Expert na závislosti: Alternatívy cigariet sú sociálnym a psychologickým fenoménom, o ktorom vieme málo

Robert Ochaba, Úrad verejného zdravotníctva SR. [TASR/Pavel Neubauer]

Slovensko sleduje globálny trend poklesu počtu fajčiarov, európska regulácia tabakových výrobkov k tomuto trendu prispieva, hovorí RÓBERT OCHABA z Úradu verejného zdravotníctva SR. Významným medzníkom bude podľa neho regulácia nových výrobkov.

Mgr. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH je vedúcim odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu na Úrade verejného zdravotníctva SR. Dlhodobo sa venuje téme fajčenia a závislostí. Pôsobí aj na Katedre preventívnej a klinickej medicíny Fakulty verejného zdravia Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.  

Na otázky odpovedal prostredníctvom emailu. 

V EÚ sa bude čoskoro diskutovať o novelizácii regulácie tabakových výrobkov z roku 2014 a o tom, či a ako by mala zohľadniť vývoj na trhu, najmä s ohľadom na nové produkty ako sú elektronické cigarety a tzv. zahrievaný tabak. Vychádzať pri tom bude z mapovania situácie v členských štátoch. Paralelne sa v súčasnosti otvára aj otázka spotrebných daní.

Aké sú v súčasnosti trendy v miere fajčenia na Slovensku v porovnaní so situáciou inde v Európe alebo vývojom globálne?

V dôsledku užívania tabaku zomrie každý rok 8 miliónov ľudí, milión úmrtí je spôsobených druhotne, teda u pasívnych fajčiarov. V súčasnej dobe zaznamenávajú mnohé krajiny pokrok v znižovaní úrovne užívania tabakových výrobkov. Podpora členských štátov EÚ pomáha vytvárať prostredie bez dymu. V Slovenskej republike podľa prieskumu o zdravotnom uvedomení a správaní sa obyvateľov nad 15 rokov, od roku 2013 klesá počet fajčiarov. V roku 2019 fajčilo 18,5 percent obyvateľov Slovenska. Mnohé z medzinárodných prieskumov u detí a mládeže (ESPAD, HBSC, TAD 1 a 2) jasne naznačujú trend poklesu fajčenia. Pokles počtu fajčiarov je globálny trend a treba v tomto trende pokračovať.

Aký vplyv má európska a národná regulácia, najmä takzvaná tabaková smernica na tento vývoj?

Do veľkej miery má. Regulácia tabakových výrobkov prostredníctvom opatrení ako je zavádzanie opatrení na vysledovateľnosť a požadovanie bezpečnostných prvkov, obmedzenie cezhraničnej reklamy, propagácie a sponzorstva tabakových výrobkov alebo prísnejšej regulácie zložiek tabakových výrobkov a iných súvisiacich výrobkov, vrátane zákazu výrobkov s príchuťami, ovplyvňuje popularitu tabakových výrobkov. Pomáha aj fajčiarom, aby prestali fajčiť a na druhej strane má tiež efekt na zníženie experimentovania s tabakom. Významným medzníkom je regulácia iných výrobkov, ktoré súvisia s tabakovými, ako sú elektronické cigarety a bezdymové tabakové výrobky. Úroveň ich regulácie je však na oveľa menšej úrovni, ako v prípade klasických cigariet.

Náhrady za cigarety si časom vypýtajú vlastnú reguláciu

Ak budú nové produkty na trhu úspešné, otvorí to pre vlády aj EÚ mnoho otázok. Zatiaľ chýbajú dáta, na ktorých reguláciu postaviť.

Čo vieme povedať o úspešnosti rôznych metód odvykania od fajčenia? Ako sa v politike prevencie fajčenia Slovensku darí?

V oblasti politiky prevencie fajčenia na Slovensku máme zriadené na RÚVZ poradne na odvykanie od fajčenia, ktoré poskytujú systematické individuálne alebo skupinové poradenstvo pri odvykaní od fajčenia počas ktorého sú klienti motivovaní k zmene svojich postojov a životného štýlu. Každému klientovi sa pri každej návšteve robí individuálne poradenstvo k jeho problémom, ktoré mu abstinovanie od nikotínu prináša, kontrola smokerlyzerom (prístroj, ktorý monitoruje úroveň oxidu uhličitého z dychu, pozn. red.), spirometria (vyšetrenie funkcie pľúc, pozn. red) a tiež sú sledované prípadné zmeny niektorých antropometrických ukazovateľov.

Zároveň prostredníctvom Linky na odvykanie od fajčenia, ktorá je prístupná každý pracovný deň od ôsmej do tretej hodiny popoludní poskytujú zamestnanci RÚVZ poradenstvo a interaktívnu pomoc pri odvykaní od fajčenia, zvyšujú motiváciu pre ukončenie fajčiarskeho návyku, zlepšujú informovanosť o spôsoboch a možnostiach odvykania od fajčenia, zlepšujú informovanosť o dostupných voľnopredajných farmakologických preparátoch, informujú o účinkoch tabaku na ľudský organizmus a pomoci pri prekonávaní abstinenčných príznakov a ťažkostí.

Čo znamenajú nové produkty na trhu ako sú e-cigarety alebo zahrievaný tabak pre politiky boja proti fajčeniu?

Alternatív ku klasickým tabakovým výrobkom je v súčasnosti veľa. Mnohé z nich nie sú vôbec preskúmané, nevieme, čo pre spotrebiteľa bude znamenať ich dlhodobé užívanie. Každopádne, mnohí z užívateľov klasických tabakových výrobkov užívajú súčasne aj inú alternatívu, čo sa teda logicky vôbec nejaví byť alternatívou, skôr novým sociálnym a psychologickým fenoménom, o ktorom vieme dnes málo.

Štáty žiadajú harmonizáciu spotrebnej dane z nových tabakových výrobkov a e-cigariet

Členské štáty Únie tento týždeň požiadajú Európsku komisiu o zaradenie nových tabakových výrobkov, elektronických cigariet a zahrievaného tabaku, do pôsobnosti smernice o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Znamená to, že by boli zdanené podobne ako tradičné tabakové výrobky.

Čo vieme ich vplyve na ľudské zdravie a správanie spotrebiteľov?

Základný princíp je oproti klasickému fajčeniu odlišný, ide o zohrievanie, nie spaľovanie, dosahované teploty v špirále sú oveľa nižšie ako v špičke tabakovej cigarety. Nikotín je v náplniach do elektronických cigariet limitovaný zo zákona hornou hranicou 20 mg/ml a jeho koncentrácie sú v ovzduší asi 10-krát nižšie ako pri fajčení tabaku. Avšak aerosóly väčšiny elektronických systémov na dodávanie nikotínu ENDS (electronic nicotine delivery systems) obsahujú toxické chemikálie vrátane nikotínu a látky, ktoré môžu byť škodlivé pre zdravie. Používanie elektronických cigariet taktiež zvyšuje riziko srdcových a pľúcnych porúch, ktoré môžu zvýšiť riziko vážnych symptómov spôsobených chorobou COVID-19.

Majú hrať nejakú úlohu v stratégii znižovania škôd (harm reduction)?

Používanie elektronických cigariet ako náhrady za cigarety môže byť rovnako škodlivé pre zdravie obyvateľov ako fajčenie klasických cigariet. Emisie e-cigariet zvyčajne obsahujú nikotín a iné toxické látky, ktoré sú škodlivé pre používateľov, ako aj pre osoby, ktoré boli vystavené týmto emisiám druhotne. Netreba preto prirovnávať používanie e-cigariet alebo vdychovanie vodnej pary (vapingu) k alternatívam tzv. zníženého poškodenia zdravia alebo čistejšej alternatíve k bežným cigaretám, pokiaľ neexistujú objektívne vedecké dôkazy, ktoré by tieto tvrdenia odôvodnili.