Ako sa stať najúspešnejším mestom sveta

V mestách dnes žije polovica svetovej populácie a miera urbanizácie sa zvyšuje. Mestá sa stávajú hlavným priestorom života a pracovných aktivít. Sú kľúčové v globálnom hospodárstve, technológiách, výskumných a vývojových aktivitách.

Súčasne s tým však rastie konkurencia medzi mestami. Svetové metropoly súťažia o prilákanie talentov, priemyslu, technológií a investícií, podpora globálnej konkurencieschopnosti sa stala pre samosprávy dôležitých metropol životnou nevyhnutnosťou.

Globálny rebríček

Rebríček najkonkurencieschopnejších miest zostavil tím vedený Dr. Ni Peng-fejom z Čínskej akadémie spoločenských vied a Prof. Peter Karl Kreslom z Bucknellskej univerzity v USA v rámci projektu Global Urban Competitivness Project (GUCP). Konkurencieschopnosť mesta definuje ako schopnosť vytvoriť viac bohatstva, rýchlejším a lepším spôsobom. Pracuje s deviatimi základnými porovnaniami:

 • HDP
 • HDP na hlavu
 • HDP na kilometer štvorcový
 • produktivita pracovnej sily
 • počet nadnárodných spoločností so sídlom v meste
 • počet medzinárodných patentov
 • cenová výhoda (nominálna / reálna výmenná hodnota)
 • miera hospodárskeho rastu za posledných 5 rokov
 • miera zamestnanosti

Rebríček zahŕňa 500 miest zo 130 krajín na piatich kontinentoch, Slovensko však medzi nimi nie je. Kritériom výbery bola reprezentatívnosť (všetky kontinenty, no zameranie na Severnú Ameriku, Európu, Áziu a Oceániu), globálny vplyv mesta a jeho spoločenská a ekonomická pozícia v regióne, ale aj dostupnosť a spoľahlivosť štatistických údajov.

Najúspešnejší

Dvadsiatku najkonkurencieschopnejších miest sveta tvorí New York, Londýn, Tokio, Paríž, Washington, Los Angeles, Štokholm, Singapure, San Francisco, Chicago, Toronto, Soul, Boston, San Diego, Oakland, Helsinki, Madrid, Viedeň, Philadelphia, a Houston.

Hoci väčšina z nich pochádza zo Severnej Ameriky a Európy, rýchlo rastú ázijské mestá, najmä v Číne – väčšina z desiatich miest s najrýchlejších hospodárskym rastom sa nachádza práve tam. Ukazuje sa to aj v oblasti technologických inovácií – monopol si stále držia metropoly rozvinutého sveta, no rastú aj nové inovačné centrá v rozvojových krajinách.

Konkurencieschopnosť miest rastie nerovnakou rýchlosťou. Zatiaľ čo niektoré z metropol rozvinutého sveta svoje postavenie ešte posilňujú, iné v globálnej súťaži upadajú. To isté platí pre metropoly z rozvojových krajín – časť z nich sa posúva ešte viac na perifériu, najúspešnejšie sa však zaraďujú ku globálnej elite. Vo všeobecnosti však platí, že rozdiely medzi svetovými mestami sú menšie než rozdiely medzi krajinami.

Podľa štúdie má globálna konkurencia miest podobu „oligarchickej monopolizácie“ – HDP desiatich najväčších miest tvorí 27% z celej vybranej 500. Distribúcia príjmov je nerovná, Európa a Severná Amerika je na špici, Afrike na spodku pyramídy, pobrežné oblasti majú výhodu pred vnútrozemskými.

Čo zabezpečí konkurencieschopnosť?

Správa identifikuje sedem faktorov konkurencieschopnosti miest:

 • Podstata podnikania: kľúčom je riadenie podnikov
 • Priemyselná štruktúra: kľúčom sú priemyselné klastre
 • Ľudské zdroje: najdôležitejšie je vzdelávanie
 • Hardware prostredie: zásadné sú technologické inovácie
 • Software prostredie: najdôležitejšia je strategická orientácia
 • Prostredie pre život: hlavnou prioritou je kvalita životného prostredia
 • Globálne prepojenie: najväčší vplyv má prepojenie firiem

Ako byť úspešný

Mestá s najvyššou konkurencieschopnosťou spája niekoľko spoločných znakov, ktoré im pomáhajú uspieť.

 • nastolenie rozvojových stratégií a poskytnutie pomoci pri plánovaní
 • zlepšovanie podnikateľského prostredia pre podporu malých a stredných podnikov
 • podpora skvalitňovania priemyslu (k výrobe s vyššou pridanou hodnotou), transformácia mesta
 • poskytovanie celoživotného vzdelávania obyvateľom, podpora prílivu nových talentov
 • pozornosť ochrane životného prostredia a sledovanie udržateľného rozvoja
 • vytvorenie brandu, identity mesta, a jeho aktívny marketing
 • vytváranie vlády orientovanej na poskytovanie služieb tým, že sa do riadenia mesta implementujú prvky firemného manažmentu
 • posilňovanie špeciálnych charakteristík mesta a podpora rôznych kultúr

Pri rastúcej miere urbanizácie, a stále väčšej úlohe miest v ekonomike, inováciách, by vlády na národnej i miestnej úrovni mali klásť veľký dôraz na ich udržateľný ekonomický, spoločenský, environmentálny i kultúrny rozvoj. Národné vlády by podľa správy mali:

 • dať samosprávam väčšiu autonómiu a správne nastaviť vzťahy medzi centrálnou vládou a samosprávou
 • vytvárať lepšie prostredie pre podnikanie, zapojiť do tvorby politík podnikateľské kruhy
 • podpora miestnych charakteristických znakov, no zároveň posilňovanie komunikácie so svetom
 • poskytovanie celoživotného vzdelávania, ktoré uľahčí skvalitňovanie štruktúry priemyslu
 • podpora inovácií a podnikavosti
 • vyrovnaný ekonomický a sociálny vývoj
 • podpora integrácie mesta a regiónu
 • rozvoj širokého spektra priemyslu
 • zachovanie historickej kultúry
 • vyvážený rozvoj podnikateľského prostredia a životného priestoru pre obyvateľov