Extranjería). Nový zákon sleduje dva hlavné ciele:

 • Zjednodušenie legálnej imigrácie skrátením byrokratickej procedúry, čo v praxi znamená, že vízum bude zahŕňať pracovné povolenie a povolenie k pobytu súčasne.

 • Posilnenie boja proti imigrácii ilegálnej, najmä prostredníctvom sprísnenia sankčných mechanizmov.

Cudzinci a problémy spojené s ich zamestnávaním

Za posledné tri roky vzrástol počet cudzincov v Španielsku o viac ako pol milióna osôb. V súčasnosti žije v Španielsku 1.448.671 cudzincov s legálnym pobytom, čo predstavuje 3,2 % celkovej populacie. Najväčší počet z nich pochádza z Európy (35,56 %), z Ameriky (28,75 %), z Afriky (27,7 %) a napokon z Ázie (7,91 %). Z európskych krajín dominuje Veľká Británia (90.091 osôb) a Nemecko (65.823).

Nízka miera pôrodnosti v krajine (jedna z najnižších z krajín EÚ), ako i trend starnutia európskej populácie prispeli k tomu, že imigranti sa pre španielske podniky stávajú stále potrebnejším zdrojom pracovnej sily. Najviac zahraničných pracovníkov absorbuje v Španielsku sektor služieb, najmä hotelierstvo, za ktorým nasleduje poľnohospodárstvo, stavebníctvo a priemysel.

Osoby v zamestnaneckom pomere predstavujú okolo 90 % všetkých pracovníkov, kým osoby samostatne zárobkovo činné zvyšných 10 %. Čo sa týka vekového priemeru cudzincov, 82,61 z nich majú medzi 16 – 64 rokov. Mužov je o niečo viac ako žien, 55,21 % oproti 44,79 %.

Španielsko nebude prílevom imigrantov po májovom rozšírení EÚ dotknuté v takej miere, ako napríklad Rakúsko či Nemecko, predovšetkým z nasledovných dôvodov:

 • geografická vzdialenosť medzi Španielskom a novými krajinami EÚ;

 • byrokratické prekážky: proces získavania povolenia k pobytu a pracovného povolenia je príliš komplikovaný a časovo náročný, dĺžka celej procedúry sa líši v závislosti od typu pracovného povolenia, konkrétneho regiónu, imigračného úradu a konkrétneho prípadu jednotlivého žiadateľa, oficiálne trvá dva až štyri mesiace, v niektorých prípadoch šesť mesiacov až rok;

 • jazyková bariéra: oficiálny jazyk je španielčina, ale v Katalánsku sa očakáva aspoň základná znalosť katalánčiny, vo väčšine profesií je znalosť španielskeho jazyka prioritnou podmienkou pre prijatie do pracovného pomeru, mnohé podniky však organizujú špeciálne kurzy španielčiny pre zahraničných pracovníkov;

 • kultúrne prekážky, neznalosť miestneho sociálneho a pracovného prostredia.

Práca v regiónoch

Pokiaľ ide o teritoriálne rozdelenie, 80 % imigrantov žije v Katalánsku, Madride, Andalúzii, Valencii a na Kanárskych a Baleárskych ostrovoch. Obyvatelia pôvodných členských krajín EÚ sa sústreďujú najmä na východnom pobreží Stredozemného mora, na Kanárskych a Baleárskych ostrovoch.

Najväčší počet pracovných ponúk trvalého charakteru poskytli nasledovné autonómne spoločenstvá (Comunidades Autónomas, administratívno-územné celky v Španielsku): Katalánsko, Madrid (služby a strojársky priemysel), Valencia, Andalúzia, Galícia, Castilla y León, Aragón (poradie od najvyššieho počtu ponúk po najnižší).

Čo sa týka dočasných pracovných ponúk, poradie je nasledovné: Andalúzia (sezónne práce v poľnohospodárstve, v službách – turizmus, doprava), Katalánsko, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha (služby, strojársky priemysel a poľnohospodárstvo), Baskicko a Navarra.

Ako získať prácu v Španielsku

Počas platnosti prechodných období sa Španielsko pri zamestnávaní občanov z nových členských krajín bude naďalej riadiť vnútroštátnymi právnymi predpismi o zamestnávaní cudzích štátnych príslušníkov, to znamená, že bude zachovaný režim platiaci pred rozšírením EÚ.

Pred vycestovaním z domovského štátu sa odporúča informovať sa na španielskom diplomatickom zastupiteľstve alebo konzulárnom úrade v krajine pôvodu žiadateľa o pracovné povolenie a zistiť si presné podmienky zamestnania v konkrétnej profesii.

V prvom rade je potrebné nájsť si v Španielsku vhodné pracovné miesto (prostredníctvom úradu práce, inzerátov v tlači, alebo job serverov – viď informácie nižšie). Súčasťou pohovoru je často psychologický a psychometrický test. Výšku platu sa neodporúča spomínať na prvom pohovore, dohaduje sa v prípade vyhovenia žiadosti o prácu.

Pracovné povolenie vybavuje, na základe vystavenej pracovnej zmluvy, budúci zamestnávateľ v hlavnom meste svojej provincie. Strešnou inštitúciou je Národný úrad práce (Instituto Nacional de Empleo), avšak existujú príslušné úrady v jednotlivých autonómnych spoločenstvách. Následne musí pracovné povolenie schváliť španielske Ministerstvo práce a sociálnych vecí (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). Okrem pracovného povolenia žiadateľ získava povolenie k pobytu, ktoré je v kompetencii Ministerstva vnútra (Ministerio del Interior). Celková dĺžka vyššie opísanej procedúry nie je presne stanovená. Vo všeobecnosti trvá asi pol roka, ale niekde môže byť vybavená skôr, inde oveľa neskôr.

Byrokratická procedúra pokračuje tým, že záujemca musí požiadať zastupiteľský úrad Španielska vo svojej krajine o udelenie vstupného víza. K tomu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty:

 • platný cestovný pas,

 • tri fotografie;

 • výpis z registra trestov;

 • lekárske potvrdenie a pracovnú ponuku od španielskeho zamestnávateľa;

 • pracovnú zmluvu alebo iný doklad k žiadosti o pracovné povolenie, ktoré zamestnávateľ predloží príslušnému Úradu práce v Španielsku do 90 dní (do 30 dní pri dočasnej alebo sezónnej práci) od podania žiadosti o pracovné vízum žiadateľom.

Upozornenie: Pre občanov ČR a SR je v súčasnosti (február 2004) 90 dní bezvízový styk a od mája 2004 nebude Španielsko vyžadovať vízum od pracovníkov z nových členských krajín EÚ pri dočasnom pracovnom pomere, kedy celková doba práce nepresiahne 180 dní.

Španielske úrady poskytujú zahraničným pracovníkom viaceré typy pracovných povolení, ktoré sa líšia v závislosti od druhu pracovného pomeru a dĺžky jeho trvania nasledovne:

I. Dočasný pracovný pomer:

Žiadateľ získa pracovné povolenie typu A, ktoré je platné maximálne deväť mesiacov. Týka sa väčšiny sezónnych prác, ktoré trvajú počas letnej turistickej sezóny (máj – september). Ide o prácu v turistickom odvetví (bary, reštaurácie, kluby – od hotelových manažérov až po pomocné sily čašníkov a kuchárov).

II. Pracovníci v zamestnaneckom pomere:

Typ B (prvotné pracovné povolenie): Môže byť obmedzené na jeden sektor, prípadne aktivitu a konkrétnu geografickú oblasť. Jeho platnosť je jeden rok. Záujemca o takéto pracovné povolene žiada buď osobne, alebo prostredníctvom svojho zamestnávateľa, v prípade firmy tak urobí jej právny zástupca.

Typ B (obnovené pracovné povolenie): Je možné ho získať po ukončení doby platnosti predchádzajúceho (prvotného) pracovného povolenia. Oprávňuje vyvíjať akúkoľvek pracovnú aktivitu na celom území Španielska a jeho platnosť končí po dvoch rokoch. Pracovník o neho musí požiadať osobne.

Typ C: Možno o neho požiadať po ukončení doby platnosti povolenia B (obnoveného). Oprávňuje vyvíjať akúkoľvek pracovnú aktivitu na celom území Španielska a jeho platnosť rovnako končí po dvoch rokoch.

III. Pracovníci samostatne zárobkovo činní:

Typ D (prvotné): Limitované na konkrétnu pracovnú aktivitu, ako aj územie. Platí jeden rok.

Typ D (obnovené): Získané po ukončení doby platnosti predchádzajúceho (prvotného) pracovného povolenia, držiteľa oprávňuje realizovať akúkoľvek pracovnú aktivitu na celom území štátu a jeho platnosť končí po dvoch rokoch.

Typ E: Po uplynutí platnosti obnoveného pracovného povolenia, držiteľa oprávňuje realizovať akúkoľvek pracovnú aktivitu na celom území štátu a jeho platnosť trvá rovnako dva roky.

Celková dĺžka pracovného povolenia je päť rokov.

Pracovník, ktorý sa chce zaregistrovať na príslušnom úrade práce, musí predložiť nasledovné potvrdenia:

 • identifikačné číslo cudzinca, ktoré bude uvedené na všetkých predložených dokumentoch;

 • platné pracovné povolenie;

 • doklad o sociálnom zabezpečení v prípade, že žiadateľ už predtým v Španielsku pracoval;

 • doklad o dosiahnutom odbornom, alebo akademickom vzdelaní, pokiaľ existuje.

Pri strate zamestnania z dôvodu nedobrovoľného prerušenia pracovného pomeru, je možné pracovné povolenie znovuobnoviť, minimálne počas doby, kedy pracovník dostáva podporu v nezamestnanosti.

O pracovné povolenie nie je potrebné žiadať v prípade, že pracovník získa potvrdenie o trvalom pobyte v Španielsku. Trvalý pobyt občana oprávňuje k neobmedzenému pobytu v krajine, ako aj rovnakým pracovným podmienkam, aké majú ostatní Španieli.

Po uplynutí prechodného obdobia (pravdepodobne v roku 2006), by občania nových členských krajín mali mať rovnaké práva ako občania dnešnej pätnástky. To znamená, že nebudú viac musieť podstupovať vyššie opísanú byrokratickú tortúru pri získavaní pracovného povolenia. K tomu, aby vstúpili na územie Španielska, budú potrebovať len občiansky preukaz, prípadne platný cestovný pas. Ak sa rozhodnú zostať v krajine dlhšie ako tri mesiace, budú musieť požiadať o povolenie k pobytu.

Uznávanie kvalifikácií

Čo sa týka vzájomného uznávania odborných kvalifikácií, prechodné obdobie sa na pristupujúce členské krajiny uplatňovať nebude. To znamená, že lekárom, zubárom, veterinárom, farmaceutom, zdravotným sestrám, pôrodným asistentkám, architektom a niektorým právnikom (takzvaný neregulované profesie, na ktoré sa vzťahujú sektorové smernice EÚ) by mala byť ich kvalifikácia v Španielsku uznaná automaticky po rozšírení únie.

Pre ostatné, takzvané regulované profesie, platí iný režim – poloautomatické uznávanie, pre ktoré má Španielsko svojimi vnútornými predpismi stanovené kvalifikačné požiadavky. Na uznanie vzdelania je nutné porovnať dĺžku a obsah štúdia v porovnateľnej vzdelávacej inštitúcii. Ak sa v dĺžke, prípadne kvalite štúdia zistia zásadné rozdiely, žiadateľ sa bude môcť rozhodnúť medzi zložením rozdielovej skúšky, alebo takzvaný adaptačným obdobím pod dozorom. Aktuálny zoznam regulovaných profesií v Španielsku, ktoré možno vykonávať po uznaní kvalifikácie, sa nachádza na webovej stránke španielskeho Ministerstva školstva, kultúry a športu (Educación. Títulos y estudios extranjeros: homologación, convalidación y reconocimiento).

Zdravotné poistenie

Španielsky zdravotný systém poskytuje bezplatnú lekársku starostlivosť všetkým občanom. K tomu, aby občan niektorej z členských krajín EÚ mohol tento systém využívať, potrebuje vyplniť a predložiť formulár E111, ktorý získa v pobočke svojej zdravotnej poisťovne v domovskom štáte. V priebehu rokov 2004 – 2005 bude v krajinách EÚ zavedená takzvaná Európska karta zdravotného poistenia, ktorá nahradí formulár E111. Občan EÚ tak v prípade potreby zdravotnej starostlivosti v ktoromkoľvek členskom štáte predloží túto kartu priamo lekárovi.

Lekárske ošetrenie poskytuje v Španielsku niektoré z nasledovných zdravotníckych zariadení: poradenské centrum (consultorio), ambulancie (ambulatorio), zdravotnícke centrá (centro de salud), nemocnice (hospital). Viac informácií o týchto zariadeniach možno získať na miestnych pobočkách inštitúcie INSS (Instituto Nacional de la Seguridad social). Pri ošetrení je treba predložiť originál formuláru E111, alebo jeho fotokópiu (po jej zavedení Európsku kartu zdravotného poistenia) a preukaz totožnosti. Náklady na ošetrenie u zubného lekára si väčšinou hradí pacient sám.

Počet zahraničných pracovníkov v Španielsku, ktorí využívajú systém sociálneho zabezpečenia, je v súčasnosti podľa oficiálnych údajov okolo 912.931 pracovníkov (apríl 2003).

Politika zamestnanosti v číslach (rok 2003)

Priemerná miera nezamestnanosti: 11,2 %.

Priemerná miera zamestnanosti: 55,3 %.

Reálny rast HDP: 2,4 %.

Priemerná mesačná mzda:

 • zamestnanci (Z) – 1.562,68 eur

 • nekvalifikovaní robotníci (NR) – 1.051,80 eur

Podľa sektorov:

 • Priemysel: (Z) – 1.803,10 eur, NR – 1.141,96 eur

 • Stavebníctvo: (Z) – 1.622,79 eur, NR – 1.021,75 eur

 • Služby: (Z) – 1.472,53 eur, NR – 901,22 eur.

Minimálna mesačná mzda (každoročne stanovená vládou po konzultácii s odbormi), pre akúkoľvek profesiu v poľnohospodárstve, priemysle, alebo službách, bez rozdielu veku a pohlavia, bola v uplynulom roku 15,04 eur za deň, 451,20 eur za mesiac alebo 6.314 eur za rok (práca na plný úväzok) a 21,37 eur za deň (sezónna a dočasná práca).

Náklady na hodinu práce pracovníka v sektoroch priemyslu a služieb: 14,22 eur.

Daň z príjmu fyzických osôb: 33 %.

Daň z pridanej hodnoty: 35 %.

Podiel sociálnej ochrany na HDP: 20,1 %.

Pracovný týždeň: maximalne 40 hodín za týždeň, 9 hodín za deň (plný úväzok), 18,1 (čiastočný úväzok).

Pracovná zmluva: väčšinou v písomnej forme, ústne dohody sú legálne, ale nepoužívajú sa často.

Dovolenka: 30 dní vrátane víkendov a 14 sviatkov.

Zamestnanci v pracovnom pomere na dobu určitú (r.2000): 32 % – najviac z celej EÚ.

Podiel zamestnanej populácie majúcej viac pracovných pomerov: 2 %.

Podiel zárobku žien na zárobku mužov v priemysle a v službách: 76 %.

Priemerné výdavky domácností (december 2003): 5.469,76 eur (najvyššie – Baskicko, Navarra, Baleárske ostrovy a Madrid, najnižšie – Extremadura a Castilla-La Mancha).

Minimálny vek na uzavretie pracovného pomeru je 16 rokov.

Minimálny vek odchodu do dochodku je 65 rokov.

Cena dopravného spojenia Praha – Madrid

Autobusom: jednosmerný lístok – 4.390 Kč,
dvojsmerný lístok – 6.740 Kč.

Letecky: Czech Airlines – 5.990 Kč.

Vybrané Job servery v Španielsku

http://www.expansionyempleo.com

http://www.computrabajo.es

http://www.typicallyspanish.com

http://www.oficinaempleo.com

http://www.sitiosespana.com – Ofertas de Trabajo

http://www.jobpilot.es

Ponuky práce v tlači

Madrid: El País, El ABC, El Mundo

Barcelona: El Periódico, La Vanguardia

Veľvyslanectvo Španielska v SR:

Prepoštská 10
811 01 Bratislava 1
Slovenská republika
Tel.: 00421/2 /5441 5724
/5441 5726
/903 773 707 (núdzová linka)
Fax.: 00421/2 /5441 7565
/5441 5717
E – mail: embespsk@mail.mae.es

Otváracie hodiny:

pondelok – piatok

08.30 – 16.00

Pre verejnosť

09.00 – 13.00

Konzulárne oddelenie:

Tel.: 00421/2 /5441 5724
/5441 5726
Fax.: 00421/2 /5441 7565
/5441 5717

Otváracie hodiny:

pondelok – piatok

08.30 – 16.00

Pre verejnosť

Pondelok, streda, piatok
09.00 – 12.00


Ďalšie informácie nájdete na stránke Integrace.cz