Významní slovenskí experti dali hlavy dokopy a definovali tri motory dlhodobého rastového potenciálu pre Slovensko

Komerčný obsah

Šestnásť expertov z oblasti vedy, makroekonómie a biznisu vytvorilo predbežný návrh Vízie Slovenska 2030 a načrtli kľúčové motory dlhodobého udržateľného hospodárskeho rastu. [AmCham Slovakia]

Bratislava, 3. september 2020 – Šestnásť expertov z oblasti vedy, makroekonómie a biznisu, prizvaní do nezávislej expertnej pracovnej skupiny iniciovanej Americkou obchodnou komorou v SR, vytvorilo predbežný návrh Vízie Slovenska 2030 a načrtli kľúčové motory dlhodobého udržateľného hospodárskeho rastu. Predkladaný dokument je úvodným konsenzom signatárov, ako dosiahnuť maximálne využitie potenciálu našej krajiny v kontexte globálnych megatrendov s cieľom zvýšiť kvalitu života súčasnej generácie ale aj tých budúcich. Signatári ho adresovali prezidentke SR Zuzane Čaputovej, predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi a ministrovi financií SR Eduardovi Hegerovi.

Ak chce Slovensko úspešne a efektívne využiť peniaze Európskej únie na transformáciu ekonomiky s výhľadom dlhodobého udržateľného rastu a vyššej kvality života budúcich generácií, vláda SR musí jasne zadefinovať dlhodobú víziu na najbližšie desaťročie, na ktorej je celospoločenská zhoda.

Signatári definovali tri hlavné transformačné motory rastu rozpracované do detailnejších bodov, ktoré majú ambíciu dostať Slovensko medzi Top 20 najkonkurencieschopnejších krajín sveta:

  • VZDELÁVANIE – Slovensko sa v roku 2030 stáva exportérom vzdelávania, krajinou ktorá vychováva a udrží slovenské talenty a láka talenty Európy a sveta
  • PODNIKANIE A INVESTÍCIE – Slovensko má v roku 2030 minimálne tretinu svojho HDP z iných zdrojov s vysokou pridanou hodnotou ako v roku 2020
  • ŽIVOT – Slovensko je globálny magnet pre svoju kvalitu života a stabilne sa umiestňuje na popredných priečkach v tomto indikátore

Slovensko má historickú šancu nastúpiť cestu zmeny na modernú a efektívne fungujúcu krajinu s odvahou uskutočniť zásadné reformy v oblasti vzdelávania a ekonomiky s posilnením princípov ochrany životného prostredia. Krajinu, ktorej hlavným cieľom je dlhodobo zvyšovať úroveň a kvalitu života ľudí. Krajinu, ktorá bude nielen produkovať vzdelaných a inovatívnych ľudí, ale bude i magnetom pre talenty a inovácie,” hovorí signatárka Elena Kohútiková.

Cieľom iniciatívy je upriamiť pozornosť na potrebu až nevyhnutnosť a existujúcu spoločenskú objednávku dlhodobej vízie pre Slovensko ešte pred októbrom 2020, kedy má vláda SR predložiť Bruselu strategický plán reforiem ako podmienky čerpania pomoci. Signatári pracovali na návrhu Vízie cez leto 2020 dobrovoľne s úprimným záujmom pomôcť súčasnej vláde v tejto neľahkej krízovej situácii.

Vízia Slovenska 2030 by mala byť predmetom širšej verejnej diskusie

Signatári sa zhodli na tom, že dopyt po jasne zadefinovanej vízii 2030 pre Slovensko rastie, pretože je podmienkou úspešnej transformácie našej ekonomiky. Na tvorbe a definícii spájajúcej vízie krajiny a na následnom stanovení priorít by mala participovať široká odborná verejnosť v zastúpení predstaviteľov z verejného, súkromného, akademického a neziskového sektora. Na vízii je žiadúce mať celospoločenskú zhodu a jej napĺňanie by malo byť hlavnou misiou súčasnej ale aj budúcich vlád. Signatári zdôrazňujú, že vízia Slovenska 2030 by mala byť nadrezortná a mala by presahovať jedno volebné obdobie za účelom konzistentnej implementácie reforiem.

Dosiahnuť pomyselný Everest – vysokú kvalitu života – je ambíciou každej modernej krajiny. To sa dá iba z dôkladne pripraveného základného tábora. V našom prípade je to špičkové vzdelanie, veda, inováciám prajúce prostredie, trvalý zreteľ na ekologické aspekty a mnoho iných atribútov obsiahnutých v tomto dokumente,“ hovorí signatár Pavol Šajgalík.

Vízia krajiny významne determinuje potrebu reforiem

Iba na základe vízie krajiny je možné stanoviť priority a smerovanie, ktorým sa chce Slovensko uberať, a ponúknuť lákavú perspektívu zamestnávateľom, investorom, zamestnancom, rodičom a mladej generácii. Signatári oceňujú súčasnú vládu v snahe vytvoriť integrálny reformný plán 2030, ktorý má ambíciu realizovať reformy v dlhodobom horizonte.

Dlhodobým problémom Slovenska je exekúcia reforiem. Veľkou výzvou je ich manažment v praxi. „Nie je nič horšie, ako spoliehať sa na existujúce štruktúry a spôsoby čerpania európskych peňazí. Je potrebné robiť veci inak a viac strategicky rozmýšľať, aby prišla reálna zmena,“ hovorí signatár Ľudovít Ódor.

To, čo Slovensko dosiahlo v celoeurópskom začlenení po roku 1989 je pozoruhodné, z pohľadu politického i ekonomického. Dalo sa viac? Dá sa viac. Pracujme spoločne a využime všetky dostupné finančné zdroje, všetky ponúkané skúsenosti a pozitívnu vôľu vlády, politických strán na nasmerovanie Slovenska pre vyššiu kvalitu života budúcich generácií”, hovorí signatár Miroslav Kiraľvarga.

Všetky podpísané osobnosti sú ochotné pomôcť a ponúknuť svoje dlhoročné skúsenosti a kapacity na aktívnu spoluprácu pri ďalších krokoch. Organizátorom iniciatívy je Americká obchodná komora v SR, ktorá sa dlhodobo snaží zlepšovať konkurencieschopnosť podnikateľského prostredia na Slovensku a zjednocovať vízie lídrov. „Sme veľmi radi, že výsledok odborných diskusií počas stretnutí na pôde komory vieme predložiť verejnosti vo forme konkrétnych výstupov a odporúčaní“, ocenil snahu a angažovanosť signatárov Gabriel Galgóci, prezident Americkej obchodnej komory v SR. Iniciatívu podporila aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Podnikateľská aliancia Slovenska, Republiková

únia zamestnávateľov, Britská obchodná komora v SR, Holandská obchodná komora v SR, Slovensko – Rakúska obchodná komora, Švédska obchodná komora v SR, Taliansko – Slovenská obchodná komora.

 

Príloha: Slovensko 2030 – Krajina TOP 20 (PDF)