Advokát súdu EÚ: Maďarský zákon o financovaní organizácií odporuje únijnému právu

Maďarský premiér Viktor Orbán [EPA-EFE/Zsolt Szigetvary]

Podľa advokáta tieto obmedzenia porušujú slobodu voľného pohybu kapitálu a viaceré základné práva.

Generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie Manuel Campos Sánchez-Bordona v utorok vo svojom odporúčaní pre sudcov tejto inštitúcie uviedol, že obmedzenia zahraničného financovania občianskych organizácií, ktoré zaviedla maďarská vláda, nie sú zlučiteľné s právom Únie. Podľa advokáta tieto obmedzenia porušujú slobodu voľného pohybu kapitálu a viaceré základné práva.

Čo maďarský zákon upravuje?

Maďarsko prijalo v roku 2017 zákon zameraný na zabezpečenie transparentnosti, pokiaľ ide o činnosť občianskych organizácií, ktoré prijímajú dary zo zahraničia. Podľa tohto zákona sa uvedené organizácie musia zaregistrovať na maďarských úradoch ako “organizácie, ktoré prijímajú zahraničnú pomoc”, ak výška darov, ktoré prijali počas konkrétneho roka, dosiahne určitú hodnotu. Sú povinné uviesť mená darcov, ktorých pomoc dosiahne alebo prekročí sumu 500.000 forintov (1500 eur), a presnú výšku pomoci. Okrem toho musia dotknuté občianske organizácie uvádzať na svojej domovskej stránke a vo svojich publikáciách informáciu, že sú “organizáciami, ktoré prijímajú zahraničnú pomoc”.

Európska komisia, ktorá v tejto veci vedie na Súdnom dvore EÚ voči Maďarsku právne konanie, tvrdí, že predmetný zákon porušuje slobodu voľného pohybu kapitálu, ako aj viacero práv chránených Chartou základných práv EÚ – právo na rešpektovanie súkromného života, právo na ochranu osobných údajov a tiež slobodu združovania.

Pohyb kapitálu

Generálny advokát vo svojich návrhoch potvrdil, že poskytnutie daru zo zahraničia v prospech občianskej organizácie predstavuje pohyb kapitálu. Tento pohyb kapitálu podlieha v Maďarsku určitým pravidlám (povinnosť zaregistrovať sa ako “organizácia, ktorá prijíma zahraničnú pomoc” a povinnosť zverejňovať určité informácie), ktoré sa však uplatňujú iba v prípade darov pochádzajúcich zo zahraničia.

Tieto povinnosti sa viac dotknú štátnych príslušníkov iných členských štátov než maďarských občanov, čiže predstavujú obmedzenie slobody voľného pohybu kapitálu, a to tak vo vzťahu k dotknutým organizáciám, ktoré môžu čeliť problémom s financovaním a ktoré môžu byť obmedzené vo výkone slobody združovania, ako aj vo vzťahu k zahraničným darcom. Tí môžu byť odradzovaní od poskytovania darov vzhľadom na možný stigmatizujúci účinok zverejnenia podrobností o týchto prevodoch, prezrádzajúcich ideologickú inklináciu, ktorá môže byť v maďarskom národnom kontexte kompromitujúca.

Sloboda združovania

Pokiaľ ide o slobodu združovania, finančné dôsledky spornej právnej úpravy môžu ovplyvniť životaschopnosť a zachovanie dotknutých organizácií a ohrozujú dosahovanie cieľov ich činnosti. Navyše, sťažením ekonomického prínosu zo strany potenciálnych darcov uvedená právna úprava priamo narúša výkon slobody združovania týchto osôb.

Generálny advokát zdôraznil, že pokiaľ ide o právo na súkromný život a právo na ochranu osobných údajov, oznámenie mena darcu postačuje na jeho identifikáciu a na to, aby toto oznámenie podliehalo ustanoveniam práva Únie v oblasti spracovania osobných údajov. Podľa jeho odkazu zverejnenie mena fyzických osôb, ktoré zo zahraničia poskytnú dary pre niektoré združenia so sídlom v Maďarsku, ako aj výšky týchto darov vo verejne prístupnom registri, znamená zásah do súkromného života týchto osôb, pokiaľ ide o spracovanie ich osobných údajov, ako aj zásah do práva na slobodu združovania, zaručených Chartou základných práv EÚ.

Advokát tiež skonštatoval, že sporné opatrenia sú neprimerané. Prahová hodnota 500.000 forintov je príliš nízka vzhľadom na závažnosť spôsobených zásahov, dary pochádzajúce z iných členských štátov Únie podliehajú rovnakému zaobchádzaniu ako dary pochádzajúce z krajín mimo Únie a nesplnenie uložených povinností môže viesť až k zrušeniu organizácie, ktorá sa nesplnenia povinností dopustila. Za týchto okolností generálny advokát navrhuje, aby Súdny dvor určil, že sporná maďarská právna úprava nenáležite obmedzuje voľný pohyb kapitálu.

Súdny dvor nie je viazaný návrhmi generálneho advokáta, vo väčšine prípadov sa však sudcovia prikláňajú k jeho odporúčaniam.