Poľská reforma súdnictva je podľa súdneho dvoru v rozpore s európskym právom

Budova Súdneho dvoru Európskej únie v Luxemburgu. [EPA-EFE/Julien Warnand]

Opatrenie znižujúce dôchodkový vek sudcov v Poľsku je podľa Súdneho dvoru Európskej únie v rozpore s európskym právom. Varšava musí reformu súdnictva upraviť alebo riskovať sankcie.  

Ustanovenia poľských právnych predpisov o znížení veku odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu sú v rozpore s právom Európskej únie. Oznámil to v pondelok Súdny dvor Európskej Únie.

Súd v Luxemburgu upozornil, že sporné ustanovenia porušujú zásadu neodvolateľnosti sudcov i zásadu nezávislosti súdnictva. Vlani v apríli nadobudol účinnosť nový poľský zákon o Najvyššom súde, ktorým bol vek odchodu do dôchodku pre sudcov Najvyššieho súdu znížený na 65 rokov pre mužov a 60 pre ženy. Súd upozornil, že predĺženie aktívneho výkonu funkcie sudcov Najvyššieho súdu po dovŕšení nového dôchodkového veku je možné, aj vďaka povoleniu poľského prezidenta. Pri udeľovaní tohto povolenia však prezident nie je viazaný žiadnymi kritériami a jeho rozhodnutie nemôže byť predmetom žiadneho súdneho preskúmania.

Podľa nového zákona mali sudcovia Najvyššieho súdu, ktorí dovŕšili dôchodkový vek pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona alebo najneskôr 3. júla 2018, odísť do dôchodku 4. júla 2018 okrem prípadov, keď najneskôr do 3. mája 2018 predložili potrebné vyhlásenie a osvedčenie a prezident im povolil predĺženie výkonu ich funkcie na Najvyššom súde.

Európsky súd nariadil zastaviť uplatňovanie zmien na poľskom Najvyššom súde

Sudkyňa vydala predbežné opatrenie do doby, kým súd rozhodne, či reforma Najvyššieho súdu je alebo nie je v súlade s právom EÚ.

Európska komisia 2. októbra 2018 podala na Súdny dvor EÚ žalobu pre nesplnenie povinnosti. Ide už o druhú žalobu Komisie voči Varšave v súvislosti s právnym štátom odkedy PiS v roku 2016 predstavila reformu súdnictva.

Dôvodom žaloby bol názor, že Poľsko porušilo právo Únie tým, že znížilo vek odchodu do dôchodku, pričom toto zníženie uplatnilo na sudcov vymenovaných na Najvyšší súd do 3. apríla 2018, a zároveň prezidentovi republiky priznalo diskrečnú právomoc na predĺženie obdobia aktívneho výkonu funkcie sudcov Najvyššieho súdu.

Varšava ustúpila, ale Súdnemu dvoru to nestačí

Komisia Varšavu v súvislosti s reformou obviňuje z podkopávania nezávislosti súdnictva a systému bŕzd a protiváh. Na pojednávaní zdôraznila, že hoci Varšava pri časti ustanovení zákona o Najvyššom súde minulý november ustúpila, nie je si isté, či  odstránila údajné porušenia práva Únie. V Únii okrem toho aj naďalej existuje záujem, aby Súdny dvor v tejto veci rozhodol, vzhľadom na dôležitosť, ktorú má nezávislosť súdnictva v právnom poriadku Únie.

Súdny dvor v pondelok vo svojom rozsudku pripomenul, že aj keď organizácia súdov v členských štátoch patrí do ich právomocí, stále platí, že pri výkone tejto právomoci sú členské štáty povinné dodržiavať povinnosti, ktoré im vyplývajú z práva Únie.

Z toho vyplýva, že členské štáty majú povinnosť zaviesť v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie, prostriedky nápravy potrebné na zabezpečenie účinnej súdnej ochrany v zmysle Charty základných práv Európskej únie.

Trump chválil v OSN Poľsko za „nezávislosť“

Deň po tom, ako Európska komisia zažalovala Varšavu kvôli nezávislosti najvyššieho súdu, americký prezident potvrdil výnimočne dobré vzťahy s Poľskom. To Washingtonu ponúklo miesto aj finančnú podporu pre novú základňu amerických jednotiek na jeho území.

Súdny dvor ďalej konštatuje, že nevyhnutná sloboda sudcov so zreteľom na vonkajšie zásahy alebo tlaky si vyžaduje určité záruky ochrany, napríklad ich neodvolateľnosť. Zásada neodvolateľnosti si najmä vyžaduje, aby sudcovia mohli zotrvať vo funkcii až do dovŕšenia veku povinného odchodu do dôchodku alebo do skončenia ich funkčného obdobia, ak je toto funkčné obdobie časovo obmedzené. Bez toho, aby mala absolútny charakter, môže uvedená zásada podliehať výnimkám len za predpokladu, že na to existujú oprávnené a presvedčivé dôvody a pri dodržaní zásady proporcionality.

Boj proti korupcii a vyčistenie systému

Poliaci na súde tvrdili, že zníženie dôchodkového veku sudcov Najvyššieho súdu vychádza z vôle zosúladiť tento vek so všeobecným vekom odchodu do dôchodku, ktorý sa vzťahuje na všetkých pracovníkov v Poľsku. Varšava tak chcela optimalizovať vekové zloženie členov tohto súdu.

Ďalším argumentom bol proti korupcii a vyčistenie súdneho systému, ktorý je podľa PiS naďalej poznačený érou komunizmu. Zníženie dôchodkového veku malo priniesť práve odchod starej generácie sudcov.

Súdny dvor oba tieto tvrdenia odmietol a skonštatoval, že uplatnenie opatrenia znižujúceho vek odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu na sudcov, ktorí aktívne vykonávajú svoju funkciu na tomto súde, nie je odôvodnené legitímnym cieľom a porušuje zásadu neodvolateľnosti sudcov.

Poľsku teraz ostávajú dve možnosti. Buď sa rozsudku Súdneho dvoru EÚ podriadi a reformu súdnictva zastaví alebo bude riskovať sankčný proces, ktorý môže skončiť pokutou.

Experti zároveň upozorňujú, že rozsudok hovorí iba o dôchodkovom veku, nie o reforme ako takej.