Únia má program na podporu kvality reforiem

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ilustračný obrázok [Pixabay]

Na Slovensku podporila EÚ už 25 reformných projektov cez strategické poradenstvo a chystajú sa ďalšie, píše MAARTEN VERWEY, generálny riaditeľ služby Európskej komisie na podporu štrukturálnych reforiem.

V rýchlo sa meniacom svete s mnohými naliehavými problémami musia členské štáty neustále modernizovať svoje politiky a inštitúcie tak, aby svojim občanom zaručovali dobrú životnú úroveň a vysokú kvalitu života. Znamená to napríklad aj reformu systému vzdelávania a zdravotnej starostlivosti, zlepšenie sociálnych služieb, vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia alebo zvyšovanie kvality a efektívnosti verejnej správy. Európska únia chce pomáhať členským štátom pri realizácii týchto reformných výziev a ponúka technickú podporu prostredníctvom nedávno vytvoreného programu na podporu štrukturálnych reforiem, z ktorého významne ťaží aj Slovensko.

Väčšina ľudí sa síce zhodne na potrebe reforiem, ale ich realizácia býva zložitá. Reformy musia byť dobre naplánované, aby občanom priniesli čo najväčšiu pridanú hodnotu. Vyžadujú si silnú politickú podporu a veľmi jasnú komunikáciu.

Európska únia vytvorila program, ktorý má pomôcť krajinám pri tomto procese – nazýva sa program na podporu štrukturálnych reforiem. Krajiny môžu prostredníctvom tohto programu požiadať o podporu a získať tak potrebných odborníkov, ktorých znalosti im pomôžu identifikovať správne reformné potreby, navrhnúť nové reformy alebo dotiahnuť naplánované reformné programy až do konca.

V rámci Európskej únie môžu krajiny vzájomne profitovať zo svojich vlastných skúseností. Niektoré krajiny sú silné v oblasti digitálnych reforiem, ďalšie v oblasti reforiem vzdelávania. Program na podporu štrukturálnych reforiem funguje tak, že sa vezmú najlepšie postupy v rámci EÚ aj mimo nej, identifikuje sa najvhodnejšia forma odbornosti (v medzinárodnej organizácii, verejnom alebo súkromnom sektore) a následne sa poskytne strategické alebo právne poradenstvo, odborná príprava alebo odborníci, ktorí budú usmerňovať orgány počas celého reformného procesu. Predloženie žiadosti o podporu je nenáročné a jej poskytnutie je pre členské štáty bezplatné, pretože náklady sú hradené z rozpočtu Európskej únie. Následne pracovníci Európskej komisie spolupracujú s členskými štátmi pri hľadaní riešení, ktoré sú prispôsobené ich potrebám. Služba na podporu štrukturálnych reforiem (SRSS) v súčasnosti poskytuje podporu 26 z 28 členských štátov.

Európska komisia podporila na Slovensku od roku 2016 viac ako 25 reformných projektov

Našu pomoc v rámci programu na podporu štrukturálnych reforiem využilo Slovensko napríklad v projekte Hodnota za peniaze, ktorý patrí medzi kľúčové priority vlády. V rámci programu bola nadviazaná spolupráca s orgánmi pri budovaní kapacít, ktoré umožnia lepšie a nákladovo efektívnejšie poskytovanie služieb štátu. Ide o rozsiahly dlhodobý projekt, ktorý ešte stále prebieha. Doteraz prebehla revízia zameraná na dopravu, zdravotnú starostlivosť a IT v roku 2016, životné prostredie, prácu a vzdelávanie v roku 2017, zdravotnú starostlivosť, mzdové náklady, poľnohospodárstvo a ohrozené skupiny v roku 2018. Na rok 2019 je naplánovaná revízia výdavkov v oblasti kultúry, obrany a vnútra. Vykonávanie opatrení stanovených na základe revízie monitoruje Implementačná jednotka úradu vlády.

Expert MMF: Slovenské poľnohospodárstvo je príliš závislé od verejných zdrojov

Slovensko má šancu, aby sa po revízii výdavkov výrazne lepšie pripravilo na nové programové obdobie spoločnej poľnohospodárskej politiky, hovorí expert Medzinárodného menového fondu HANS KORDIK.

Naša služba okrem toho pomohla navrhnúť stratégiu na zlepšenie dobrovoľného dodržiavania daňovej disciplíny. Poskytli sme podporu aj na zefektívnenie systému zdravotnej starostlivosti, a to najmä návrhom možností optimalizácie nemocničnej siete tak, aby bola zabezpečená efektívna a kvalitná zdravotná starostlivosť a posilnila sa rola všeobecných lekárov. Ďalším príkladom je naša podpora procesu transformácie Hornonitrianskeho regiónu v dôsledku postupného ukončovania ťažby uhlia. V rámci partnerskej konzultácie so zainteresovanými stranami pomáhame regiónu vypracovať akčný plán, v ktorom by sa mali určiť aj kľúčové projekty, ktoré uľahčia premenu tohto regiónu.

Slovensko zaznamenalo od svojho vstupu do EÚ pôsobivý hospodársky vývoj, ktorý vytvoril predpoklady pre výraznejší budúci rast. Snaha posilniť verejné financie pomohla krajine dosiahnuť stabilitu a položila základ pre realizáciu politík, ktoré Slovensku majú pomôcť zmodernizovať a inovovať fungovanie hospodárstva. Produktívny potenciál krajiny však stále obmedzujú pretrvávajúce nedostatky v určitých oblastiach pracovného trhu, v školstve, verejnej správe, v oblasti výskumu a vývoja, ako aj pretrvávajúca korupcia. Súbor dobre navrhnutých reformných politík by mohol umožniť, aby sa slovenské hospodárstvo posunulo vyššie v hodnotovom reťazci. Existujú nástroje, ktorými by sa to dalo dokázať, napríklad individualizovanou technickou podporou reforiem, ktorú ponúka Európska komisia, a – samozrejme – fondmi EÚ na pokrytie potrebných investícií.

Komisia do budúcna a v nadväznosti na fungovanie programu na podporu štrukturálnych reforiem predložila návrhy na podporu reforiem v členských štátoch aj po roku 2020.