eHealth – zdravie na internete

foto: biotechnologické centrum v Bratislave

Úvod

eHealth je jednou z desiatich priorít akčného plánu e-Európa 2005, programu EÚ, zameraného na internetizáciu európskych občanov a firiem. Jeho cieľom je vytvoriť užívateľsky nenáročné a interoperabilné informačné systémy pre pacientov a zdravotníckych profesionálov v rámci Európy.

Pozadie

Informácie, súvisiace so zdravím, patria medzi najčastejšie vyhľadávané informácie na internete. Z prieniku zdravotníckej informatiky, verejného zdravotníctva a podnikania sa tak vytvára nová oblasť, týkajúca sa zdravotníckych služieb a informácií, poskytovaných cez internet. eHealth je jednou z desiatich priorít akčného plánu e – Europe, predstaveného v máji 2000. Plán zdôrazňuje strategický význam informačných technológií v správe verejného zdravotníctva. „pre blaho občanov ako spotrebiteľov zdravotníckych služieb i informácií o zdraví.“

Od spustenia iniciatívy eHealth boli vypracované smernice kvality pre internetové stránky, poskytujúce zdravotné informácie, a prehľad projektov v rámci programu IST (technológie informačnej spoločnosti). V apríli 2004 bol zverejnený Akčný plán. Zdôrazňuje prioritné opatrenia pre zvýšenie kvality a poskytovania zdravotníckych služieb na internete.

Otázky

Opatrenie Zdravie na internete vyzdvihuje päť cieľových opatrení, smerujúcich k využitiu potenciálu informačných technológií v sektore zdravotníctva:

 • implementácia infraštruktúry pre poskytovanie užívateľsky nenáročných, preverených a interoperabilných systémov pre zdravotnícku starostlivosť, prevenciu chorôb, a informovanosť v oblasti zdravia;
 • súbor kritérií kvality pre internetové stránky s informáciami o zdraví: transparentnosť a čestnosť, autorita, súkromie, aktuálnosť, spoľahlivosť, dostupnosť;
 • súbor sietí údajov;
 • komuniké o legislatívnych aspektoch eHealth.

Akčný plán pre európsku oblasť eHealth

Komisia schválila akčný plán pre eHealth v apríli 2004. Akčný plán je zameraný na tri prioritné oblasti:

 • riešenie spoločných problémov a vytváranie vhodného rámca pre podporu eHealth [interoperabilita systémov , poskytujúcich zdravotnícke informácie a elektronických zdravotných záznamov, identifikátorov pacientov a mobility pacientov a zdravotníckych profesionálov, atď.];
 • urýchlenie užitočnej implementácie [informácie o informovanosti v oblasti zdravia a prevencie chorôb, podpora používania kariet v zdravotnej starostlivosti, atď.];
 • spolupráca a monitoring [šírenie osvedčenej praxe, benchmarking, medzinárodná spolupráca].

Aby mohla čeliť problému starnutia svojej populácie, Európa podľa Komisie potrebuje „nový model poskytovania zdravotnej starostlivosti, založený na preventívne a individuálne zameraných systémoch zdravotníctva, čo je možné dosiahnuť iba prostredníctvom správneho využitia IKT.“ Oddelenie Komisie Informačné a komunikačné technológie pre zdravie prijalo v júni 2006 novú stratégiu na podporu transformácie európskeho zdravotníctva v súlade s novým politickým rámcom Komisie i2010. Ten by mal byť nadstavbou Akčného plánu eHealth a zahŕňať progresívny výskum podľa Siedmeho rámcového programu (FP7).

eHealth na Slovensku

Na Slovensku sa hlavným zriaďovateľom eHealth stalo Ministerstvo zdravotníctva, ktoré iniciovalo nový program pod hlavičkou Nové zdravotníctvo. Veľká pozornosť v ňom bola venovaná európskym eHealth víziám, programom a akčným plánom. Koncom roku 2005 bola ministerstvu dodaná Národná stratégia, Cestovná mapa a Akčný plán na rok 2006.

1.februára 2006 bola schválená eHealth Cestovná mapa a Akčný plán na rok 2006. Ako ‘znalec’ pre ministerstvo a národný koordinátor pre vývoj a návrhy stratégií, koncepcií, štandardov, programov a projektov súvisiacich s eHealth bolo ustanovené Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Aktivity NCZI súvisiace s eHealth sú dozorované Ministerstvom zdravotníctva prostredníctvom nov založenej eHealth komisie. Zastupovaním Slovenska v rôznych eHealth organizačných, koordinačných a koncepčných útvaroch pre medzinárodnú kooperáciu v EÚ je poverené eHealth Competence Center (oddelenie v organizačnej štruktúre NCZI ).

Pozície

„E-health umožňuje regiónom prekonať bariéry vzdialenosti pri riadení a poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a preto je významným nástrojom vo vidieckych i mestských oblastiach. Rozvoj takýchto inovatívnych technológií zároveň prispieva k celkovému hospodárskemu rozvoju regiónu tým že priťahuje firmy, špecializujúce sa v tomto odvetví, a vytvára nové pracovné príležitosti,“ uviedla členka mestskej rady mesta Norbotten Agneta Granström na konferencii Zhromaždenia európskych regiónov.

„Musíme začať posilňovaním spolupráce medzi nemocnicami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v celej Európe. Nepotrebujeme jednotný systém, to isté pre každého; potrebujeme rozličné, no interoperabilné systémy. Univerzity i priemysel by mali plne oceniť enormný potenciál, ktorý ponúka e-health, a spolu s regiónmi by sa mali zaviazať k rozvoju nástrojov e-health,“ dodala.

Organizácia európskych spotrebiteľov (BEUC) upozorňuje na skutočnosť, že je často nemožné zabezpečiť spoľahlivosť a kredibilitu informácií na internete. Zároveň navrhuje, že pacienti by mali mať možnosť prístupu do svojej osobnej databázy zdravotných informácií, aby mohli upravovať alebo vymazať svoje osobné údaje.

Združenie lekárnikov EÚ (PGEU) vyzýva národné a európske autority, aby pomohli lekárnikom a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti rozvíjať výhody a príležitosti, ktoré ponúka intenzívnejšie využívanie internetu a rozvoj aplikácií e-health. PGEU dodáva, že „rozvoj európskych štandardov a vzájomne uznávaných certifikátov P2P aplikácií, vrátane potrebných štandardov pre prenos elektronických receptov a súvisiacich zdravotných údajov by malo pomôcť všetkým zúčastneným stranám postupne a bezpečne rozširovať svoje existujúce služby a poskytovanú zdravotnú starostlivosť prostredníctvom internetových aplikácií. Základom je, aby mali lekárne prístup k všetkým relevantným informáciám."

Podľa Ministerstva zdravotníctva SR „Informatizácia zdravotníctva je v súčasnosti základným trendom, ktorý nielenže determinuje spôsob rozvoja informačnej sústavy zdravotníctva, ale výrazne ovplyvní zdravotníctvo ako celok."

Podľa Mária Finku z Business Consulting Services IBM by si Slovensko v otázke informatizácie zdravotníctva malo brať príklad z Dánska. Vo svojej prednáške „Inšpirácia pre Slovensko“ na konferencii Itapa 2005 uviedol: „eGovernment ako elektronické služby občanom v tej najpraktickejšej podobe sa nazýva eHealth, teda elektronizácia služieb v zdravotníctve. Tento pojem je na Slovensku síce často vyslovovaný, ale už menej často prakticky realizovaný. V Nórsku sa naopak o eHealth sa síce tak často nehovorí, o to viac sa v tejto oblasti robí.“

Aktuálny vývoj a nasledujúce kroky

 • Čoskoro sa spustia dva veľké celoeurópske pilotné projekty, aby otestovali Európsku spoluprácu pre zlepšenie informácii o pacientoch  ohľadne údajov pre rýchlu zdravotnú službu a e-preskripciu
 • Koncom roka 2007: bude zverejnené odporúčanie EK pre interoperabilitu ohľadne eHealth.
 • 10. mája 2007: konal sa workshop EÚ-USA venovaný  eHealth;
 • Apríl 2007: eHealth 2007:Konferencia vysokých predstaviteľov a výstava;
 • Október 2006: výsledky štúdie dopadu (eHealth IMPACT)
 • Združenie európskych hraničných regiónov (AEBR) usporiadalo 9. júna 2006E-health: 24-hodinová starostlivosť všade a pre všetkých;
 • 10.-12. mája 2006 sa uskutočnila konferencia na vysokej úrovni a výstava eHealth 2006. Pri tejto príležitosti bol spustený európsky zdravotnícky portál EU Health Portal;
 • 8. decembra 2005 sa po prvý krát stretli zúčastnené strany skupiny eHealth, a účastníci sa zaviazali do marca 2006 vypracovať dokument, ktorý by pokrýval hlavné výzvy interoperability eHealth. Pracovný dokument k interoperabilite by mal byť čoskoro dostupný;
 • Akčný plán eHealth definuje prioritné oblasti do roku 2010.
 • 2006-2009: sa členské štáty EÚ a Komisia zaviazali k podpore interoperability a stimulácii úsilia pre zvýšenú štandardizáciu. Stanovili ciele pre vytvorenie základne európskych služieb e-health na administratívnej i klinickej úrovni do konca roka 2009.