V roku 2020 sa v prospech spotrebiteľov podarilo zachrániť takmer 80 000 eur

Komerčný obsah

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Kolektívne žaloby na Slovensku

Spotrebiteľské združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad slávi svoje dvanáste narodeniny, preto je na mieste trochu bilancie.

Spotrebiteľské poradenské centrá Spoločnosti ochrany spotrebiteľov v Poprade, Košiciach, Trnave a Bratislave prijali v pandemickom roku 2020 spolu 566 podnetov a v prospech spotrebiteľov sa podarilo zachrániť takmer 80 tisíc eur.

„Najčastejšie sa objavovali podnety spotrebiteľov, ktorí uzatvorili zmluvy na obstaranie  zájazdov s cestovnými kanceláriami a agentúrami už v roku 2019. Kvôli pandémii sa však tieto zájazdy nerealizovali. Následne došlo k zmene zákona o zájazdoch, ktorý spotrebiteľom znemožnil uplatniť si podľa pôvodného zákona možné odstúpenie od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny do 14 dní. Namiesto toho ponúkali cestovné kancelárie ako náhradné plnenia cestovné poukazy, takzvané vouchre, s možnou zmenou destinácie, respektíve odložili termíny zájazdov na neurčito,“ uviedol Ing. Michal Fáber.

Súčasné pravidlá pre náhrady za zrušené dovolenky sú v rozpore s európskou legislatívou, preto 9. júna 2021 Európska komisia podala žalobu na Slovensko na Súdnom dvore Európskej únie pre porušenie európskych nariadení v súvislosti s balíkmi služieb v cestovnom ruchu. Slovensko podľa Komisie existujúcimi vnútroštátnymi pravidlami pre dovolenky zrušené z dôvodu pandémie porušuje právne predpisy EÚ.

„Od marca do konca minulého roka sme zaznamenali spolu 63 takýchto podnetov, v jednom z nich išlo spolu o 27 študentov gymnázia so sprievodom do Petrohradu,“ doplnil predseda S.O.S. Poprad. Ako náhradné plnenie cestovná kancelária navrhla zmenu destinácie z Petrohradu na vopred určené miesto na Slovensku. Odstúpiť od zmluvy a domôcť vráteniu peňazí sa vďaka S.O.S. podarilo v šiestich prípadoch a v prospech spotrebiteľov bolo zachránených 16 107 eur.

Spotrebitelia sa v roku 2020 na poradne často obracali aj s podnetmi týkajúcimi sa zamietnutých reklamácií obuvi, elektroniky, odevov, nábytku, ale aj motorových vozidiel.

Opakovane sa vyskytovali podnety zdravotne hendikepovaných spotrebiteľov, ktorí sa sťažovali na spôsob vymáhania koncesionárskych poplatkov z úrovne RTVS aj po viac ako desiatich rokoch, napriek tomu, že boli zo zákona od týchto platieb oslobodení.

„Vo viacerých prípadoch sa nám podarilo v prospech spotrebiteľov zachrániť aj viac ako 500 eur, aj z dôvodu, že  takzvané pohľadávky boli dávno premlčané,” dodal M. Fáber.

Spotrebitelia uplatňovali svoje práva v zastúpení S.O.S. aj u dodávateľov energií, s ktorými formou podomového predaja uzatvárali medzi dverami zmluvy o dodávke elektriny a plynu. Následne ich oslovili pôvodní dodávatelia s „výhodnejšou ponukou“, ak ostanú, a tým udelili plnú moc na opätovný prechod spať. Následne boli spotrebitelia sankcionovaní formou takzvaného deaktivačného poplatku pre porušenie podmienok zmluvy s novým dodávateľom.

„Výhodná“ mala byť aj takzvaná karta výhod, ktorú ponúkali dodávatelia energií. Spotrebitelia však nevedeli, že za ňu mesačne platia nájom vo výške nie ojedinele aj 1,5 eur, čo pri dĺžke trvania zmluvného vzťahu 24 mesiacov je spolu navyše až 36 eur.

Ako subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov združenie zaznamenalo aj 22 Návrhov na alternatívne riešenie sporov medzi predávajúcimi a poskytovateľmi služieb na jednej strane a spotrebiteľmi, kupujúcimi a objednávateľmi, na strane druhej. Počet Návrhov oproti predchádzajúcemu roku tak stúpol o osem prípadov.

Od 1.6.2021 poskytuje Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) poradenstvo spotrebiteľom na novom kontaktnom mieste v Poprade, v priestoroch budovy INTES-u na Námestí sv. Egídia 95, na 4. poschodí, č. dverí 530.