Väčšina krajín EÚ umožňuje zväzky osôb rovnakého pohlavia

Slovensko patrí medzi šesť krajín Európskej únie, ktoré neumožňujú žiadne partnerské zväzky osôb rovnakého pohlavia. Jedenásť krajín im umožňuje uzavrieť manželstvo, ďalších osem registrované partnerstvo alebo podobný zväzok.

Podľa prehľadu spracovaného centrom Pew Research umožňuje nejakú formu partnerského zväzku osôb rovnakého pohlavia – manželstva, registrovaného partnerstva a pod. – 27 európskych krajín. Žiadny právne upravený zväzok neumožňuje 22 krajín, vrátane Slovenska, väčšinou v strednej a východnej Európe.

Manželstvá, či registrované partnerstvá, umožňujú aj krajiny s tradične silným postaveným katolíckej alebo ortodoxnej cirkvi, ako Írsko, Taliansko, či Grécko.

Geograficky je rozdelené aj vnímanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia. Podľa prieskumu Pew Research z roku 2017 mapujúceho postoje k menšinám, vrátane sexuálnych, takmer všetky krajiny, kde respondenti odmietli manželstvá osôb rovnakého pohlavia, sa nachádzali v strednej a východnej Európe.

Slovensko bolo na pomedzí: 47 percent opýtaných bolo za, rovnakého percento proti.