John Flamson: Kultúra je dôležitým faktorom rozvoja

John Flamson, Zdroj: University of Liverpool

  • Ako zmenil projekt Európske hlavné mesto kultúry Liverpool? Má aj dlhodobé prínosy?

Získanie titulu hlavného mesta kultúry pre rok 2008 bolo pre mesto veľkým prínosom, najmä preto, že to bol odrazový mostík k ďalšej fáze hospodárskej obnovy mesta, a uznanie výsledkov, ktoré sa podarilo dosiahnuť od neľahkých dní od konca 70. do polovice 80. rokov.

Dôležité konkrétne bolo, že šlo o vonkajšiu „akreditáciu“, ohodnotenie. Víťazstvo bolo tiež liekom na predchádzajúce „falošné úsvity“ a signálom rodiaceho sa nového vnímania mesta. Projekt bol platformou mnohých programov a iniciatív, pričom mnohé z nich boli plánované, či dokonca prebiehali, už pred tým, ako sme získali Hlavné mesto kultúry. EHMK však poskytlo vhodný banner, pod ktorý bolo možné združiť regeneračné iniciatívy, najmú tie, ktoré boli koncentrované na centrum mesta.

Hodnotenie dlhodobých vplyvov udelenia ceny, ako aj celoročného programu podujatí, si vyžiada čas. University of Liverpool v spolupráci s Liverpool John Moores University, vytvorila dlhodobý výskumný program nazvaný Impacts 08, ktorý sa má uzavrieť v polovici roku 2010. Hodnotí hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy EHMK pre malú skupinu klientov, určenú liverpoolskou mestskou radou.

Mestám ako Košice (ktoré získalo EHMK na rok 2013) pomôže skontaktovať sa s tímom Impacts 08 (bgarcia@liverpool.ac.uk). Môžu sa učiť zo skúseností Liverpoolu a vytvoriť vlastný evaluačný program.

Už teraz však môžeme povedať, že vidno dôkazy pomoci EHMK mestu: celoročný, kvalitný program, urýchlenie veľkých rozvojových projektov, ako Liverpool Arena a Convention Centre, podpora turizmu, zlepšenie imidžu, či posilnenie sebadôvery miestnych obyvateľov.

  • Aký je vzťah medzi kultúrou a regionálnym rozvojom? Na kultúru sa často nazerá ako na neproduktívny sektor, ako teda môže pomôcť rozvoju mesta, či regiónu?

Ľudia používajú termín „kultúra“ voľne, často však pod ním myslia „umenie a sektor kultúry“ niekedy doň zahŕňajú aj „turizmus“. Ak chápete kultúru v jej najširšom zmysle, potom je dôležitým hospodárskym sektorom. V minulosti vytvárali firmy bohatstvo, a časť z neho dávali kultúre, najčastejšie prostredníctvom filantropie. Dnes je kultúra podnikaním, pretože mení imidž miesta pre investície, bývanie, štúdium, či návštevy, vytvára podnikateľské príležitosti, najmä pre malé a stredné podniky, vytvára bohatstvo a poskytuje podnikateľské príležitosti iným dodávateľom, a tým vytvára pracovné miesta. Dôležité tiež je, že civilizuje miesto, umožňuje ľuďom mať dobrý pocit z ich vlastného mesta, zvyšuje pocit vlastnej hodnoty, a ak ej správne mierená, odvádza ľudí od antisociálneho správania a podporuje osobný rozvoj.

Štatistiky EHMK naznačujú jeho dôležitosť. V roku 2008 sa v Liverpoole konalo 7 000 podujatí, zúčastnilo sa na nich 15 miliónov ľudí. Na programe „08 Welcome Programme“ spolupracovalo 1 000 dobrovoľníkov. Do celého EHMK sa zapojilo 67 000 detí, a až 70% obyvateľov Liverpoolu navštívilo múzeum, či galériu. Za rok sa realizoval milión prenajatých miest v hoteloch a dosiahla 81% naplnenosť izieb. Štvrtina návštevníkov v Liverpoole predtým nikdy nebola, návštevnosť turistického informačného centra vzrástla o 150%. Až 79% opýtaných si myslelo, že Liverpool „rastie“, do veľkých projektov boli investované 4 miliardy libier. Do kultúrnych podujatí bolo investovaných 300 miliónov libier, 200 miliónov do globálnej mediálnej hodnoty. Regiónu mesta priniesol EHMK 800 miliónov libier.

  • Mestá dnes súťažia o investorov, ľudský kapitál, a pod. Nie každé však môže byť globálnou metropolou ako Londýn či Tokio. Ako sa môžu stať globálne konkurencieschopnými menšie mestá? Ako môžu vyniknúť nad lokálnym priemerom?

Nie všetky mestá môžu byť „globálnymi mestami“ akýmkoľvek zmysluplným spôsobom – rovnako ako len niektoré môžu byť hlavnými mestami. Všetky mestá však môžu hrať na svoje silné stránky, žiť v globálnom svete v zmysle imidžu, investícií, štruktúry podnikania a mobility pracovnej sily. Kultúra nie je jedinou vecou, ktorá môže urobiť mesto mimoriadne z pohľadu imidžu, či príťažlivosti pre investorov, môže však pomôcť vyniknúť. Liverpool hrá na svoju „odlišnosť“ od ostatných britských miest – ako atraktívne, mimoriadne mesto, s keltskými koreňmi. No kultúra nie je jedinou vecou, ktorú mesto podporuje – je tiež dôležitým prístavom a má rastúcu poznatkovú ekonomiku. Dokonca si myslíme, že sme túto stránku nedostatočne zdôrazňovali a v budovaní obrazu mesta plánujeme podčiarknuť „poznatkový“ rozmer.

Hlavné mesto kultúry je pre Košice príležitosťou zviditeľniť sa. A ak sa pripravia správne podujatia, pritiahnuť ľudí – potom dokážete podčiarknuť pravdivosť tvrdenia, že Košice sú „bližšie, enž si myslíte“!

  • Liverpool má univerzitu svetovej úrovne, známu svojim výskumom i vzdelávacími kapacitami. Ako prispieva k miestnemu rozvoju? Aké by mali byť vzťahy medzi akademickou sférou a mestom, regiónom?

Univerzita bola založená na konci 19. storočia v úzkej spolupráci s mestom, a má s mestom blízke vzťahy. Vyjadruje to aj jej motto: „Pre vyššiu vzdelanosť a vznešenejší život“. Úlohu univerzity pre mesto (asi 440 000 obyvateľov), región mesta (asi 1,5 milióna obyvateľov) a región ako taký (asi 6,9 milióna) možno popísať nasledujúcim spôsobom:

Je hospodárskym motorom. Samou veľkosťou (5 000 zamestnancov, 16 500 študentov v Liverpoole plus 4 000 online) má veľký vplyv na miestny trh, najmä dopyt po službách a bývaní. Spolu s Liverpool John Moores University, Liverpool School of Tropical Medicine (čo je súčasť univerzity) a Royal Liverpool University Teaching Hospital prispieva k miestnej ekonomika asi jednou miliardou libier ročne.

Okrem toho rozvíja zručnosti. Každý rok opustí jej brány asi 5 000 diplomovaných a postgraduálnych študentov, viac ako 30% z tých čo si nájdu zamestnanie ostáva v regióne mesta. Okrem toho organizuje aj iné typy vzdelávania a vzdelávacie kurzy pre dospelých.

Univerzita je podnikateľským inovátorom prispieva k zlepšovaniu podnikania a rozvoju produktov rozličnými mechanizmami, ako je Innovation Academy (Inovačná akadémia) a Knowledge Transfer Partnerships (Partnerstvo pre transfer poznatkov). Zohráva dôležitú úlohu v rozvoji vedomostnej ekonomiky. Prispieva ku komercializácii poznatkov licencovaním duševného vlastníctva a vytváraním spin-out firiem, vytváraním podnikateľských inkubátorov (ako  MerseyBio) a poskytovaním vedeckých služieb iným užívateľom, ako je National Bio Manufacturing Centre. Univerzita sa svojimi ideami zúčastňuje aj na správe regiónu mesta (napr. Knowledge Economy Group – Skupina pre vedomostnú spoločnosť) a je poradcom v otázkach verejnej politiky.

Univerzita podporuje medzinárodný imidž mesta. Využíva svoju rozsiahlu sieť (napr. 22 medzinárodných alumni vyslancov) na podporu jeho pozícií, pri získavaní špeciálnych investícií a na marketingových podujatiach (ako  Shanghai Expo 2010).

A nakoniec prispieva k identite mesta, hospodárskemu, sociálnemu, environmentálnemu a kultúrnemu rozvoju, aj prostredníctvom korporátneho členstva a sponzorstva.

Pred projektom EHMK a počas neho poskytla univerzita (Univesity of Liverpool) prvého predsedu do riadiaceho výboru Culture Company (stal sa ním náš prorektor), svoju bývalú hlavnú budovu poskytla pre nové múzeum a galériu s kaviarňou, zorganizovala prestížne verejné prednášky a sponzorovala niektoré koncerty.

  • Rýchlo rastúce mestá môžu mať tendenciu zamerať rozvojové projekty a investície na svoje centrá a zabúdať na chudobnejšie predmestia. Považujete sociálnu inklúziu za dôležitú pre mestský rozvoj?

Faktom je, že regenerácia mestských centier priťahuje väčšiu pozornosť médií, než iných častí mestského regiónu. Rozhodovatelia musia zabezpečiť, aby regenerácia centra (kde je koncentrovaná veľká časť kultúrnych aktivít) nebola tou jedinou regeneráciou.

V Liverpoole, podobne ako v iných britských mestách, sa značná časť pozornosti zameriava na vytváranie udržateľných komunít, riešenie nezamestnanosti, nerovností v zdravotnej starostlivosti, či obnovu upadajúcich trhov s nehnuteľnosťami. Mesto bolo prijímateľom dvoch európskych programov v rámci Cieľa 1, ktoré v tomto smere pomohli, spolu s inými vládnymi programami.

Sociálna inklúzia je dôležitá z viacerých dôvodov. Z ekonomického hľadiska preto, aby zabezpečila vzdelanú pracovnú silu, ktorá pomôže hospodárskemu rastu. Zo sociálneho hľadiska zabezpečuje súdržnosť komunít. Z finančného preto, aby zabezpečila účasť ľudí na živote ich komunít a ekonomík, zabezpečila daňové príjmy, a znížila bremeno verejných investícií do sociálnej pomoci.

A nakoniec je vecou morálnej a sociálnej spravodlivosti. Podčiarkuje hodnoty demokratickej spoločnosti, ktorá pristupuje k všetkým ľu´dom ako k rovným a poskytuje im rovnaký prístup k príležitostiam.John Flamson bol hosťom podujatia Regionálne diskusné fórum, organizovaného Technickou univerzitou v Košiciach (www.rdf.tuke.sk). Návšteva bola aj súčasťou príprav mesta Košice na Európske hlavné mesto kultúry, ktorým sa stanú v roku 2013.