Europarlament pripravuje odporúčania k TTIP

Zdroj: EP

Súhlas europoslancov je pre finalizáciu obchodnej a investičnej dohody medzi EÚ a USA (TTIP) nevyhnutný. Hoci bude Európsky parlament hlasovať o TTIP až na samotnom konci rokovaní, má právo vyjadriť svoj názov prostredníctvom uznesenie v ktoromkoľvek štádiu rokovaní.

Prvú diskusiu k téme viedli členovia výboru pre medzinárodný obchod tento týždeň v Bruseli. V podkladovom materiály načrtol výbor základnú filozofiu pozície parlamentu. Tá sa potom pretaví a rozmení do konkrétneho textu správy s odporúčaniami, ktorá sa očakáva v máji.

Globalizácia je podľa poznámok výboru riadená zle a neregulovaná vedie k pretekom ku dnu. Iba odstránenie ciel a deregulácia je cesta zlým smerom, no dobrá dohoda môže pomôcť udržateľnému rastu, konštatuje pracovný dokument.

„Obchodná politika musí slúžiť ľuďom, spotrebiteľom a pracovníkom.“

Vo všeobecnej rovine vidí výbor v dohode pozitívny potenciál, napríklad, môže výrazne prispieť k cieľu reindustrializovať Európu, otvoriť možnosti pre malé a stredné podniky, pomôcť nastaviť globálne štandardy. Na druhej strane priznáva, že dohoda nebude všeliekom pre ekonomické problémy Európy.

Pracovný dokument okrem iného uvádza:  

  • ochrana investorov v TTIP by mala byť obmedzená na čas po zrealizovaní investície, mala by sa sústrediť na nediskrimáciu, férové zaobchádzanie a kompenzáciu za priame či nepriame vyvlastnenie;
  • najvhodnejším riešením investičných sporov sa javí byť využívanie národných súdov a riešenie sporov medzi štátmi navzájom; ak by mala byť ISDS (medzinárodná investičná arbitráž) zahrnutá do konečnej dohody, bude musieť byť výrazne reformovaná.
  • vzájomné uznávanie regulácií má veľký potenciál napríklad v automobilovom sektore, avšak malý v chemickom priemysle;
  • kapitola o energetike by mala zrušiť obmedzenia na export energetických nosičov, pri zachovaní práva obchod strán regulovať ťažbu;
  • treba hľadať synergie medzi európskou reflexiou o lepšej regulácii a rokovaniami o TTIP;
  • opatrnosť je potrebná v nastavovaní inštitucionálnej bázy pre budúcu regulačnú spoluprácu medzi EÚ a USA;
  • kapitola o právach duševného vlastníctva nemá zahŕňať trestné sankcie;
  • kapitola o udržateľnosti má cieliť na ratifikáciu všetkých 8 dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (USA ratifikovali len dva);
  • štandardy v oblasti pracovného práva a životného prostredia nemajú byť len v kapitole o udržateľnosti ale aj v častiach o investíciách, obchode, regulačnej spolupráci a verejnom obstarávaní;
  • mimo rokovaní má ostať kultúrna diverzita a právo štátov regulovať vo verejnom záujme, právo regulovať verejné služby.

Európsky parlament vyzýva členské štáty, aby sa snažili o verejnú diskusiu k TTIP založenú na faktoch. Trvá na čo najväčšej transparentnosti rokovaní, od čoho si sľubuje vyššiu akceptáciu transatlantickej dohody.