Únia prijala obmedzenia na 33 škodlivých chemikálií v odeve a obuvi

Nové obmedzenia sa týkajú 33 chemických látok. [Pixabay/deepakrit]

Európska komisia prijala nové obmedzenia na 33 chemických látok používaných pri výrobe odevov, obuvi a iných textilných výrobkov, o ktorých je známe, že majú rakovinotvorné účinky a spôsobujú problémy pre reprodukčné zdravie.

Komisia v stredu (10. októbra) pri tejto príležitosti zdôraznila, že počas uplynulých desiatich rokov Únia výrazne znížila vystavenie svojich občanov škodlivým chemikáliám, pričom exekutíva EÚ neustále hodnotí, ako ešte lepšie posilniť ochranu spotrebiteľov, zamestnancov a životného prostredia.

V tomto kontexte treba vnímať aj nové obmedzenia na používanie 33 látok, o ktorých je známe, že majú rakovinotvorné účinky a škodia reprodukčnému zdraviu. Ide o látky používané v odevoch, obuvi a ďalších textilných výrobkoch.

Tetovanie v Únii doteraz nik nereguloval, problematických môže byť až 400 látok pod kožou

Až 12 percent Európanov má tetovanie, aké látky však sa však pod kožu dostanú, doteraz nikto nevedel.

Pravidlá stanovujú maximálne limity

Nové pravidlá boli prijaté úpravou nariadenia REACH, ktorá predstavuje najpokrokovejšiu a najkomplexnejšiu chemickú legislatívu na svete.

Nové opatrenia sa zamerali na ochranu zdravia európskych občanov tým, že obmedzili ich vystavenie chemikáliám CMR, čiže látkam klasifikovaným ako karcinogénne, mutagénne a toxické z pohľadu reprodukcie. Tie môžu byť obzvlášť škodlivé v prípade častého kontaktu s ľudskou kožou.

Komisia spresnila, že nové pravidlá stanovujú maximálne koncentračné limity pre používanie látok CMR v odevoch a textíliách a zakazujú umiestňovanie výrobkov, ktoré prekračujú tieto limity, na trh EÚ bez ohľadu na to, kde boli vyrobené.

Problém mikroplastov v životnom prostredí a hľadanie riešení v Európskej únii

Výskyt mikroplastov vo vode a v životnom prostredí vôbec je veľmi aktuálnym problémom, na ktorý sa v súčasnej dobe upiera pozornosť v celosvetovom meradle. Je dôsledkom už niekoľko desaťročí rastúcej krivky výroby plastov.

Obmedzenia boli vypracované na základe vedeckých a technických odporúčaní Európskej chemickej agentúry z Helsínk a po rozsiahlych konzultáciách so zainteresovanými stranami.

Nové limity pre chemikálie CMR začnú platiť 24 mesiacov po zverejnení nariadenia v Úradnom vestníku EÚ.