Medzinárodná výzva na zákaz reklamy založenej na online špehovaní

Komerčný obsah

Ilustračný obrázok. [Forbrukerrådet]

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Kolektívne žaloby na Slovensku

Spotrebiteľské organizácie v Európe a USA žiadajú prijatie opatrení na ukončenie praktík, ktoré porušujú práva občanov.

Spotrebitelia sú každý deň vystavení rozsiahlemu komerčnému online dohľadu. To vedie k manipulácii, podvodom, diskriminácii a porušovaniu ich súkromia nielen na internete. Informácie o tom, čo sa nám páči, o našich nákupoch, o duševnom a fyzickom zdraví, sexuálnej orientácií, polohe a politických názoroch sa zhromažďujú, zmiešavajú, vyhodnocujú a pod zámienkou cielenej reklamy ďalej používajú.

Nórska spotrebiteľská organizácia Norwegian Consumer Council (NCC) vo svojej dnes zverejnenej správe s názvom Dozrel čas zakázať reklamu založenú na online dohľade objasňuje negatívne dôsledky tohto obchodného dohľadu nad spotrebiteľmi a spoločenstvom ľudí všeobecne. Spolu s ďalšími organizáciami a odborníkmi žiada zodpovedné orgány na oboch stranách Atlantiku, aby zvážili zákaz takýchto praktík.

V rámci EÚ takýto právny rámec umožňuje zaviesť Nariadenie EP a Rady o jednotnom trhu s digitálnymi službami (Akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES. V Spojených štátoch by zákonodarcovia mali využiť príležitosť na prijatie komplexných právnych predpisov na ochranu súkromia, ktoré budú lepšie chrániť spotrebiteľov.

„Zhromažďovanie a kombinovanie informácií o nás, našich zvykoch, rodine či názoroch, porušuje nielen naše právo na súkromie, no robí nás zraniteľnými aj voči manipulácii, diskriminácii a podvodom, čo negatívne vplýva na jednotlivcov i spoločnosť ako celok,“ uviedol riaditeľ oddelenia digitálnej politiky NCC, Finn Myrstad.

V nórskom prieskume, ktorý pre NCC ralizovala spoločnosť YouGov, spotrebitelia jasne komerčný dohľad odmietli. Iba jeden z desiatich respondentov sa vyjadril pozitívne o komerčných subjektoch, ktoré o nás zbierajú osobné informácie v online prostredí, a len jeden z piatich respondentov uviedol, že reklamy založené na osobných informáciách sú akceptovateľné.

„Väčšina z nás nechce byť predmetom online špehovania či dostávať reklamy na základe online sledovania a profilovania. Tieto nálady spotrebiteľov dokazujú aj iné podobné prieskumy z Európy a USA a mali by byť silným signálom najmä pre tvorcov politík, ktorí sa práve zaoberajú otázkou, ako lepšie regulovať internet,“ doplnila Petra Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov, spotrebiteľského združenia, ktoré túto iniciatívu reprezentuje na Slovensku.

Legislatívci a občianske združenia z oboch strán Atlantiku na tieto invazívne praktiky upozorňujú čoraz hlasnejšie. Európsky parlament a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) už tiež spomínajú potrebu postupného vyradenia a zákazu reklamy založenej na online dohľade spotrebiteľov. Koalícia spotrebiteľských združení a združení na ochranu občianskych práv v Spojených štátoch požaduje obdobný zákaz.

Škodlivé následky

Správa NCC s názvom Dozrel čas zakázať reklamu založenú na online dohľade  odhaľuje množstvo škodlivých vplyvov, ktoré môže mať takáto reklama na jednotlivcov i celú spoločnosť:

Manipulácia

Spoločnosti, ktoré o nás majú často aj dôverné a citlivé informácie, môžu svoj obsah, ktorý nám posielajú (zobrazujú), pripraviť tak, aby cielene ovplyvnili naše rozhodnutia. Napríklad nám začnú vyberať a inzerovať produkty na zníženie hmotnosti, nezdravé jedlo alebo hazardné hry.

Diskriminácia

Kapacita a automatizácia inzertných systémov založených na dohľade zvyšujú riziko diskriminácie napríklad vylúčením spotrebiteľov na základe príjmu, pohlavia, rasy, etnického pôvodu, sexuálnej orientácie či polohy. Umožňujú tiež, aby vybraní spotrebitelia platili za výrobky alebo služby viac, ako iní.

Dezinformácie

Nedostatočná kontrola nad tým, kde sa reklamy zobrazujú, umožňuje propagovať a financovať podvodný alebo škodlivý obsah, čo môže predstavovať významné riziko aj pre vydavateľov a inzerentov v podobe poškodenia dobrého mena a nepriehľadných dodávateľských reťazcov.

Narúšanie hospodárskej súťaže

Obchodný model online dohľadu zvýhodňuje obchodné spoločnosti, ktoré zhromažďujú a poskytujú informácie prostredníctvom rôznych služieb a platforiem, čo výrazne oslabuje konkurencieschopnosť malých podnikateľov a negatívne vplýva na obchodníkov, ktorí práva spotrebiteľov naopak rešpektujú.

Bezpečnostné riziká

Úmerne tomu, že tisíce spoločností zhromažďujú a spracúvajú obrovské množstvo osobných údajov, rastie aj riziko krádeže identity, online podvodov a vydierania. NATO dokonca označilo takýto zber údajov za riziko národnej bezpečnosti.

Narušenie súkromia

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov rôznymi spoločnosťami nikto dostatočne nekontroluje a nepostihuje, a spotrebitelia nevedia, aké údaje o nich kto zhromažďuje, s kým tieto informácie zdieľa a ako ich potenciálne ďalej používa.

„Množstvo negatívnych dôsledkov súčasného systému sa nedá ospravedlniť a len úplný zákaz dokáže ozdraviť trh tak, aby bol bezpečný pre jednotlivcov i celú spoločnosť.

Dobré alternatívy existujú

Vo svojej správe NCC poukazuje aj na alternatívne modely digitálnej reklamy, ktoré nie sú závislé od dohľadu nad spotrebiteľmi, a ktoré poskytujú inzerentom a vydavateľom väčší prehľad a kontrolu nad tým, kde sa reklamy zobrazujú a ktoré reklamy sa zobrazujú.

Reklamný priestor je možné predávať aj bez zneužívania detailov o spotrebiteľoch. Podľa NCC už existujú riešenia na zobrazovanie reklám v relevantných kontextoch alebo tak, že si spotrebitelia sami vyberú, aké reklamy chcú vidieť.

Početná koordinovaná medzinárodná koalícia ilustruje rastúce odhodlanie občianskych združení na ochranu spotrebiteľov, digitálnych práv, ľudských práv a ďalších skupín ukončiť používanie špehovania verejnosti ako obchodného modelu.

Celá správa je NCC k dispozícii tu: https://www.forbrukerradet.no/side/new-report-details-threats-to-consumers-from-surveillance-based-advertising.