Európska veda má stále rodový problém, je načase to zmeniť

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ilustračný obrázok. [EPA-EFE/Julien de Rosa]

Rodová dimenzia sa po koronavíruse musí stať v európskej vede a inováciách a štandardom. Napredovanie v oblasti rodovej rovnosti prináša lepšie výsledky výskumu a zvyšuje jeho relevantnosť, píše sociologička MARCELA LINKOVÁ. 

Marcela Linková je predsedníčkou Stálej pracovnej skupiny pre rovnosť pohlaví vo výskume a inováciách (SWG GRI), vedúcou Národného kontaktného centra – gender a veda v rámci Sociologického ústavu českej Akadémie vied.  

Vydavateľstvá si začínajú všímať nerovnosti v miere publikovania samostatných prác žien a mužov, ktoré sú výsledkom nerovnomerného rozdelenia starostlivosti o domácnosť a domácu výučbe detí počas pandémie.

Niektoré výskumné organizácie a univerzity prijali opatrenia na riešenie okamžitých dôsledkov pandémie (pozri napríklad policy briefvplyvoch koronavírusu na rodové otázky, ktorý vypracovala Stála pracovná skupina pre rodovú rovnosť vo výskume a inováciách). Dlhodobý efekt bude ešte treba analyzovať.

Rodová dimenzia vo výskume sa musí stať štandardom

Pandémia zvýraznila, prečo je dôležité integrovať rodový rozmer do výskumu, a to nielen v oblastiach súvisiacich so zdravím, ale aj v sociálno-ekonomickom rozmere a technologickom dizajne.

Európska komisia už skôr zahrnula rodovú analýzu do programu Horizont 2020 a v súčasnosti aj do výziev súvisiacich s pandémiou COVID-19. V programe Horizont by to malo byť štandardom, pretože sa tým zvyšuje excelentnosť aj relevantnosť poznatkov.

Ako uvádza nedávny dokument SWG GRI o rodovej rovnosti v rámci Európskeho výskumného priestoru (ERA), ak sa rodový aspekt vo výskume ignoruje alebo sa mu venuje len málo pozornosti, výsledky takéhoto výskumu môžu byť skreslené alebo neplatné.

Napriek tomu, posledné dokumenty She Figures z roku 20182017 Horizon 2020 Interim Evaluation, ktoré priebežne hodnotia otázky rodovej rovnosti, hovoria, že integrácia rodovej dimenzie do oblasti výskumu a inovácie je jednou z oblastí, v ktorých sa dosiahol najmenší pokrok. Integrácia rodového rozmeru je mimoriadne dôležitá v oblasti inovácií, digitalizácie, umelej inteligencie a zmeny klímy.

novej európskej stratégii rodovej rovnosti 2020-2025 sa uvádza, že pri algoritmoch a strojovom učení existuje riziko, že budú opakovať a posilňovať predsudky o rodovej rovnosti. Programátori si toho vôbec nemusia byť vedomí, prípadne môže ísť o výsledok špecifického výberu údajov. Algoritmy preto musia byť transparentné a komplexné.

Túto rodovú predpojatosť nebude možné znížiť pokiaľ budú ženy predstavovať iba 16 percent odborníkov v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT).

Rodovo podmienené násilie v akademickom živote

Vieme, že rodové násilie existuje a že má vážne následky. Nepoznáme však jeho skutočný rozsah vo vysokoškolskom vzdelávaní a vo vedeckom prostredí v Európe.

Posledná správa s názvom Sexuálne obťažovanie vo výskume a vysokom školstve: Národné politiky a opatrenia v členských štátoch Únie a pridružených krajinách a stručný prehľad politík v tejto oblasti v dokumente Mobilizácia s cieľom odstrániť rodovo podmienené násilie a sexuálne obťažovanie: Nový impulz pre rodovú rovnosť v Európskom výskumnom priestore ukazujú, že rodovo podmienenému násiliu na akademickej pôde sa v mnohých krajinách nevenuje dostatok pozornosti.

Odporúčania obsahujú zdanlivo očividné kroky ako je zber štatistických údajov členených podľa pohlavia, uznanie rodovo podmieneného násilia ako porušenia noriem výskumu, špeciálne politiky a procedúry a budovanie vedomostnej základne.

Spomínané politiky a procedúry by mali mať aj inštitúcie, ktoré výskum financujú a rozhodujú o sankciách a vyžadovať by ho následne mali aj od organizácií, ktorým financovanie na výskum poskytujú.

Boj proti rodovo podmienenému násiliu musí byť výslovnou súčasťou plánov rodovej rovnosti a súčasťou charty a kódexu pre výskumných pracovníkov, rovnako ako ocenenia HR Excellence Research Award.

Slovensko si necháva financovať služby pre obete domáceho násilia eurofondami

Grantové financovanie v téme domáceho násilia je hazard so životmi obetí aj s odborníkmi, ktorí sa im venujú, hovorí riaditeľka jednej z najväčších organizácií poskytujúcich pomoc ženám a deťom v núdzi. Súčasný spôsob financovania hrozí zrútením jednotlivých platforiem podpory.

Rodová rovnosť a efektivita výskumu

Stále vás to nepresvedčilo? Nedávna správa GENDERACTION a ďalšie dva dokumenty ukazujú, že čím vyššie je skóre krajiny v oblasti rodovej rovnosti, tým vyšší je jej výskumný potenciál, ktorý meria EU Innovation Scoreboard alebo Adjusted Research Excellence Indicator.

To isté platí pre podiel organizácií vykonávajúcich výskum (RPO), ktoré majú  plán rodovej rovnosti (GEP) a mieru dosahovania výsledkov vo výskume a inováciách.

Autorka správy Angela Wroblewski tvrdí: „Súčasný hlavný ukazovateľ rodovej rovnosti v Európskom výskumnom priestore nefunguje. Krajiny s najvyšším podielom žien na stupni A (ekvivalent k profesorom) nedosahujú dobré výsledky v indexe rodovej rovnosti, majú slabé zastúpenie žien v správnych radách a vo vedení vysokých škôl a nemajú plány pre rodovú rovnosť. Ich výskumná a inovačná činnosť je tiež relatívne nižšia.“

V aktuálnej stratégii EÚ pre rodovú rovnosť pre roky 2020 až 2025 sa uvádza možnosť vyžadovať od žiadateľov v programe Horizont 2020 plán rodovej rovnosti. GENDERACTION ukazuje, že napredovanie v oblasti rodovej rovnosti prináša lepšie výsledky výskumu a zvyšuje jeho relevantnosť.