Rodičia odporúčajú poučiť sa z chýb pri 1. vlne pandémie

Komerčný obsah

OZ Rodičia.sk

Karanténne opatrenia trvajúce od marca do júna mali dramatický vplyv na fungovanie rodín s deťmi. Od základov totiž zmenili denný režim rodičov aj ich detí spôsobom, ktorý mnohí nikdy nezažili ani na krátke obdobie. Strach zo samotnej nákazy koronavírusom sprevádzal enormný stres, spôsobený uzavretím rodín do domácností, kde musel súbežne prebiehať pracovný, vzdelávací aj rodinný život. Aj keď sú skúsenosti rodičov veľmi rôzne, drvivá väčšina si bola v septembri istá, že by to už nikdy nechcela zažiť znovu. A ak je to nevyhnutné, tak len v takom rozsahu a forme, ktorý neohrozí psychické a fyzické zdravie ich rodín. Od začiatku školského roka však Slovensko opäť postupne zavádza mnohé z karanténnych opatrení, vrátane uzatvárania väčšiny škôl a rodičia sa tak ocitajú opäť v pozícii, ktorej sa chceli vyhnúť.  

Aby sme sa z doterajších skúseností dokázali poučiť, OZ Rodičia.sk v spolupráci s agentúrou 2MUSE zrealizovali v období od 2.–6. septembra 2020  reprezentatívny prieskum na vzorke 1020 respondentov, a to medzi obyvateľmi Slovenska na témy súvisiace s pandémiou a jej vplyvom na každodenný život. Prvá časť prieskumu sa zamerala na postoj populácie, špeciálne rodičov, k jednotlivým karanténnym opatreniam, druhá časť potom na jednotlivé aspekty online/dištančného vzdelávania. Respondenti už mali čas prehodnotiť svoje pocity a skúsenosti z jarnej pandémie a zasadiť ich do kontextu začiatku nového školského roka a s ním súvisiacimi podmienkami nových opatrení. V čase vyhodnocovania celého prieskumu už potom členovia združenia mali k dispozícii nielen výsledky prieskumu, ale aj čerstvé dojmy zo začínajúcej “druhej vlny” koronavírusovej pandémie. Výsledkom sú “Odporúčania OZ Rodičia.sk, ako zavádzať protipandemické opatrenia s ohľadom na život rodín s deťmi”, dostupné v úplnom znení na stránke združenia.      

 Zhrnutie odporúčaní rodičov ohľadom aplikácie protiepidemických opatrení

 • Predchádzajme chaosu v opatreniach!

Rodičia potrebujú prehľadné, pochopiteľné a predvídateľné podmienky pre život.

 • Obmedzujme ekonomiku citlivo a len v nevyhnutnom rozsahu!

Predchádzajme podľa možností plošným opatreniam, aby bol minimalizovaný vplyv na príjmy rodín. Ekonomické zásahy by mali byť realizované v rámci možností v takom rozsahu a len v tých oblastiach, kde je to úplne nevyhnutné. Kompenzačné opatrenia musia byť okamžité, pričom špeciálnu pozornosť je potrebné venovať znevýhodneným skupinám rodičov.

 • Školy pre školopovinné deti zatvárajme ako posledné!

Vyhýbajme sa plošnému zatváraniu škôl a umožnime im fungovať v zmysle COVID – Školského semaforu. Škôlky a prezenčné vyučovanie pre deti počas povinnej školskej dochádzky do 16.r. musí byť pre krajinu prioritou a samostatným cieľom!

 • Pohyb a socializácia je pre zdravie detí kľúčová!

Šport, pohyb na čerstvom vzduchu a umenie je pre deti a mládež rovnako významné ako vzdelávanie. Ihriská a športoviská, školské kluby detí, základné umelecké školy, musia zostať dostupné, pokiaľ sú schopné uplatňovať hygienické opatrenia stanovené Úradom verejného zdravotníctva (R-O-R).

 • Zvýšme dôraz na prevenciu!

V komunikácii s verejnosťou venovať omnoho väčšiu pozornosť zrozumiteľným informáciám o najčastejších spôsoboch šírenia infekcie a prevencii – viď odporúčania WHO.

Graf č.1: Postoje rodín s deťmi k vybraným aspektom karantény


Vzdelávanie na diaľku/online počas pandémie

Jarná skúsenosť ukázala, že na vzdelávanie na diaľku neboli pripravené ani rodiny, ani učitelia, ani školy, ale ani celý vzdelávací systém. Aj keď sú skúsenosti rodičov v rôznych regiónoch a rôznych typoch škôl odlišné, väčšina sa dodatočne zhoduje v tom, že tento systém mal veľa nedostatkov a vzhľadom na možnosti ich odstránenia dúfajú, že k uzatvoreniu škôl bude dochádzať čo najmenej. Rodičov trápi zameškané učivo, strata socializácie a návykov ich detí, nehovoriac o časových a finančných nárokoch na nich samých. Jesenná skúsenosť potvrdzuje, že dramatická zmena v tomto smere nenastala a svoje deti by preto chceli vidieť v maximálnej možnej miere v školách. 

Odporúčania rodičov smerom ku vzdelávaniu na diaľku:

 • Vzdelávanie na diaľku u školopovinných detí nevie nahradiť školy a prezenčnú výučbu!

Na národnej i lokálnej úrovni treba urobiť všetko preto, aby nebolo potrebné prechádzať na vzdelávanie na diaľku a žiaci sa mohli vzdelávať prezenčne, aj keby to bolo za cenu úprav ich rozvrhu, organizácie výučby a prísnych hygienických opatrení.

 • Správne nastavenie vzdelávania na diaľku treba hľadať na lokálnej úrovni!

Ak je prechod na vzdelávanie na diaľku nevyhnutný, zriaďovatelia a školy musia aktívne komunikovať s rodičmi a hľadať také riešenia pre vzdelávanie na diaľku, ktoré zvládajú technicky a kompetenčne všetky strany – škola, učiteľ, žiak aj rodič.

 • Na dištančné vzdelávanie sa treba dlhodobo a systematicky pripravovať!

Štát v spolupráci so samosprávami a zriaďovateľmi musí nájsť mechanizmus, ako zabezpečiť školy a pedagógov na vykonávanie vyučovania na diaľku ako po stránke technickej, tak po stránke kompetenčnej.

 • Myslime na tých najslabších!

Vzdelávanie na diaľku žiakov zo znevýhodneného prostredia či špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami často nie je možné a celá ťarcha je prenesená na rodičov. Tieto deti by mali byť medzi poslednými, ktoré prechádzajú na dištančné vyučovanie.

 • Bez moderných technológií a kompetencií to nezvládneme!

Schopnosť vyučovať aj na diaľku a využívanie technológii sa musí stať bežnou súčasťou vzdelávania. Na prvom mieste však musí ostať priamy/osobný kontakt učiteľa so žiakmi.

Graf č.2: Najväčšie problémy vzdelávania na diaľku/online podľa veku žiakov


Odporúčania rodičov smerom k zamestnávateľom:

Firmy a zamestnávatelia hrajú veľmi dôležitú úlohu v tom, ako sa rodiny s deťmi dokážu vysporiadať s dôsledkami karanténnych opatrení. Ako potvrdil aj prieskum, rodičom nesmierne záleží na udržaní si práce, a teda príjmu, aby mohli živiť svoje rodiny a udržali si tak základný pocit istoty pre seba a svoje deti. V prípade straty zamestnania je aj prípadná kompenzácia zo strany štátu pre rodičov len dočasnou náplasťou na problémy, ktoré budú musieť riešiť.

 • Zvážte, kým niekoho vyhodíte!

Všetky rozhodnutia voči zamestnancom-rodičom majú vplyv na život celých ich rodín. Pracujúci rodičia sú spravidla lojálnymi zamestnancami.

 • Pripravte v maximálnej možnej miere firmu na prácu na diaľku!

Vytvárajte podmienky na prácu z domu a umožňujte ju v obojstranne výhodnom rozsahu.

 • Práca z domu – doprajte rodičom dostatok flexibility!

Počas karantény majú rodičia minimálne 3 súbežné “pracovné zmeny”: starostlivosť o deti, kompenzácia vzdelávacieho procesu a pracovný úväzok. Buďte k nim ohľaduplní a doprajte im viac flexibility.