Zamestnávanie marginalizovaných skupín je potenciál pre rast Slovenska!

Komerčný obsah

[Foto: AmCham Slovakia]

Poprad, 28. mája 2019 – Zamestnávatelia v regióne otvorili verejnú diskusiu o marginalizovaných skupinách na Slovensku. Cieľom podujatia bolo pripraviť odporúčania pre verejný a súkromný sektor, ktoré umožnia zjednodušiť podmienky zamestnávania marginalizovaných rómskych komunít na slovenskom trhu práce. Vyše 50 predstaviteľov firiem diskutovalo na podujatí Americkej obchodnej komory v SR o úspešných príbehoch zamestnávania Rómov na Slovensku spolu s partnermi z neziskového sektora a zahraničných ambasád: Človek v ohrození, Cesta von, Karpatská nadácia, Business Leaders Forum, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Kancelária Veľvyslanectva Kanady na Slovensku, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku, Veľvyslanectvo Írska na Slovensku a Veľvyslanectvo USA na Slovensku.

Rómom pri vstupe na formálny trh práce bránia viaceré faktory. Nízka kvalifikácia, vysoká miera zadlženosti a často i zlý zdravotný stav vyplývajúci zo životných podmienok. Nezanedbateľnú rolu môžu hrať aj predsudky zo strany zamestnávateľov a neskôr zamestnancov. Marián Valentovič, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v SR uviedol, ako zamestnávaniu Rómov pomáha štát: „Sme si vedomí skutočnosti, že najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov potrebujú intenzívnu podporu štátu na to, aby dokázali vstúpiť na trh práce. Ústredie práce v ostatných rokoch v podporných projektoch jasne zacieľuje na riešenie nezamestnanosti znevýhodnených skupín, kam patria aj príslušníci rómskej komunity. Projekty sú zamerané na zvyšovanie motivácie zamestnať sa, na podporu zamestnania sa aj za minimálnu mzdu, na podporu zamestnávateľov pri zamestnávaní znevýhodnených uchádzačov, ako aj na podporu vytvorenia pracovného miesta pre týchto občanov. Ústredie je pripravené vytvoriť špeciálne projekty šité na mieru každému zamestnávateľovi, ktorý prejaví záujem o zamestnávanie znevýhodnených skupín tak, ako sa to podarilo už v niekoľkých podnikoch“.

Úspešné príklady z praxe poukazujú na fakt, že cielená spolupráca medzi štátnymi orgánmi, samosprávou, firmami a ostatnými zainteresovanými skupinami vedie k úspechu. Ondrej Lunter, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja odpovedal na otázku, ako verejné úrady a miestne samosprávy presadzujú aktívne politiky trhu práce na podporu zamestnanosti Rómov: „Banskobystrický samosprávny kraj založil v minulom roku pre znevýhodnených občanov na trhu práce z dôvodu dlhodobej nezamestnanosti alebo nízkej kvalifikácie stavebný sociálny podnik. Dnes v ňom pracuje 15 zamestnancov, ktorí si dlhodobo nevedeli nájsť prácu. V tomto roku plánujeme spustiť poľnohospodársky sociálny podnik, ktorý bude fungovať na juhu nášho kraja. Bude taktiež veľmi úzko spolupracovať so školou, ktorej je kraj zriaďovateľom a v ktorej podľa nás dochádza k veľmi užitočnému prepájaniu rôznych potrieb na trhu a zapája ľudí, ktorí by to mali inak ťažké.

Jedným z hlavným rečníkov Jaroslav Grygar, Senior HR manažér zo spoločnosti Whirlpool Slovakia, ktorá má dlhoročné skúsenosti so zamestnávaním pracovníkov z rómskej komunity v rámci diskusného panelu povedal: „Zamestnávanie marginalizovaných Rómov nepovažujeme za špecifický pokus. Je to pre nás prirodzený proces, ktorý sa nám osvedčil. Rómovia dnes tvoria v našom podniku pevnú a zodpovednú súčasť prevádzok, čomu však predchádzalo značné snaženie a práca s nimi. Trvalo v priemere tri roky, pokiaľ sme ich pripravili a začlenili. Napriek obavám, ktoré naša spoločnosť mala v roku 2014 pri masívnom prijímaní týchto zamestnancov, čas strávený ich prípravou a preškoľovaním dnes jednoznačne považujeme za efektívne využitý a zúročený.“

Na Slovensku pôsobí aj spoločnosť, ktorá už viac ako desať rokov zamestnáva Rómov. Zuzana Rošková riaditeľka spoločnosti Pasell k tejto téme dodáva: Vo výrobe zamestnávame Rómov už desať rokov a staráme sa o to, aby sa Rómom na Slovensku zlepšili životné podmienky. Viac ako jednu tretinu spoločnosti Pasell, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti strojárenstva a výroby komponentov z betónu, gumy a plastov, predstavujú zamestnanci Rómskeho pôvodu.“

Účastníci podujatia sa zhodli na tom, že inklúzia a zapojenie marginalizovaných skupín do pracovného procesu je nevyužitý motor rastu našej ekonomiky. Ronald Blaško, výkonný riaditeľ Americkej obchodnej komory v SR podujatie uzavrel slovami: „V čase, keď Slovensko pokračuje v lámaní rekordov v znižovaní nezamestnanosti, zostáva stále približne 100,000 Rómov v produktívnom veku bez práce. Rýchly prepočet ekonomickej straty, ktorá vyplýva z tohto hrozivého čísla, nás privádza k 0.8 až 1 miliarda EUR ročne, teda približne 1% HDP, o ktoré prichádzame nevyužívaním potenciálu tak početnej skupiny obyvateľstva. Rozhodli sme sa dnes diskutovať o pozitívnych príkladoch s firmami, samosprávami a štátnymi úradmi, kedy sa napriek mnohým prekážkam podarilo Rómov úspešne a dlhodobo zamestnať. Zároveň, je našou neskromnou ambíciou zhodnúť sa na recepte, ako túto situáciu ďalej zlepšovať a kto a akú úlohu v tom môže zohrať.