Elektrická energia: potrebujeme viac zdrojov a lepšie siete

Konferenciu, ktorá sa konala 30. januára v Ostrave, otvoril český premiér Mirek Topolánek, podpredseda vlády pre európske záležitosti Alexandr Vondra a komisár pre energetiku Andris Piebalgs. Zúčastnili sa na nej zástupcovia lídrov európskej energetiky – výrobcov energie, i operátori transmisných sietí – i regulačných úradov.

Diskusie o energetickej bezpečnosti sa väčšinou točia okolo diverzifikácie zdrojov, či prepravných koridorov ropy a zemného plynu. Predsedníctvo sa rozhodlo zdôrazniť dôležitosť investícií do nových produkčných kapacít, využívanie vlastných energetických zdrojov a najmä na investície do transmisných kapacít (vnútroštátnych i cezhraničných). To má zabezpečiť efektívne fungovanie vnútorného európskeho trhu s elektrickou energiou a pomôcť splniť ciele stanovené pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie do roku 2020 (20% podiel v energetickom mixe).

Nové produkčné kapacity

Premiér Topolánek v prejave povedal, že jedným z dôvodov rastu ekonomických cien, ktorý zbrzdila až ekonomická kríza, boli nedostatočné investície do nových produkčných kapacít. Európa by mala hľadať odpoveď na to, o aké zdroje sa bude opierať, aj s ohľadom na rozmer energetickej bezpečnosti (zbaviť sa priveľkej závislosti na dovoze energetických surovín) a emisné ciele.

EÚ to bude vedieť riešiť len v rámci spoločnej energetickej politiky. „Bez spoločnej energetickej politiky bude spoločný trh iba konceptom, európska solidarita sa stane klišé a energetická bezpečnosť len chimérou“, povedal Topolánek.

Účastníci konferencie sa zhodli, že nemožno zabúdať na žiadne zdroje – ani na jadro – pokiaľ spĺňajú bezpečnostné a environmentálne kritériá. Zloženie energetického mixu by však podľa nich malo ostať na rozhodnutiach štátov.

Európska elektrická sieť

Podľa účastníkov je potrebné investovať do transmisných sietí, ktoré boli pôvodne stavané pre potreby jednotlivých členských krajín a nie na cezhraničné obchodovanie, na spoločnom trhu. Popri budovaní nových transmisných kapacít je preto potrebné modernizovať aj staršie vedenia. Efektívnosť zvýši koordinácia medzi členskými krajinami. Okrem toho by sa mali zjednodušiť a harmonizovať procedúry pre stavbu nových vedení.

Účastníci privítali návrh Komisie, aby sa neminuté 3,5 miliardy eur z rozpočtu EÚ použili na rozvoj energetiky, najmä v oblasti transmisie.

Na konferencii sa často objavovala otázka obnoviteľných zdrojov (najmä veternej energie) a ich vplyvu na stabilitu siete. V reakcii na nemecké plány investovať do veľkých veterných elektrární, Topolánek povedal: „Ak niekto miluje veterné elektrárne, mal by tiež inštalovať nové distribučné vedenia a záložné zdroje, ktorými bude vyrovnávať fluktuácie produkcie (elektrickej energie).“

Návrh jednotnej tarify

České predsedníctvo prišlo s návrhom jednotnej tarify pre medzinárodnú energetickú transmisiu. Podľa súčasných pravidiel, cezhraničné prenosy elektrickej energie nie sú kryté kupujúcou stranou. Platia ich spotrebitelia krajiny, cez ktorú transmisia prebieha. Inak povedané, ak zákazník v Rakúsku kúpi elektrickú energiu z Nemecka, a tá prejde cez Českú republiku, transmisné poplatky ostanú na pleciach českých spotrebiteľov. Hoci bolo toto pravidlo v minulosti zavedené na to, aby podporilo cezhraničné obchody, účastníci konferencie ho považujú za neférové.

Príjmy z poplatkov potom môžu byť investované do posilnenia sietí.

Podľa Topolánka by Česká republika chcela vec riešiť v rámci diskusií o treťom liberalizačnom balíku. Ten by Praha chcela uzavrieť do konca svojho predsedníctva, teda do júla 2009. V súčasnosti sa hľadá kompromis medzi pozíciami členských krajín a Európskeho parlamentu.

Alexandr Vondra, podpredseda českej vlády pre európske záležitosti, pre EurActiv povedal, že kompromis medzi Radou a Parlamentom by mal stáť na kompromise v otázke unbundlingu (oddelenie vlastníckej štruktúry výroby, transmisie a dodávok energie), dohodnutom medzi členskými krajinami v októbri 2008. Naznačil, že Predsedníctvo navrhne europarlamentu niektoré ústupky v oblasti ochrany spotrebiteľov, pretože to nie je nie je pre krajiny veľmi citlivá oblasť. Pre europoslancov, ktorí už budú hľadieť na blížiace sa voľby do EP, to však môže byť politicky zaujímavé.